Malmö är i ständig förändring. En ung, global och modern stad med blicken riktad mot framtiden och omvärlden. Med mod och uppfinningsrikedom som ledord ska staden bedriva ett arbete tillsammans med civilsamhället, näringslivet och Malmöborna för att lösa samhällsutmaningar.

Budgeten som presenteras kommer att revideras efter valet till kommunfullmäktige, hösten 2018. Viljeinriktningen är dock tydlig och kommer att stå fast; investeringar i Malmös barn och äldre, i miljön och för att fler Malmöbor ska jobba går före sänkta skatter. Vi står för investeringar i trygghet och ökad framtidstro.

Inriktningen är möjlig tack vare att färre Malmöbor behöver ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning, fortsatta nationella satsningar för att motverka segregationen och en fortsatt byggbonus till kommuner med ett högt bostadsbyggande.

  • Även framöver prioriterar vi barn och ungas utbildning i Malmö. Mer än varannan ny krona som tillförs till stadens verksamheter går till skola och utbildning.
  • Extra resurser tillförs stadens vård- och omsorgsverksamhet för ökad bemanning och bättre anställningsvillkor.
  • Nu behöver fler Malmöbor komma i arbete. Därför stärks arbetet med Jobbpakten genom att staden erbjuder fler Malmöbor en väg in genom extratjänster och ett fortsatt arbete för att alla gymnasieungdomar i Malmö ska erbjudas sommarjobb eller sommarpraktik. Ytterligare resurser tillförs för att jobba med välfärdstalanger i syfte att både rusta arbetslösa Malmöbor och möta kompetensbehoven i välfärden.
  • För individen är svenska språket en förutsättning för integration, egenmakt och deltagande i samhället. Därför ska svenska språkets betydelse stärkas genom att bland annat öka tillgängligheten och kvaliteten i SFI-undervisning, och genom att stärka språkstödjande verksamheter runt om i mötesplatser, med extra fokus på kvinnor..
  • Staden ska jobba för att möta ett ökat behov av fler bostäder i varierande storlekar och för olika inkomster, fler arbetsplatser, samhällsservice och kultur. Men vi ska också använda stadsutveckling som ett redskap för att riva ner fysiska barriärer och bryta rumslig segregation.
  • Stadens unga befolkningssammansättning gör att vi prioriterar en extra satsning för att tillsammans med fastighetsägare, byggbolag och Hyresgästföreningen bygga fler ungdomsbostäder. Vi avsätter även extra resurser till stadens socialtjänst för att stötta barn och ungdomar som befinner sig i utsatta situationer.
  • Hållbarhetsarbetet växlar upp ytterligare genom en satsning på att öka byggnationen och energiandelen av solceller till 15% år 2030. Ett offensivt arbete bedrivs för att minska plastavfall och mikroplaster och en utbyggnad av cykelnätet prioriteras för att möjliggöra omställningen till ett hållbart resande.

Med den här budgeten läggs riktningen för hur vi ser att Malmö behöver utvecklas framöver. Det handlar om att vi som bor och verkar i staden kommer samman och hjälps åt för att lösa gemensamma utmaningar. Det handlar om att investera i Malmöbornas välfärd, se till att fler har ett jobb att gå till och att säkra en god miljö för morgondagens Malmöbor. Det är så vi bygger trygghet och framtidstro i Malmö.

Malmö stads budget 2019

Budgetpresentation (PPT)