Det finns ingen djupare klyfta än mellan den som har ett arbete och den som är arbetslös. Ett arbete bidrar till egenmakt och ekonomisk frihet. Vi socialdemokrater vill utveckla den svenska modellen där vi både hjälps åt och ställer krav på varandra. Alla som kan jobba ska jobba.

Även om näst intill hälften av alla nya jobb i Skåne skapas i Malmö, måste fler Malmöbor kunna ta de framväxande jobben. Även om arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar behöver kommunen bedriva ett intensivt arbete för att stötta fler Malmöbor till arbete. Därför har den socialdemokratiskt ledda kommunledningen i Malmö prioriterat jobben genom en stärkt organisation som har kunnat kraftsamla för att fler Malmöbor ska nå egen försörjning.

Vi har infört en jobbpakt med Malmöborna där långtidsarbetslösa Malmöbor erbjuds extratjänster i kommunens verksamheter, satsar på sommarjobb/sommarpraktik, undervisning i svenska för invandrare (SFI) kombinerat med praktik i bristyrkesbranscher och på ökad samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi har stöttat Malmös näringsliv i sina tillväxtambitioner för att fler jobb ska skapas och samarbetat med föreningslivet för att fler Malmöbor ska komma i jobb.

Vi Socialdemokrater vill mer. Därför vill vi under nästa mandatperiod:

– INFÖRA ETT KOMMUNALT KRAV PÅ AKTIVITET. Samtliga Malmöbor som ansöker om försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska inom två veckor garanteras en insats som är innebär starten på väg till en utbildning eller ett nytt jobb.
– INVESTERA I FLER UTBILDNINGSPLATSER OCH INSATSER SOM LEDER TILL JOBB. Vi ska bygga ut vuxen- och yrkesutbildningen och fler ska erbjuda kombination av utbildning och praktik i kommunala bristyrken för att möta kompetensbristen i välfärden. Samtliga gymnasieungdomar ska erbjudas sommarjobb eller sommarpraktik. Vi vill utöka antalet extratjänster till minst 1000 i kommunen. Vi ska införa fler SFI-talanger med utbildning och praktik i bristyrkesbranscher.
– STÄRKA SVENSKA SPRÅKET OCH INFÖRA EN SPRÅKPLIKT. Vi ska öka kvaliteten och tillgängligheten i SFI-undervisningen genom att kraftsamla kring SFI:n i egen regi och tillsammans med stadens folkhögskolor. Vi ska satsa på fler språkstödjande verksamheter i stadens mötesplatser och tillsammans med civilsamhället. Den som inte kan tillräcklig svenska ska vara skyldig att delta i svenskundervisning.
– GE SAMLAT STÖD TILL ALLA LÅNGTIDSARBETSLÖSA. Som långtidsarbetslös ska du inte behöva bollas mellan stolar. Du ska få rätt stöd till jobb eller utbildning. Därför har vi infört Malmökraften där staden, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården tillsammans stödjer den som långtidsarbetslös att komma i arbete. Vi vill att samtliga långtidsarbetslösa i Malmö ska få ingå i Malmökraften.
– INVESTERA I FLER OCH VÄXANDE FÖRETAG. Malmö är regionens jobb- och tillväxtmotor. Åtta företag startas dagligen och allt fler väljer att flytta hit. Vi ska genom fortsatta investeringar i infrastruktur och en aktiv näringspolitik möjliggöra för fler företag att etablera sig och växa i Malmö. Vi ska planera mer mark för fler industrijobb som Malmöbor kan matchas till.

Nu ser vi att arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten minskar. För tredje året i rad minskar antalet Malmöbor som behöver försörjningsstöd för att klara sig och fler Malmöbor slussas ut till jobb eller studier via stadens arbetsmarknadsinsatser, jämfört med tidigare år. Men fortfarande är det alldeles för många Malmöbor som saknar ett jobb och alldeles för många barn som växer upp i hem där föräldrarna saknar en egen inkomst.

Kort om stadens nuvarande arbete:
– 25 procent fler i inskrivna i stadens arbetsmarknadsinsatser, jämfört med förra året
– 50 procent fler går till arbete eller studier, jämfört med förra året.
– För tredje året i rad minskar antalet hushåll som behöver försörjningsstöd.
– När Malmöbor söker om försörjningsstöd träffar de både arbetsmarknadssekreterare och socialsekreterare för planering mot jobb eller studier.
– Arbetsmarknad- och socialnämnden har antagit nya, stramare riktlinjer för försörjningsstöd.
– Stadens försörjningsstödsarbete digitaliseras för att socialsekreterare ska kunna ägna en större del av sin arbetstid till att stötta Malmöbor.
– Staden bedriver ett robust kontrollsystem och gör fler hembesök för att motverka fusk och felaktigheter.