”Det blir i längden en väldigt svår uppgift och ohållbart för oss i Malmö att upprätthålla en god service om staten fortsätter att vältra över sina kostnader för personlig assistans på oss.” 

Malmö stads funktionsstödsnämnd, som ansvarar för Sveriges största kommunala funktionsstödsverksamhet, antog i veckan sin budget för 2019. Budgeten utökas med drygt 150 miljoner kronor i jämförelse med 2018 års budget.

Det är mycket pengar, men samtidigt måste också oerhört mycket göras från samhällets sida för att riva de hinder som skapar vanmakt och begränsar människor med funktionsvariationers frihet i samhället.

Människor med funktionsvariationer utsätts ständigt för diskriminering i ett alltför ofta otillgängligt samhälle. Det är också den grupp i samhället som har det allra sämst ekonomiskt. Vår budget har därför som ambition att motverka grundläggande social orättvisa, där vi tar ett helhetsgrepp för att ge Malmöbor med funktionsvariationer förutsättningar och möjlighet till att leva ett friare liv.

Vi tillför ökade resurser för utbyggnaden av LSS-bostäder och externa platser, för att säkerställa att boendeköerna kortas. Vi sänker hyrestaket för brukare som bor i en bostad med särskild service enligt LSS, från 6 200 kronor till 5 000 kronor. Syftet är att säkra den ekonomiska tryggheten för Malmöbor med omfattande funktionsvariation. Ökad ekonomisk trygghet innebär också ökad frihet för den enskilde individen.

Tillgänglighet är en rättighet. Tillgängligheten i stadens offentliga rum och stödet för personer med funktionsvariationer behöver därför en ordentlig samordning. Av den anledningen kommer vi under året att inrätta en särskild tillgänglighetssamordnare.

Malmö har under väldigt lång tid haft en väldigt låg habiliteringsersättningsnivå som hämmade deltagandet i daglig verksamhet, i stället för att stimulera det. En första höjning från 4 till 8 kronor gjordes i fjol och nu genomförs ännu en höjning, 8 till 12 kronor i timmen. Det innebär att Malmö kommer att ha bland den allra högsta ersättningsnivån i Sverige. Ersättningen är viktig för att stimulera och motivera fler personer att delta och för att deltagarna ska känna att deras arbete är meningsfullt.

Vi ska fortsätta arbetet med att öka brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet. För oss är det särskilt viktigt ur ett barnrättsperspektiv och här har vi ett oerhört viktigt arbete inför att Barnkonventionen blir svensk lag 2020. För brukarnas bästa ska funktionsstödsnämndens medarbetare ges bättre förutsättningar i form av tryggare anställningar, rätt kompetens och goda arbetsvillkor. Därför prioriterar vi särskilt arbetsmiljöarbetet och höjd kvalitet i våra verksamheter.

Statens ansvarsförskjutning av den personliga assistansen till kommunen har resulterat i att handläggningstiderna de senaste åren blivit längre. Detta är oroväckande och oacceptabelt, och denna utveckling måste stävjas. Vi har dock inte tid att vänta på att staten tar sitt ansvar, och därför tillskjuter vi extra resurser för att kommunen ska korta ner handläggningstiderna för assistans.

Alla Malmöbor ska ha lika förutsättningar till ett värdigt och självständigt liv och kommunen måste säkerställa att Malmöbor med funktionsvariationer ges möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället. Men det blir i längden en väldigt svår uppgift och ohållbart för oss att upprätthålla en god service om staten fortsätter att vältra över sina kostnader för personlig assistans på oss.

I år genomför mittenstyret omfattande reformer för att stärka Malmöbors rätt till ett värdigt liv i frihet. Ska vi komma längre i den riktningen krävs det också att staten tar sitt ansvar. Samhället behöver riva hindren och skapa riktiga förutsättningar för att alla ska ges rätten att leva, inte bara överleva.

Roko Kursar (L)
Kommunalråd i Malmö och ordförande i funktionsstödsnämnden 

Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
1:e vice ordförande i funktionsstödsnämnden