Milan Obradovic (S), kommunal med ansvar för teknik och miljö

I Malmö har vi höga ambitioner för stadens miljöarbete. I Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget för 2016 finns flera gröna inslag för att fortsätta bygga Malmö hållbart.

Vi ligger i framkant när gäller att göra upphandlingar som ställer tydliga miljökrav, krav på bra arbetsvillkor och sysselsättning för arbetslösa. Även våra investeringar ska vara smarta, de ska både lösa det primära behovet och samtidigt bidra till klimatnytta och att sociala mål uppfylls. När vi de kommande åren bygger flera nya skolor och förskolor ska dessa inte bara ge utbildningslokaler åt barnen utan även vara energisnåla och minska vårt klimatavtryck.

Ambitionen är att bygga nya skolor och förskolor utan kemikalier som är skadliga för både människor och miljön. Vi tar inspiration av goda exempel, bland annat från Ronneby där det visat sig att det inte bara är mer hälsosamt att bygga giftfritt utan även billigare. Med statlig medfinansiering kan vi göra satsningar på förbättrad ventilation och arbetsmiljö i befintliga skolbyggnader.

Ett sätt att uppmuntra investerare att placera i ekologiskt hållbara projekt är genom gröna obligationer. Intresset och marknaden för sådana växer, och nu ska Malmö stad utreda möjligheterna att ge ut gröna obligationer. Exempel på vad obligationerna kan innebära kommer exempelvis från Örebro kommun, där projekt pågår för att bygga energieffektiva bostäder, minska kväveutsläppen från reningsverk, investera i vindkraftverk och i en solcellspark.

Karolina Skog (Mp), stadsbyggnadskommunalråd.

Karolina Skog (Mp), stadsbyggnadskommunalråd.

Regeringen har aviserat satsningar inom ett nytt klimatinvesteringsprogram, som kommer att matchas lokalt och bland annat stärka arbetet med hållbart resande.  I budgeten omfördelas pengar från gatukontoret till miljöförvaltningen för detta syfte.

Malmö stad kommer också att förbereda sig för att öka återvinningen av hushållsavfall, och att införa insamling av textil till återvinning.

– Ett av de enklaste sätten att minska miljöpåverkan och sänka kostnaderna är att använda sig av tekniska innovationer. I budgeten för 2016 avsätter vi därför pengar till smarta, gröna lösningar. Det är så Malmö ska bli bäst i världen på hållbar stadsutveckling, säger Milan Obradovic (S), kommunalråd med ansvar för teknik och miljö.

– Gröna investeringar ger inte bara effekter i form av hälsosammare vardagsmiljö för våra barn, energisnålare byggnader och minskade koldioxidutsläpp. De ger även fler jobb i Malmö. Det såg vi förra gången, vid regeringens förra klimatinvesteringsprogram. Ny teknik ger spridningseffekter som resulterar i nya jobb, säger stadsbyggnadskommunalråd Karolina Skog (MP).

s-mp-loggor