Att Malmö nu är en av de städer som har ambulans i egen regi innebär att de som arbetar får bättre arbetsvillkor, en högre effektivitet i vården och en ökning av patientsäkerheten.

Sedan i februari har Malmö ambulans i egen regi. Verksamheten tas över från Falck som ansvarat för ambulanserna sedan 2012 då Sirius gick i konkurs. Intervjuer med ambulanspersonal inom distriktet har visat att man efterfrågade bättre samverkan med övrig sjukvård och att man hellre såg att ambulansverksamheten drevs i offentlig regi. Det var väldigt hög personalomsättning i det sydvästra distriktet och under perioder var det svårt att ha alla ambulanser ute på vägarna på grund av personalbrist. Risken för konkurser är också påtagligt störande för både personal och patientsäkerheten vilket utvärderingen av den så kallade pre-hospitala vården visat.

Att Malmö nu är en av de städer som har ambulans i egen regi innebär att de som arbetar får bättre arbetsvillkor i kollektivavtalen och bättre arbetsmiljö. Dessutom underlättas samarbetet mellan ambulansverksamheten och övriga sjukvården. Det blir lättare att samordna sig och förutsättningarna att få en mer sammanhållen vårdkedja förbättras. Det är effektivt och ökar patientsäkerheten.

Läs översynen som gjordes 2016 om ambulanssjukvården i Region Skåne