Katrin_stadshuset
Till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Med anledning av den senaste tidens uppmärksammade våldsdåd på olika platser i Malmö, och attentatet mot kommunens individ-och familjeomsorg i stadsområde Väster i natt kommer här en uppdatering och information till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

Den senaste tidens våldsdåd i Malmö är allvarliga och fullständigt oacceptabla. Skjutningar, sprängdåd på öppen gata och attacker mot samhället och dess myndigheter får aldrig accepteras! Alla Malmöbor måste kunna känna sig trygga, oavsett var i staden de bor eller rör sig.

Möte med polisledningen
Kommunstyrelsens presidium hade den 25 juni ett möte med polisledningen i Malmö för information och för diskussion om det fortsatt samarbetet. Vid mötet efterfrågade vi polisens synpunkter på om kommunens verksamheter kan göra mer för att vara polisen behjälpliga och om vi som kommunledning kan driva på i några frågor för att säkerställa att polisen ges de förutsättningar och verktyg den bedömer att den behöver för att snabbt klara upp den uppkomna situationen. Det geografiska läget, med närheten till kontinenten, tillgången till vapen och behov av långsiktiga resurser som möter behovet, lyftes särskilt fram.

Under de gångna veckorna, och under dagen idag, har jag som ordförande i kommunstyrelsen haft upprepad kontakt med polismästaren och kommunens verksamheter har på olika håll samarbetat och fått information. Polisen är väldigt tydlig med att det i den akuta situationen handlar om rent polisiär verksamhet.

Kontakt med regeringen
Kommunledningen i Malmö har vid olika tillfällen de senaste åren också varit i kontakt med regeringen i frågor som rör det trygghetsskapande- och brottsbekämpande arbetet. Vi har bland annat drivit på för att polisen i Malmö ska få de resurser som krävs för uppdraget i staden och för att vapenlagstiftningen ska moderniseras. Polisen måste ha resurser både för att hantera akuta händelser och för att arbeta trygghetsskapande på olika håll i staden. På mötet med polisledningen den 25 juni lyfte vi därför åter frågan om den öppna drogförsäljningen på ett antal platser i staden och fick löfte om att de insatserna skall prioriteras.

Efter sprängdådet mot individ- och familjeomsorgens lokaler i natt, har jag idag också varit i kontakt med inrikesminister Anders Ygeman för att försäkra mig om att regeringen gör allt den kan för att säkerställa att Malmöpolisen lyckas i sitt arbete. Incidenterna har skett i Malmö, men ett fungerande rättssystem är en nationell angelägenhet.

Verksamheten på Individ- och familjeomsorgen
Gisela Green, förvaltningschef på Stadsområde Väster, har under förmiddagen samlat personalen från den drabbade verksamheten på Hålsjögatan på Stadsområde Västers förvaltning och informerat om det inträffade och om Malmö stads säkerhetsrutiner. Personalen har erbjudits stöd och samtal och förvaltningen meddelar att verksamheten på individ- och familjeomsorgen på Hålsjögatan har öppnats igen under eftermiddagen.

Information på kommande kommunstyrelsemöte
Med anledning av den senaste tidens händelser avser jag bjuda in polisledningen i Malmö till sammanträdet den 12:e augusti, så att kommunstyrelsen får ytterligare information och möjlighet att ställa frågor om de akuta händelserna och om framtida samarbete.

Med vänliga hälsningar,

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande