Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Malmö är en stad i utveckling och en stad som växer i snabb takt, om mindre än 20 år förväntas vi vara närmare 100 000 fler Malmöbor. Bostadsförsörjningen är en nyckelfråga för Malmös utveckling och staden har höga ambitioner. Förra året påbörjades drygt 1 880 bostäder – över 700 fler än året innan – och de senaste sex åren har detaljplaner för 13 200 bostäder vunnit laga kraft.

Men fortfarande är bostadsbristen stor och produktionen måste ta fart, särskilt byggandet av bostäder till rimliga priser. Därför finns i Malmö stads budget för 2016, som Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterar i sin helhet på måndag, ett bostadspaket som syftar till att öka tempot i bostadsbyggandet.

Ett långsiktigt mål för bostadsbyggande ska komplettera det tidigare uppdraget till MKB från innevarande år, att färdigställa minst 500 lägenheter och påbörja projektering av minst 1000 lägenheter. Under året kommer också en ny markanvisningspolicy att implementeras som bland annat syftar till att möjliggöra en hög produktionstakt för en mångfald av bostäder samt bidra till näringslivets utveckling.

Regeringens aviserade investeringsstöd för ökat bostadsbyggande ska mötas med en lokal offensiv. Stadsbyggnadskontorets tjänst Bolotsen, som underlättar för byggherrarnas kontakt med kommunala myndigheter och att hålla byggtempot uppe, har visat sig framgångsrikt och tillförs medel.

Karolina Skog (Mp), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnadsfrågor.

Karolina Skog (Mp), stadsbyggnadskommunalråd.

I samverkan med aktörer i byggbranschen ska vi bygga mer resurs- och kostnadseffektivt samt hitta lösningar för renovering av befintligt bostadsbestånd. MKB har här ett ledaransvar, liksom ett ansvar för att öka tempot i bostadsbyggandet.

MKB är en av Sveriges största fastighetsägare och därmed den viktigaste hyresrättsaktören i Malmö och södra Sverige. Hur MKB agerar har betydelse för bostadsmarknaden i stort. Därför vill vi ge MKB i uppdrag att vidta ytterligare bostadssociala åtgärder, gärna i samarbete med andra aktörer. Arbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att det stärker bostadsmarknaden och är förenligt med affärsmässiga principer.

– Det måste byggas mycket i Malmö! Fler bostäder behövs för stadens fortsatta utveckling. Bostäder för livets olika skeden – till priser som folk har råd med. Ingen ska behöva säga nej till en studieplats eller ett arbete för att hen saknar boende och inga ska behöva vara hemlös. Ett ökat bostadsbyggande kräver långsiktiga insatser och därför skruvar vi upp arbetet, målmedvetet och brett, och öppnar upp för fler lösningar på bostadsbristen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det finns inspirerande initiativ från Göteborg när det gäller markanvisning, där man avtalat fram olika hyresnivåer inom ett och samma område. På så sätt skapar vi en blandad stad och bygger bostäder för alla Malmöbor, säger Karolina Skog (MP), stadsbyggnadskommunalråd.

Fakta: Nationella investeringar för bostadsbyggande

I regeringens vårproposition uttrycks en målsättning om öka bostadsbyggandet till 250 000 bostäder under åren 2015 till 2020. I budgeten för 2016 finns investeringar rörande bostäder för över sex miljarder kronor per år, bland annat investeringsbidrag för nyproduktion av hyresrätter på 3,2 miljarder kronor. Utöver detta presenteras ett paket i höstens budgetproposition som omfattar 3,0 miljarder kronor som innehåller stimulans till kommuner för ökat byggande och effektiviserad handläggning samt energieffektivisering av miljonprogrammet.

s-mp-loggor