Att ha ett jobb innebär att kunna försörja sig själv, att få makt över sitt eget liv och kunna planera för framtiden. Ett jobb skapar samhörighet och delaktighet i samhället. Fler människor i arbete ger mer pengar till vår gemensamma välfärd. Därför är kampen mot arbetslösheten viktigaste fråga. Här är våra förslag för fler jobb.

Ökade investeringar

Ett jämlikt Sverige som håller ihop gynnar så väl enskilda människor som samhället i stort och lyfter Sverige i den globala ekonomin. Vi ser ett stort behov av investeringar i ny infrastruktur, fler utbildningsplatser, ökat bostadsbyggande eller annan samhällsservice, efter åtta år med skattesänkningar av den förra regeringen.

Fler förverkligade idéer

Sverige är ett av de länder som investerar mest i forskning och utveckling i EU – men mängden nya innovationer är för låg. Vi vill skapa möjligheter för fler idéer att bli till varor, tjänster eller produktionssystem som når nya globala marknader och som kan ge en fler jobb i Sverige.

Satsa på utbildning

En miljon människor i arbetsför ålder saknar gymnasiekompetens och gruppen ökar med över 25 000 unga varje år. Vi vill ta tillvara på arbetslösas och nyanländas kompetens. Med ett förändrat utbildningssystem, ett välfungerande valideringsystem för att omvandla en utländsk examen och bättre matchning skulle upp emot 80 000 människor komma i arbete på kort tid. På lång sikt skulle Sveriges konkurrenskraft stärkas.

Engagera dig!

Vi behöver bli fler som deltar i arbetet med att skapa fler jobb och göra Sverige bättre. Bli medlem i Socialdemokraterna!

Bli medlem