Carina Nilsson, kommunalråd med ansvar för vård och omsorg

Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för vård och omsorg

 

Malmö ska vara en bra stad att åldras i. I budgeten för 2016 fokuserar därför Socialdemokraterna och Miljöpartiet på att skapa förutsättningar för att stärka likvärdigheten. Detta ska ske genom ett förbättrat samarbete mellan stadsområdenas förvaltningar som får i uppdrag att se över samarbetet på förvaltningsnivå med syfte att identifiera uppgifter som kan göras effektivare tillsammans.

Tack vare att vi nu har en rödgrön regering finns det i förslaget till den statliga budgeten medel avsatt för bemanning inom vården och omsorgen. Detta ger ökade resurser till stadsområdena att använda i sina verksamheter under 2016.

Under året förbereds och planeras för att all vård- och omsorgspersonal inom hemtjänsten ska erbjudas arbetskläder. Kostnaderna väntas dock belasta stadsområdenas ekonomi först år 2017 då beslutet planeras vara i drift. Redan i år tillskjuts 30 miljoner till ökad bemanning i äldreomsorgen.

Stadens nya system med digitala lås inom hemtjänsten är i första hand en arbetsmiljöförbättring men bedöms också ge bättre tidsutnyttjande.

Nils Karlsson (Mp), Kommunalråd med ansvar för demokrati och tillgänglighet.

Nils Karlsson (Mp), Kommunalråd med ansvar för demokrati och tillgänglighet.

– Sammantaget är detta en välkommen satsning på 100 miljoner kronor som innebär mer tid och personal till de äldre, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för vård och omsorg.

– Viktigt nu är att ta reda på varför vi har oförklarliga kostnadsökningar som inte kommer personal och vårdtagare till del, och bromsa dem, säger Nils Karlsson (MP), demokratikommunalråd.

 

Fakta

30 miljoner kronor statliga pengar 2015 och 60 miljoner kronor 2016 för ökad bemanning i äldreomsorgen.

Ytterligare 10 miljoner kronor öronmärks att fördelas ut när analyser från 2015 genomförts.

 

s-mp-loggor