naringsliv_med_text

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Malmö har en självklar roll som motor i hela regionens näringslivsutveckling. I budgeten för Malmö stad, som Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterar i sin helhet idag, finns nya initiativ för att värna det näringsliv som finns och för att få nya företag och branscher att etableras.

Förändringarna i den globala ekonomin går allt fortare. Digitaliseringen, internationaliseringen, nya och innovativa branscher samt Malmös unga och globala befolkning utgör en stor möjlighet för fortsatt framgångsrik utveckling. Med höga sociala- och miljömässiga ambitioner kan Malmö ta ytterligare tätposition i det nya.

En ny näringslivsstrategi ska tas fram i dialog med företag för ökad tillväxt, fler växande företag och jobb för Malmöbor. Malmö-Lund är idag Sveriges näst största arbetsmarknadsregion. Utvecklingen av ESS, närheten till Copenhagen Airport och nya regionala kopplingar genom Fehrman-Bält gör att Malmö har unika utvecklingsmöjligheter. Strategin ska ta utgångspunkt i ett Malmö i sin omvärld, där regionala fördjupade samarbeten med såväl Lund som med Köpenhamn förstärker Malmös utveckling. Vi ska bli ännu bättre på att ta tillvara på de krafter som vill utveckla Malmö. Talanger ska tas tillvara, branscher utvecklas och exportmöjligheter utforskas. Den nya strategin ska stödja utvecklingen mot en i alla avseenden hållbar stad och svara på hur staden kan minska klyftor genom att fler malmöbor har ett jobb att gå till.

Karolina Skog (Mp), stadsbyggnadskommunalråd.

Karolina Skog (Mp), stadsbyggnadskommunalråd.

Sverigeförhandlingarna går in i en ny fas under året och den långsiktiga målsättningen är att nå en uppgörelse med staten om ett ”Malmöpaket” som innebär utveckling och förbättring av kollektivtrafik på lokal, regional och nationell nivå och som skapar ytterligare möjligheter till ökat bostadsbyggande och utveckling av Malmö, Skåne och Öresundsregionen.

Malmö ligger i framkant när gäller att göra upphandlingar som ställer krav på bra arbetsvillkor, tydliga miljökrav och sysselsättning för arbetslösa. Även våra investeringar ska vara smarta; på samma gång lösa primära behov och bidra till klimatnytta och att sociala mål uppfylls. Vi ska därför utreda möjligheterna för Malmö stad att ge ut gröna obligationer, ett sätt att uppmuntra investerare att placera i gröna och hållbara projekt.

Exempel på vad gröna obligationer kan innebära kommer bland annat från Örebro. Där pågår projekt för att bygga energieffektiva bostäder, minska kväveutsläppen från reningsverk, investerat i vindkraftverk och i en solcellspark.

Med stöd från Europeiska Regionalfonden kommer Malmö att kunna arbeta med hållbar stadsutveckling under flera år framöver, för ökad konkurrenskraft och entreprenörskap. Detta kombineras med stadens arbete för ökad sysselsättning, bostadsbyggande och hållbar infrastruktur. Fokus kommer att ligga på befintliga och framtida stationsnära lägen.

– Vi höjer ambitionen i vårt arbete för att få fler företag och nya jobb. Malmö är redan idag en regional tillväxtmotor och nu ser vi till att fördjupa arbetet för att möjliggöra för såväl befintligt som nytt näringsliv att utvecklas, samt skapa en hållbar stad där alla Malmöbor tar del av utvecklingen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Malmö är känt för sitt innovativa klimat, och nu satsar vi ytterligare med draghjälp från statliga och europeiska investeringar och utvecklar staden i en hållbar riktning tillsammans med företagen, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

Fakta

 Uppdrag 2016:

  • Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en ny näringslivsstrategi i samarbete med berörda aktörer.
  • Kommunstyrelsen tillsammans med miljönämnden, servicenämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa gröna obligationer.

s-mp-loggor