S i stadshuset

Här kan du följa det politiska arbetet i Socialdemokraterna i Malmö. Här får du en inblick i aktuella frågor och i vår vardag. Vi uppdaterar med bilder, fakta, videor och färska citat så fort det går.

Vallöfte infriat: Äldreombudsman och seniorrådgivare

Vallöfte infriat: Äldreombudsman och seniorrådgivare

Socialdemokraterna och Liberalerna har infriat ännu ett löfte. Sedan den första maj finns en äldreombudsman och seniorrådgivare på plats i Malmö stad för att ta emot synpunkter från äldre och anhöriga. Äldreombudsmannen och senior-rådgivaren har som uppgift att stötta, vägleda och ge råd i frågor som rör äldres livssituation och hjälpa dem att framföra sina synpunkter och klagomål till kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

De ska också företräda äldres behov i den fortsatta utvecklingen av Malmö. Såväl brukare som patienter, äldre och deras anhöriga kan vända sig till äldreombudsmannen.

– Det här är ett sätt att stärka vårt stödjande och rådgivande arbete gentemot våra äldre och deras anhöriga och förtydliga vart man ska vända sig om man har synpunkter på vården och omsorgen, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för hälsa, vård och omsorg.

SENIORRÅDGIVARENS främsta uppgift är att ge stöd och råd, men även bidra med kunskap och information, till exempel om ens rättigheter till den som önskar det.

Synpunkterna som kommer in ska sedan användas för att utveckla äldreomsorgsverksamheten.

Äldreombudsmannens roll är att företräda äldre Malmöbor, deras behov och situation, i kontakten med kommunens andra verksamheter och externa aktörer för att öka kunskapen om gruppen.

– ALLA MALMÖBOR ska känna att sta-den är till för dem, ingen ska känna sig begränsad av ålder eller funktionsnedsättningar. När vi fortsätter att bygga och utveckla vår stad ska de äldres perspektiv såklart vägas in, säger Anders Rubin.

– Ett exempel är Sommarscen Malmö där seniorer fått ge synpunkter och råd till arrangörerna om hur man äldreanpassar programmet. Det har öppnat upp för nya perspektiv, andra trygghetsåtgärder och en hyllningskväll till Lill-Babs och Siw Malmkvist. Alla måste helt enkelt ta hänsyn till äldres behov och önskningar.

FÖRUTOM ATT GE RÅD och stöd via telefon eller mail ska äldreombudsmannen och seniorrådgivaren också finnas där äldre rör sig för att fånga upp synpunkter, till exempel på stadens mötesplatser.

S i Malmö välkomnar nationellt avhopparprogram

S i Malmö välkomnar nationellt avhopparprogram

Nationellt avhopparprogram och fler fältarbetare är två åtgärder för ökad trygghet som Socialdemokraterna i Malmö drivit på om. Vi välkomnar att båda fanns med i statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring.

Intresset ökar för att lämna kriminella miljöer. Malmös lokala avhopparverksamhet upplever stort tryck både från personer som själva vill hoppa av och från anhöriga.

Malmö stad driver tillsammans med polisen, kriminalvården med flera ett konsultationsteam som jobbar för att hantera avhoppare.

Utifrån avhopparens behov av stöd och skydd, kallas representanter från berörda myndigheter till en konsultation för att hitta lösningar. Även icke-kriminella personer som lever i rädsla och under hot kan få stöd genom konsultationsteamet.

I nuläget är det upp till varje kommun att hitta nya miljöer för avhoppare. Det innebär vissa risker. Med ett nationellt avhopparprogram följer en samordning som minskar riskerna och kan föra med sig att fler väljer att lämna kriminalitet.

Socialdemokraterna i Malmö ser också fler fältarbetare från socialtjänsten som en viktig förebyggande åtgärd för att minska antalet unga som hamnar i kriminalitet. Att stoppa nyrekryteringen till kriminella gäng är centralt.

statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring ingick bland annat:
”För att fler ska lämna kriminaliteten bakom sig införs ett nationellt exitprogram, och för att färre ska lockas in anställs fler fältarbetare och områdespoliser.”

Det beskedet välkomnas av Malmös kommunstyrelseordförande.

– Rättsväsendet arbetar hårt med att få bort de redan kriminella från gatorna. Från kommunens sida har vi framgångsrikt bidragit till att fler har lämnat kriminaliteten och hindrat unga från att upptas i i kriminella miljöer. Det arbetet stärks med ett nationellt ansvar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

S och L bildar ny kommunledning för ett Malmö som håller ihop

S och L bildar ny kommunledning för ett Malmö som håller ihop

Idag presenterade Socialdemokraterna och Liberalerna hur Malmös nya kommunledning ser ut.

