7

Vårt välfärdssamhälle bygger på att alla som har möjlighet är med och bidrar till samhällets gemensamma åtaganden. Det är själva grunden till att vårt moderna välfärdssamhälle fungerar. Vi bidrar till välfärden genom att alla som kan går till jobbet och betalar skatt.

Malmö har de senaste år omvandlats från en krisande industristad där jobben försvann till dagens globala, moderna stad – ett tillväxtcentrum där 163 000 personer arbetar dagligen. Idag försörjer Malmö sina kranskommuner med ett stort antal arbetstillfällen – en jobbmotor för hela regionen.

Det är glädjande att både arbetslösheten och antalet Malmöhushåll som är beroende av försörjningsstöd äntligen minskar. Samtidigt är det oacceptabelt att 14,7 procent är arbetslösa och att nästan 10 000 hushåll lever på försörjningsstöd.

Nu startar vi ett genomgripande arbete för att skapa fler jobb åt Malmöborna. Vi lägger fram en rad åtgärder som gör det möjligt för fler att klara sin egen försörjning.

Först då, när alla som kan arbeta också får möjlighet att göra det, har vi möjlighet att bygga vår stad hel.

Nu intensifierar vi det arbetet!

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande

Mertjänster i kommunen

Ingen som kan arbeta ska behöva vara passiv. Vi ska använda staden som en dörr in till arbetslivet för Malmöbor som idag har fastnat i försörjningsstöd. Det kan handla om mertjänster inom vård och omsorg, service, städ eller renhållning av gator och parker.

Fler ”Framtidens Hus”

Framtidens hus i Lindängen samlar socialtjänsten, stadens arbetsmarknadsinsatser, Arbetsförmedlingen och civilsamhället under samma tak. Det har varit framgångsrikt för få människor ur försörjningsstöd. Vi ska därför sprida det arbetssättet till andra delar av staden.

Utbildningsgaranti

Nästan var tredje arbetslös Malmöbo saknar fullgjord gymnasieutbildning. Att se till att alla kan klara gymnasiet är något av det viktigaste staden kan göra. Vi ska fortsätta den kraftfulla satsningen på Malmös skolor.

Sommarjobbsgaranti

Unga Malmöbor behöver en tidig kontakt med arbetslivet. Vi vet att sommarjobb ofta är första steget till det första jobbet. Därför kommer vi, tillsammans med stadens förvaltningar och näringslivet, utforma en modell som innebär att alla Malmöungdomar i gymnasiet, ska kunna erbjudas sommarjobb.

Talangutbildningar

Svenska för invandrare (SFI) kombinerat med en yrkesutbildning har visat sig vara framgångsrikt inom flera områden, som t.ex. hotellnäringen och vården. Efter avslutad utbildning och praktik har så gott som samtliga gått vidare till en anställning. Dessa talangutbildningar är utmärkta exempel på hur näringslivet och det offentliga kan samarbeta och uppnå konkreta resultat.

Vi ska därför föra en dialog med fler sektorer med ambitionen att sprida konceptet med talangprogram till andra områden, som till exempel lastbilsmekaniker, CNC-operatörer, undersköterskor och barnskötare.