Stadens verksamheter får nästa år drygt en miljard kronor mer att röra sig med. Största delen går till grundskolorna och funktionsstöd. Idag presenterade den nya kommunledningen sitt budgetförslag.

Inför valet i Malmö lovade Socialdemokraterna och Liberalerna att arbeta för att Malmös framtid ska bygga på öppenhet och inkludering, snarare än på rädsla och misstro. Tillsammans vill vi leda staden på ett öppet och inkluderande sätt med respekt för alla Malmöbors lika värde.

Idag presenterar vi ett gemensamt budgetförslag där vi tar ansvar för ett Malmö som håller ihop.

Det är en stram budget som sannolikt behöver revideras under året som kommer. Totalt omsluter den 24 miljarder kronor. Skatteintäkterna, med den bibehållna skattesatsen 21,24 procent, beräknas öka med en halv miljard kronor till 13,9 miljarder kronor.

Samtliga verksamheter får krav på sig att effektivisera, vilket frigör medel att fördela om till andra verksamheter. Högst krav läggs på kommunstyrelsen som ska effektivisera med 6 procent. Hälsa, vård- och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden, överförmyndarnämnden och stadsrevisionen ska också effektivisera men får använda sina frigjorda resurser till sina egna verksamheter.

Stadens verksamheter får ökade anslag på 1,1 miljarder kronor. Bland dem som prioriteras finns trygghet, utbildning och jobb/svenska språket.

Trygghet
Den senaste tidens våldsamma händelser i Malmö är helt oacceptabla och måste stävjas. I det korta perspektivet måste polisen och rättsstaten gripa och döma de fåtal individer som ligger bakom dåden. I ett längre perspektiv måste även stadens insatser bidra till ökad trygghet, såväl på gator och torg som i människors tillvaro. Bland trygghetsförslagen:

• Fler övervakningskameror på brottsutsatta platser och tillsynsarbete för att komma åt den svarta ekonomin.
• Verka för att jourdomstol etableras i Malmö och samarbeta med polisen för att undersöka förutsättningarna för att införa kommunala ordningsvakter på försök.
• En förstärkning av det uppsökande arbetet och insatserna för att fånga upp unga som riskerar att dras in i kriminalitet och missbruk.
• Fler städpatruller. Verka för att staden ska få bötfälla den som skräpar ner.

Utbildning
Även om skolresultaten har stärkts under åtta år måste mer göras för att minska skolsegregationen och för att fler ska nå gymnasiebehörighet. Kommunledningen föreslår:

• Ett aktivt arbete för att fler barn ska skrivas in i förskolan. Nio av tio barn är idag inskrivna. Vi gör plats för alla.
• Arbeta för att fler spetsutbildningar ska etableras i Malmö.
• Införa ansvarskontrakt, en överenskommelse mellan förälder, elev och lärare.
• Utvidgat skolval och gratis busskort för högstadieelever som uppfyller avståndskravet mellan hem och skola.
• Motverka skolsegregation genom att bygga högstadieskolor i centrala lägen och fördela ekonomiska resurser till skolorna efter behov.
• Satsning på elevhälsan, till exempel skolsköterskor och skolkuratorer, och förstärkt sexualundervisning.

Jobb/svenska språket
Malmös arbetsmarknad är het. Nästan hälften av alla nya jobb i Skåne skapas här. Trots det saknar många Malmöbor arbete.

I en kosmopolitisk stad som Malmö, där människor från nästan hela världen är samlade på en liten yta, är språket centralt för en lyckad integration och för att fler ska kunna vara delaktiga i samhället. Kommunledningen föreslår:

• Investeringar för att rusta Malmöbor så att de kan ta de jobb som nu växer fram, bland annat genom att stärka yrkesutbildningar på komvux.
• Fler extratjänster och ”enkla jobb” i kommunen inom till exempel städning och skötsel av grönytor.
• En aktiv näringspolitik som stöttar framväxten av fler jobb, såväl inom logistik som startups, nya företagskoncept.
• Att skolans alla nivåer fokuserar på svenska språket.
• Att SFI:s kvalitet och tillgänglighet förbättras.
• Språkstödjande verksamheter på stadens mötesplatser, såsom öppna förskolor.

Malmös budget för 2019 beslutas av kommunfullmäktige den 20 december.

– Mycket går åt rätt håll i Malmö: arbetstillfällena ökar, det byggs bostäder och investeras i alla delar av staden. Nu måste den nationella politiken börja fungera så att förutsättningarna för kommunerna blir tydliga och att insatserna för Malmöbornas trygghet trappas upp, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vår budget för 2019 tar Malmö i en mer liberal riktning med utgångspunkterna jämlikhet, valfrihet och trygghet. För att Malmö ska hålla ihop. Såväl när det gäller utbildning, funktionsstöd, vård och omsorg, arbetsmarknad och bostadsmarknad, är det just dessa tre värden som genomsyrar vår budget, och det är jag väldigt stolt över, säger Roko Kursar (L), kommunalråd.

Fakta – fördelning av utrymme till nämnderna

Grundskola 327 mkr
Funktionsstöd 151 mkr
Arbetsmarknads- och socialnämnd 124 mkr
Hälsa, vård och omsorg 98 mkr
Gymnasie- och vuxenutbildning 81 mkr
Förskola 71 mkr
Tekniska nämnden 63 mkr
Kommunstyrelsen 19 mkr
Fritidsnämnden 19 mkr
Valnämnden 11 mkr
Kulturnämnden 10 mkr
Stadsbyggnadsnämnden 1 mkr
Överförmyndarnämnden 1 mkr
Kommunfullmäktige och revision 1 mkr
Miljönämnden 0,3 mkr
Servicenämnden – 10 mkr

 

För Socialdemokraterna i Malmö
Katrin Stjernfeldt Jammeh

För Liberalerna i Malmö
Roko Kursar


Läs Budgetskrivelsen 2019

Här finns presentationen av Budget 2019 i powerpoint.