För tredje året i rad minskar antalet Malmöbor som behöver försörjningsstöd för att klara sin försörjning. Nu går Socialdemokraterna i Malmö vidare med ett kommunalt krav och aktivitetslöfte inom 14 dagar.

Fler Malmöbor måste klara sin egen försörjning, det är en förutsättning för att staden ska fortsätta utvecklas positivt. Inför valet 2018 presenterade Socialdemokraterna i Malmö ett vallöfte på Kvällsposten Debatt om kommunalt krav på aktivitet som innebär att Malmöbor som ansöker om försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska garanteras en insats som tar individen vidare mot jobb eller studier, inom 14 dagar (17/8). Nu förverkligar vi detta löfte.

Malmö är en fantastisk stad. För en som har vuxit upp i staden och sett den ömsa skinn – från 90-talets ekonomiska kris, till 00-talets omvandling och vidare till dagens globala Malmö – är förändringen både synlig och kännbar. Ändå är det tydligt att den snabba tillväxten och Malmös förändringsresa inte kommit alla Malmöbor till del. För samtidigt som nästan hälften av alla nya jobb i Skåne uppkommer i Malmö är alltför många Malmöbor arbetslösa och står dåligt rustade för att ta dessa.

Jag vet vad ett arbete betyder för både individen men också för närstående, jag har sett det på nära håll under min egen uppväxt. Ett jobb kan underlätta ekonomisk stress och gör det möjligt för en mamma eller pappa att kunna köpa de där nya fotbollsskorna till dottern. Men ett arbete bidrar också till att individen kan känna samhörighet i ett arbetslag, stolthet i att utföra ett arbete och därmed också stärka sin självkänsla, samt ta del av ett större sammanhang i möten med andra.

Även om arbetsmarknadspolitiken i grunden är ett statligt uppdrag är frågorna centrala för Malmös utveckling. Därför behöver hela staden jobba, både i egen regi och tillsammans med andra, med att stötta Malmöbor till jobb eller utbildning. Det har nu gått ett och ett halvt år sedan kommunfullmäktige lade om stadens arbetsmarknadsinsatser och kopplade dem nära stadens arbete med försörjningsstöd. Denna tydliga kursändring visar:

• Malmöbor som ansöker om försörjningsstöd träffar numera en arbetsmarknadssekreterare direkt i stället för att, som tidigare, främst få hjälp från socialtjänsten.

• Staden jobbar med att skapa fler talangprogram där utbildningsinsatser och praktik varvas i samarbete med bristyrkesbranscher.

• Innan året är slut ska 800 Malmöbor gå från försörjningsstöd till avtalsenlig lön genom en så kallad extratjänst i kommunens verksamheter. Detta motsvarar en besparing på cirka 50 miljoner kronor i försörjningsstödskostnad.

• Staden har initierat ett arbete för att stärka arbetsmarknadsanknytningen för personer med funktionsnedsättningar. I år ska 200 personer få en arbetsmarknadsanställning via staden.

• Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne driver Malmö stad pilotinsatsen Malmökraften, en gemensam kraftsamling för att stötta långtidsarbetslösa Malmöbor till arbete. Hittills har över 1 100 Malmöbor skrivits in i insatsen och 220 har redan gått till arbete eller studier.

• Inom ramen för stadens arbete med Hela familjen har metoder testats där socialsekreterare arbetar med hela familjer i stället för att bara stötta enskilda individer mot jobb med goda resultat. Målgruppen är de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden och där föräldrarna har behövt försörjningsstöd under en lång tid.

Jämfört med förra året går 50 procent fler in i stadens arbetsmarknadsinsatser, 37 procent fler får jobb och 31 procent fler går vidare till studier. För tredje året i rad minskar antalet Malmöbor som behöver försörjningsstöd för att klara sin försörjning. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att vika neråt och äntligen sjunker också arbetslösheten totalt, om än långsammare än vad jag hade önskat. Det är ändå tydligt att mer måste göras.

Därför går vi nu vidare med att implementera Socialdemokraterna i Malmös vallöfte om kommunalt krav på aktivitet inom 14 dagar. Detta blir en prioriterad insats för arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö under hösten. Det ska inte råda några tvivel om att alla som kan jobba ska jobba, samtidigt som samhällets insatser ska styras mot att så tidigt som möjligt ge individen hjälp i att kunna ta dessa jobb.

Sedat Arif (S)
Kommunalråd i Malmö med ansvar för arbetsmarknad- och socialtjänst

Läs artikeln i Kvällsposten