anders_rubin

Ander Rubin (S), kommunalråd med ansvar för Malmös grundskolor.

I en rad artiklar har Sydsvenskan skrivit om den ökande befolkningen i Malmö och vilka konsekvenser det får för Malmös skolor. Igår publicerades den här artikeln som tyvärr var full av missvisande resonemang och direkta felaktigheter. Vi ska försöka bringa klarhet i de värsta felaktigheterna här.

Bakgrund
Malmö stad har sedan 1985 haft en ständigt ökande befolkning. Det är i grunden både positivt och nödvändigt för att vår stad ska utvecklas. Sedan mitten av 90-talet, då utvecklingen i Malmö började bli allt mer ljus, har takten i befolkningsökningen tagit fart ordentligt. 2002 nåddes åter rekordsiffrorna från 1970 och sedan har vår stad fortsatt växa varje år.

Den här utvecklingen är välkänd och vår planering inför framtiden har alltid tagit sin utgångspunkt i en växande befolkning. I maj 2015 gjordes en befolkningsprognos som pekade på en årlig ökning av antalet elever i Malmös skolor med 1 600 elever.

Under hösten 2015 tog Sverige emot ett stort antal asylsökande flyktingar och i samband med det gjordes en ny prognos, som visar en årlig ökning med ca 2 600 elever.

Enkelt uttryckt kan man säga att den ordinarie ökningstakten på ca 1600 elever per år är vad vi förberett skolutbyggnaden på sedan tidigare. Det är de ytterligare 1000 eleverna per år som är det nya i situationen, som vi nu behöver utöka kapaciteten i våra skolor för att ge plats åt. Ökningen är stört de närmaste åren för att sedan mattas av och närma sig tidigare prognoser.

Ökat antal elever i grundskolan
I artikeln påstås att Malmö behöver bygga 36 nya skolor och anställa 3 000 lärare under fyraårsperioden 2016-2019. Det är direkt felaktigt.

Mellan 2016 och 2019 beräknas antalet elever, totalt sett, öka med ca 8400 elever. Av dessa ingick 5 700 redan i tidigare prognoser. Det är ett nettotillskott på 2 700 elever som vi nu behöver skapa extra kapacitet för.

17 stycken nya skolor
En normalstor grundskola har plats för ca 500 elever. För att klara att ge plats åt 8 400 fler elever behövs alltså 16,8 (17 st.) nya skolor. De siffror som nämns i artiklarna handlar antingen om det totala antalet byggprojekt inklusive mindre om- och tillbyggnader eller ligger nära vad vi planerar fram till 2025, d.v.s. under en period på 11 år, medan det i artikeln hävdas att dessa måste byggas inom fyra år.

Fler lärartjänster
Antalet lärare uppgår till ca 10% av antalet elever i våra skolor, övrig personal ca 5%. Idag har Malmös stad ca 3 100 utbildade lärare anställda. Under perioden mellan 2016 och 2019 kommer vi behöva 840 fler lärare än idag och ytterligare ca 420 fler personer i form av övrig skolpersonal.

I artikeln hävdas att Malmö stad ”inom fyra år beräknas […] behöva anställa 3 000 nya lärare”. Denna siffra gäller antalet rekryteringar och bygger på att man även räknar med naturlig personalomsättning, pensionsavgångar eller att lärare byter tjänster. Så ser det ut varje år och ger en grovt missvisande bild av situationen. Det korrekta är att redovisa antalet ytterligare tjänster som vi behöver tillsätta. Det antalet är ca 840 fler lärare jämfört med de 3100 som är anställda i Malmös skolor idag.

Lösningar
Sedan tidigare finns det en långsiktig planering för sammanlagt 24 nya skolor i Malmö. 5 av dessa är beslutade och kommer rymma ca 3000 elever. Ytterligare 950 platser kan frigöras genom om- och tillbyggnad av befintliga skolor. De 19 övriga skolor som är planerade skapar plats för 11 400 elever. Sammanlagt 15 350 nya platser i Malmös grundskolor är alltså planerade i dagsläget.

För att möta det växande antalet elever kommer vissa av dessa skolor behöva tidigareläggas. Andra skolor kommer byggas ut. Nya skolor kommer att fyllas helt med nya elever redan från första året de är i bruk, istället för att fyllas succesivt som ofta är fallet. Vissa skollokaler som idag används till annan verksamhet kommer återföras till skolorna och vissa skollokaler kan också komma att utnyttjas mer effektivt än idag.

Orimliga antaganden
Den första meningen i artikeln lyder: ”Inom fyra år beräknas Malmö behöva öppna 36 nya grundskolor och anställa 3000 nya lärare. 8 400 elever beräknas komma till Malmös grundskolor”.

8 400 elever fördelat på 36 skolor som ska undervisas av 3 000 nya lärare skulle ge 233 elever per skola med 2,8 elever per lärare. Här kan man tycka att de faktauppgifter som artikeln bygger på borde framstå som orimliga för de allra flesta.

Vad som däremot är sant är att Malmö står inför stora utmaningar för att klara att ge alla Malmös elever en bra skolgång och helst också fortsätta den positiva resultatutveckling som vi sett de senaste sex åren. Det är en svår, men inte omöjlig uppgift. Men då är det viktigt att malmöborna får en rapportering av situationen är både balanserad och korrekt.

 

Beslutade och planerade nya skolor i Malmö

Malmo-karta_skolor