År 2020 vill kommunledningen göra till ett år för öppenhet, mångfald och för alla Malmöbors självklara rätt till staden. Vi kallar vår budget Tillsammans för ett öppet och tryggare Malmö. I november 2020 kulminerar detta i att världens ledare samlas i Malmö, när staden står värd för regeringens internationella konferens för hågkomst av Förintelsen.

Den nya kommunledningens samarbete fördjupas och konkretiseras genom de 13 nya mål för mandatperioden som presenteras i denna budget. Målen utgör kärnan i vårt gemensamma rödblåa styre. De tar sin utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen eftersom det Malmö gör påverkar världen, precis som händelser i världen påverkar Malmö.

Malmö ska vara och förbli en öppen, välkomnande och inkluderande stad, även i tuffa tider. En stad som blickar framåt, utan att blunda för de problem som trots allt finns och måste tas itu med. En framgångsrik stad som växer, dit både människor och företag vill flytta. En stad med mod där alla ges möjlighet att bidra till och ta del av den positiva utvecklingen. Ett sådant samhälle tjänar alla på.

En stad som håller ihop kräver att vi tillsammans står upp för ett öppet och tryggt Malmö. För alla – oavsett vem du är, var du kommer ifrån och var i Malmö du bor. Oavsett vart du är på väg.

 

KOMMUNLEDNINGENS BUDGETFÖRSLAG 2020

UTBILDNING OCH ARBETE
Kommunledningen föreslår:

 • Gemensamt system för uppföljning av elever så att fler ska nå gymnasiebehörigheten och för att minska avhoppen.
 • Arbetet med elevhälsan växlas upp med 3 Mkr till gymnasiet.
 • 27 Mkr till grundskolan som kompensation för förlust av riktade statsbidrag och växla upp arbetet med heder.
 • De kostnadsfria busskorten i högstadiet permanentas.
 • Förskolan tillskjuts 15 Mkr för bland annat familjecentraler.
 • Vi förenklar förskolevalen för föräldrar genom att bättra information om stadens förskolor.
 • Utvecklar och stärker stödet till Medeon och MInc.
 • Vi påskyndar arbetet med företagsetableringen i Malmö Industrial Park.
 • Det inrättas en struktur för samordning av större evenemang.
 • 52 Mkr i en central pott för att växla upp vuxen- och yrkesutbildningen och egna insatserna för att motverka arbetslösheten.
 • 80 Mkr till arbetsmarknads- och socialnämnden för att öka insatserna för att motverka arbetslösheten.
 • Sommarjobbsatsning fortsätter.
 • Uppvakta regeringen med krav på förbättringar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.

 

STADSUTVECKLING OCH KLIMAT
Kommunledningen föreslår:

 • Malmö stad ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.
 • Ett nytt miljöprogram tas fram för 2021-2030 med fokus på att nå målet om att få ner växthusgaserna.
 • Samtliga nämnder och bolag ska identifiera och bidra med insatser för att minska stadens utsläpp.
 • Genomför klimathearing med politiker, nyckelaktörer i näringsliv, akademi och civilsamhälle.
 • Strategi för klimatneutralt byggande samt verka för att minst två, varav en i egen regi, klimatneutrala byggnationer påbörjas under mandatperioden.
 • Ett nytt bolag startas för att expandera utbyggnaden av solceller på stadens industritak.
 • 7 Mkr för att bidra till klimatomställning och till medfinansiering som kan stärka klimatarbetet.
 • Planering av nya cykelstråk och elbussar fortsätter.
 • Planera för att ett nytt metrosystem in i Malmö kan förverkligas när Öresundsmetron etableras.
 • Omvandla parkeringshusen till mobilitetshus.
 • Se över nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas för att möta behovet av lekytor för förskolan.
 • En extern expertgrupp bestående av olika aktörer på bostadsmarknaden tillsätts.
 • En ny markanvisningspolicy tas fram för att ge staden skarpare verktyg för att främja en hög produktionstakt, sysselsättning och fler bostäder av god standard till rimliga kostnader.
 • Boplats Syd ges i uppdrag att under året inrätta en särskild kö för barnfamiljer.

 

TRYGGHET OCH DELAKTIGHET
Kommunledningen föreslår:

 • Samarbetet kring ”Sluta skjut”-initiativet fortsätter.
 • Kommunala ordningsvakter prövas i avgränsade områden.
 • Uppvakta staten så att snabbare lagföring utökas till Malmö.
 • 25 Mkr för att permanenta och vidareutveckla tillsynen inom ramen för Tryggare Malmö.
 • Fler övervakningskameror på särskilt brottsutsatta platser och ordningsvakter.
 • Lokala insatser för att minska nedskräpning och fortkörning – krav på lagstiftningsförändringar som möjliggör att kunna bötfälla för nerskräpning och sätta upp hastighetskameror.
 • Genom CTC, Communities That Care, som analyserar riskfaktorer relaterade till barns och ungas livsvillkor som står ut lokalt, tas insatser fram för att motverka dessa.
 • 20 Mkr för att växla upp det förebyggande arbetet, Skolfam och tidiga samordnade insatser.
 • MKB arbeta med kontroll av vem som bor i lägenheter för motverkar trångboddhet och svarta hyreskontrakt fortsätter.
 • Tillsammans med privata fastighetsägare vidareutvecklar MKB trygghetsåtgärder i en stiftelse.
 • Utredning för hur fler skolgårdar kan bli trygga och gröna samlingsplatser.
 • Malmö värd för en internationell konferens för hågkomsten av förintelsen.
 • Arbetet mot antisemitism stärks och förankras i samarbete med bland annat judiska församlingen i Malmö och Svenska kommittén mot antisemitism.
 • Fortsatt arbete med insatser för jämställdhet och jämställd sponsring i Malmös idrottsverksamheter.
 • Ett nytt större bibliotek byggs i Rosengårds centrum som ska stå färdigt år 2021.
 • Arbetet med att få fler barn inskrivna i förskolan fortsätter.
 • Satsningen på seniorkortet/gratis buss för 70+ fortsätter.
 • Staden kompenserar för statens övervältring av kostnaderna för den personliga assistansen för att
  trygga alla Malmöbors rätt att leva inte bara överleva
 • Inrätta ett Forum för demokrati och mänskliga rättigheter.

 

EN GOD ORGANISATION
Kommunledningen föreslår:

 • Samtliga nämnder beaktar hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas 2020.
 • Medarbetarna ska ges utrymme att själva styra och utveckla verksamheten.
 • 52 Mkr anslås till omsorgsverksamheterna för att kompensera för det indragna riktade statsstödet för ökad bemanning.
 • Särskilt fokus på att rekrytera medarbetare till skolverksamheterna och inom vård och omsorgsverksamheterna.
 • Samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.
 • Samarbeta för att minska onödig administration.
 • Åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

 

Fakta – fördelning av utrymme till nämnderna

Grundskola 325,4 mkr
Funktionsstöd 82 mkr
Arbetsmarknads- och socialnämnd 178,1 mkr
Hälsa, vård och omsorg 111 mkr
Gymnasie- och vuxenutbildning 81,1 mkr
Förskola 49,3 mkr
Tekniska nämnden 19,1 mkr
Kommunstyrelsen 18,2 mkr
Fritidsnämnden 16,5 mkr
Kulturnämnden 12,7 mkr
Stadsbyggnadsnämnden 5,1 mkr
Överförmyndarnämnden 0,3 mkr
Miljönämnden 8,2 mkr
Servicenämnden 0,2 mkr
   
   

Läs Budgetförslaget 2020

Här finns presentationen av Budget 2020 i powerpoint.