Investeringar för
ett helt Malmö

I Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget för 2018 ser vi till att investera i ett helt Malmö. I fokus för det arbetet står satsningar på ökad trygghet, skolan och klimat. 

Malmö är staden som ständigt växer och utvecklas. Jobben är fler än någonsin och skolresultaten stärkta. Men samtidigt måste fler Malmöbor komma i arbete och allas barn och ungas ska talang ska tas till vara. Malmö ska fortsätta ligga i framkant i arbetet med såväl social- som miljömässigt hållbar utveckling.

Satsningarna som görs ska komma alla till del. Vi att investerar därför i dagens Malmöbor, för att förbättra vardagen här och nu, men också för att möta och forma morgondagens Malmö.

 

Läs mer

En ung global och modern stad

Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen.

En stad för näringsliv och arbete

Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning.

En stad för barn och unga

Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.

En öppen stad

Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång.

En jämlik stad

Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället.

En trygg stad

I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum.

En aktiv och kreativ stad

I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av ett meningsfullt fritids- och kulturliv.

En ekologiskt och hållbar stad

Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad. Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val.

En stad med bra arbetsvillkor

Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna.

Ladda ner budgetdokument