Socialdemokraterna och Liberalerna har infriat ännu ett löfte. Sedan den första maj finns en äldreombudsman och seniorrådgivare på plats i Malmö stad för att ta emot synpunkter från äldre och anhöriga. Äldreombudsmannen och senior-rådgivaren har som uppgift att stötta, vägleda och ge råd i frågor som rör äldres livssituation och hjälpa dem att framföra sina synpunkter och klagomål till kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

De ska också företräda äldres behov i den fortsatta utvecklingen av Malmö. Såväl brukare som patienter, äldre och deras anhöriga kan vända sig till äldreombudsmannen.

– Det här är ett sätt att stärka vårt stödjande och rådgivande arbete gentemot våra äldre och deras anhöriga och förtydliga vart man ska vända sig om man har synpunkter på vården och omsorgen, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för hälsa, vård och omsorg.

SENIORRÅDGIVARENS främsta uppgift är att ge stöd och råd, men även bidra med kunskap och information, till exempel om ens rättigheter till den som önskar det.

Synpunkterna som kommer in ska sedan användas för att utveckla äldreomsorgsverksamheten.

Äldreombudsmannens roll är att företräda äldre Malmöbor, deras behov och situation, i kontakten med kommunens andra verksamheter och externa aktörer för att öka kunskapen om gruppen.

– ALLA MALMÖBOR ska känna att sta-den är till för dem, ingen ska känna sig begränsad av ålder eller funktionsnedsättningar. När vi fortsätter att bygga och utveckla vår stad ska de äldres perspektiv såklart vägas in, säger Anders Rubin.

– Ett exempel är Sommarscen Malmö där seniorer fått ge synpunkter och råd till arrangörerna om hur man äldreanpassar programmet. Det har öppnat upp för nya perspektiv, andra trygghetsåtgärder och en hyllningskväll till Lill-Babs och Siw Malmkvist. Alla måste helt enkelt ta hänsyn till äldres behov och önskningar.

FÖRUTOM ATT GE RÅD och stöd via telefon eller mail ska äldreombudsmannen och seniorrådgivaren också finnas där äldre rör sig för att fånga upp synpunkter, till exempel på stadens mötesplatser.