Budget 2017

Budget 2017

Starkare tillsammans
För ett helt Malmö

Malmö är staden som ständigt växer och utvecklas. Jobben är fler än någonsin och skolresultaten förbättras för sjätte året i rad. Malmö ligger i framkant och utmärker sig inom såväl social- som miljömässigt hållbar utveckling.

Staden var först ut med att tillsätta en lokal kommission för att minska skillnaderna i hälsa med Malmökommissionen och är nu även först ut med att implementera FN:s globala hållbarhetsmål på lokal nivå.

Med en växande befolkning ställs det höga krav på de kommunala verksamheterna, på välfärden och sysselsättningen, och på bostadsbyggandet.

I Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget för 2017 ser vi till att bygga Malmö helt. I fokus för det arbetet står satsningar på barn och ungas uppväxtvillkor, på sysselsättning och trygghet samt på bostäder.

Läs om vår våra olika budgetområden

En ung, global och modern stad

Malmö ska fortsätta vara staden som ligger i framkant, som tänker nytt, visar mod och vågar pröva det okända för att staden ska vara jämlik och en bra plats att leva i, verka i och besöka.

Jobbpakt för Malmö

Malmö stad sluter en jobbpakt med Malmöborna. Stadens egna verksamheter ska användas som en dörr in till arbetsmarknaden för Malmöbor som uppbär försörjningsstöd genom att kommunala mertjänster tas fram i samarbete med facken och Arbetsförmedlingen. Fler Malmöbor ska nå egen försörjning. Principen om “arbete först” ska vara utgångspunkten för Malmöbor som uppbär försörjningsstöd. Stadens arbetsmarknadsinsatser kopplas närmare ihop med socialtjänsten.

Ordning i flyktingmottagandet

Hösten 2015 nådde fler människor på flykt Sverige än någonsin. Många av dem anlände först till Malmö. Nu är situationen annorlunda och för staden handlar arbetet om att skapa ordning i mottagandet av ensamkommande barn och vuxna som ska bosätta sig och finna sin framtid i Malmö.

Staden ska säkra ett fullgott och rättssäkert mottagande av nyanlända.

En skola för alla

I Malmö ska vartenda barn få möjlighet att utveckla sina talanger. Föräldrarnas bakgrund ska inte få avgöra hur man lyckas i skolan eller vilken framtid barnen får. Förskole- och skolverksamheten fortsätter med sikte på fortsatt förbättrade skolresultat samt ökad likvärdighet mellan alla stadens elever.

Den barnvänliga staden

Alla barn och unga ska få de allra bästa förutsättningarna till en bra start i den unga, globala och moderna staden. Det kräver tillgång till ett attraktivt och kreativt kultur- och fritidsliv, oavsett barns olika förutsättningar.

Fler bostäder i hela staden

Malmö växer och utvecklas. Bostadsbyggandet går för högtryck. Resursförstärkningen i samband med tilläggsbudgeten 2016, med syfte att få fart på bostadsbyggandet, ligger kvar och kompletteras med flera initiativ för att möta den strukturella hemlösheten och för att få fram fler bostäder för personer med svag ställning på bostadsmarknaden.

Tuffare mot brott och brottens orsaker

Malmö ska vara en trygg stad att bo, leva och vistas i. Brottsbekämpning är ett nationellt ansvar genom polisen. Staden ska bistå och vara behjälplig på alla sätt den förmår så att polisen kan vara framgångsrik.

Klimatsäkrad stad

Genomförandet av Malmös miljöprogram konkretiseras och integreras i arbetet med att, som första kommun i Sverige, implementera FN:s globala hållbarhetsmål lokalt.

Omsorg om varandra

Malmö stad genomför en omorganisation som syftar till att erbjuda Malmöborna en bra välfärd och service. I maj 2017 väntas den nya organisationen träda i kraft.

Den öppna staden

Malmö är en stad präglad av öppenhet och nyfikenhet. Det offensiva, framsynta och systematiska arbetet som staden bedriver ska fortsätta. Det betyder bland annat fortsatta insatser mot rasism, diskriminering och HBTQ-fobi.

Ladda ner budgetdokument