Den svenska modellen är baserad på en gemensamt finansierad välfärd med hög tillit. Därför är det grundläggande att de resurser som varje dag tillförs välfärden via skattsedeln också används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Att eventuellt överskott som skapas ska återföras till verksamheter, bland såväl privata som offentliga aktörer, inom välfärdssektorn är Socialdemokraterna i Malmö tydliga med.

Inför partikongressen 2013 motionerade Malmö arbetarekommun om att en icke-vinstprincip ska gälla i välfärdssektorn. Partikongressen landade i snarlika skrivningar i Framtidskontraktet där det bland annat framgår att ”Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till aktieägares vinstuttag.”

2015 gav regeringen Ilmar Reepalu i uppdrag att utreda förutsättningarna för och föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Utredningen är nu klar och innehåller ett batteri av åtgärder för att komma åt vinstläckaget i välfärdssektorn. Bland dessa föreslås bland annat ett vinsttak på 7 procent på operativt kapital plus statslåneräntan liksom ett särskilt tillstånd för den som vill äga välfärdsföretag.

Socialdemokraterna i Malmö ställer sig bakom utredningens förslag om ett vinsttak. Att säkerställa att medborgares skattemedel går till vad de är avsedda för är viktigt för medborgares tilltro till den gemensamt finansierade välfärden. Det är också avgörande för att säkerställa kvaliteten i våra välfärdsverksamheter.

Uttalandet är taget av Malmö arbetarekommuns representantskap den 13 februari 2017.