Om 25 år förväntas vi vara närmare en halv miljon Malmöbor, vilket innebär såväl möjligheter som utmaningar. För det behövs både visioner och långsiktig planering för stadens fortsatta utveckling. Kommunstyrelsen har därför gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att aktualisera Malmö stads översiktsplan.

I den nya översiktsplanen är det övergripande uppdraget att Malmö fortsatt ska vara en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad som är attraktiv för boende, besökare och företagsetablering.

Precis som i den nuvarande översiktsplanen är utgångspunkten att Malmö ska vara en tät och grön stad som i huvudsak ska växa inåt, men man ska också titta närmare på hur Malmö ska utvecklas för att fortsatt vara en attraktiv stad med plats för betydligt fler invånare än i dag.

En del i det arbetet handlar om att utreda hur Öresundsmetron ska ansluta via stationer i Västra hamnen och Malmö centralstation samt metrons fortsatta sträckningar och stationer i staden.

En förändring gentemot tidigare översiktsplan är att väsentligt högre byggnation nu kommer vara en prioritering i stationsnära lägen.