Malmö växter just nu i snabb takt. Av Sveriges storstäder växte Malmö mest procentuellt under fjolåret. Under de närmaste åren väntas Malmös befolkning öka exceptionellt, mer än någon gång i stadens moderna historia. För att möta befolkningsökningen tar Malmö stads kommunledning och förvaltningar ett samlat grepp med nya, gemensamma lösningar.

De senaste 10 åren har Malmö växt med i genomsnitt 5 000 invånare per år. Med anledning av den snabba tillströmningen av människor på flykt, har Malmö stad låtit ta fram en ny befolkningsprognos.  Den tidigare prognosen skrivs nu upp med 62 %, vilket motsvaras av ytterligare 3100 invånare per år. Det betyder att Malmö får ett årligt genomsnitt på 8250 invånare under åren 2016-2019. Det innebär att Malmö redan år 2019 kan ha en befolkning på 357 000 invånare, vilket kan jämföras med tidigare prognoser som visat att Malmö först år 2025 skulle uppgå till 350 000 invånare.

Malmö tar ett stort ansvar för flyktingmottagandet i Sverige, och ska så göra. Samtidigt är nödvändigt alla kommuner tar sitt ansvar. Därför måste en tvingande lagstiftning om att alla Sveriges kommuner ska ta emot flyktingar komma på plats så snabbt som möjligt. Vi vill också se ett reformerat system för eget boende och kraftfulla och uthålliga statliga investeringar.
Den starka befolkningstillväxten kommer att ha stor påverkan på det kommunala serviceutbudet som verksamheten inom förskola, skola, omsorg och på sysselsättningen i Malmö, på bostadsbehovet samt på stadens långsiktiga ekonomi.

Att allt fler väljer att bosätta sig i Malmö är positivt och innebär många möjligheter för den fortsatta förstärkningen av Malmös roll som tillväxt- och utvecklingsmotor för södra Sverige. Den kraftiga befolkningstillväxten skapar en helt ny situation med nya utmaningar, som i sin tur kräver nya lösningar och nya grepp.

Kommunledningen är fast besluten om att klara utmaningarna. Malmö ska vara ett föredöme för hur Sverige hanterar situationen med många nya invånare på kort tid. Redan har stora, globala företag som Ikea och IBM visat att Malmöbornas olika bakgrund är en konkurrensfördel för staden. Stadens hårda arbete med att få fler att se samma möjligheter fortsätter. Staden ska fortsätta att växa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.

För att tydligt markera vikten av ett kommunövergripande förhållnings- och arbetssätt vad gäller Malmös framtida utveckling, tillsätter vi en politisk ledningsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium samt beredningsansvariga kommunalråd. Den politiska ledningsgruppen leder arbetet med att analysera och utvärdera de effekter som den nya befolkningsprognosen medför samt leder arbetet med att ta fram förslag på hur utmaningarna kan mötas på bästa sätt.

Idag informeras Malmö stads förvaltningar om den nya befolkningsprognosen. Uppdraget till förvaltningarna är tydligt:

  • Beskriv hur befolkningsökningen påverkar verksamheten.
  • Gör en analys av de kortsiktiga och långsiktiga behoven för att klara stadens välfärdsåtagande.
  • Planera för förändring.

Som ung, modern och global storstad skall Malmö vara en trygg och bra stad att leva, bo och arbeta i. För att möta utmaningarna med en stark befolkningstillväxt krävs det därför gemensamma krafttag, så att den starka befolkningsökningen realiseras som den möjlighet den innebär.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande