Malmös äldre får en stor del av den miljard som kommunledningen satsar på mer välfärd i nästa års budget. Hög bemanning, goda arbetsvillkor och fler heltidstjänster för personalen ger trygghet och kontinuitet för de äldre.

De senaste fem åren har Malmös skolor fått särskilt fokus. Det har stor betydelse för skolornas goda utveckling med stärkta skolresultat sju år i rad. Nu gör kommunledningen likadant med äldreomsorgen för att se till att äldre över hela Malmö får samma goda service.

Totalt utökas äldreomsorgens budget med 157 miljoner kronor till sammanlagt 3,1 miljarder nästa år. En stor del av tillskottet går till att behålla all ny personal som anställts de senaste åren med hjälp av regeringens särskilda statsbidrag till äldreomsorgen. Det stödet försvinner vid 2018 års utgång. För att behålla alla sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietister skjuter kommunen till 60 miljoner kronor.

-Personalsatsningen behövs, inte minst när fyrtiotalisterna om några år får allt större behov av hjälpinsatser. Men detta handlar också om att skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka till oss den personal vi behöver, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande.

Även arbetsvillkoren ska förbättras. Genom att skapa fler heltidstjänster – år 2021 ska minst 90 procent av kommunens anställda ha heltidstjänster, färre delade turer och minska de osäkra anställningarna blir det tryggare och bättre för alla som har kontakt med stadens äldreomsorg.

Våren 2017 organiserade kommunledningen om äldreomsorgen. Sedan dess organiseras arbetet av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, som tog över ansvaret från de tidigare stadsområdena. Den nya organisationen har inneburit bättre förutsättningar för likvärdig service åt Malmöbor som behöver stöd och hjälp, oavsett var de bor i staden. Genom omorganisationen har resurser frigjorts som tidigare användes till administration.

– Vi fick möjlighet att ta ett helhetsgrepp. Fokus är att öka kvalitén i äldreomsorgen i hela staden och höja nöjdheten hos de äldre, säger Carina Nilsson (S), ordförande i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

En del av budgeten är också att alla medarbetare som kommer i kontakt med äldre under 2019 ska ha fått arbetskläder – något som både är en jämställdhetsreform och en trygghet för äldre genom att kunna känna igen personalen.

Totalt omsluter stadens budget 24 miljarder kronor för 2019. Äldreomsorgen är det näststörsta utgiftsområdet efter grundskolan.