Vi lever i en tid då polariseringen i samhället ökar. Extrema krafter, både här och runt om i världen är återigen på frammarsch. Demokratin och yttrandefriheten hotas, grupper ställs mot grupper och lögner sprids som fakta. Historiskt har våra båda partier verkat för demokratins framväxt, och vi ser värdet och behovet av stabila och ansvarstagande samhällsinstitutioner.

Socialdemokraterna och Liberalerna har tillsammans för Malmös och Malmöbornas bästa beslutat att bryta den osunda blockpolitiken och ta ansvar för det nya politiska läget.

Tillsammans, och i samverkan med Miljöpartiet de gröna, vill vi leda staden på ett öppet och samlande sätt med respekt för alla Malmöbors lika värde och lika rätt. Vi ska styra Malmö gemensamt, och sätter samarbete före egenintresse. Detta görs med beaktande av respektive partis program och utfästelser i valrörelsen.

Våra partier förenas i en gemensam övertygelse om att samhällen som håller ihop, där vi både hjälps åt och ställer krav på varandra, skapar bäst förutsättningar för varje individ att växa och dra nytta av sina talanger. Det i sin tur skapar god grund för tillväxt och innovation.

Vi har en gemensam ambition att skapa en hel stad och där alla invånare kan lita på att de får rätt hjälp, samt jämlika och jämställda förutsättningar.

Malmö ska planeras och byggas för att minska segregationen och med välfungerande pedagogiska verksamheter som utmanar varenda enskild elev.

I ett Malmö som håller ihop har vi höga ambitioner för välfärden vilket kräver en stark ekonomi, en arbetsmarknad som släpper in alla och ett gynnsamt klimat för entreprenörer och företagare. Alla som kan jobba ska jobba.

Ett samhälle som hänger ihop bygger på ett gemensamt samhällskontrakt. Att Malmöborna har ett gemensamt språk är en betydande del i det kitt som stärker sammanhållningen i Malmö.

Malmöbornas kompetens och erfarenheter är stadens främsta tillgångar. Den potentialen ska tas till vara.

– Det är ett historiskt tillfälle för Malmö. Två politiska krafter med tradition av att kämpa för allas lika värde kommer samman och tar ansvar för Malmö. Vi ska vara en inkluderande och öppen stad med bra levnadsvillkor för alla. Jag ser fram mot vårt samarbete, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det här känns väldigt bra och viktigt för Malmö, nu får vi chansen att på riktigt påverka staden i liberal riktning. Vi är två olika partier men med ett gemensamt huvudmål – att ta ansvar för staden och skapa stabilitet, säger Roko Kursar (L), kommunalråd.

Bild: Anna Zachrisson

Om grälsjuka forskare och 4 åtgärder mot skolsegregation

Om grälsjuka forskare och 4 åtgärder mot skolsegregation

Jag vill börja med några rader om skolforskningens olika syn på varför skolresultaten skiljer sig åt. Ett av vetenskapens ”uppdrag” är att leverera underlag för de beslut som samhällets beslutsfattare har att fatta. Vanligtvis är den statliga beslutsapparaten, på det hela taget, orienterad mot att veta vad man gör och varför. Även om det finns gott om exempel på motsatsen.

Som politiker kommer man därför ofta i kontakt med både vetenskapliga alster och med forskarna själva. En sak man då snabbt upptäcker är att forskare ofta är mer grälsjuka än vi politiker är. Kampen om det egna perspektivet, den egna forskningens betydelse etc. leder till vetenskapliga tvister som ibland är svåra att förstå.

Skolforskningen kring varför skolresultaten skiljer sig åt mellan skolorna är ett sådant område. Lite enkelt uttryckt kan man säga att vissa menar att det är elevernas socioekonomiska villkor (vilka föräldrar eleverna har) och kamrateffekter, dvs att elevernas prestationer påverkas av vilka förväntningar och kapaciteter dina klasskamrater har, som förklarar skillnaderna. Medan andra menar att det handlar om var de duktiga lärarna finns. En tredje grupp forskare menar att det finns gemensamma drag mellan ledarskapet på framgångsrika skolor oavsett elevernas socioekonomiska bakgrund. Att forskare mellan dessa forskningsfält träter om vem som har rätt är ganska märkligt. För det finns egentligen inte någon motsättning mellan dem.

Sätter man upp alla skolors resultat, till exempel elevernas betygsresultat eller behörighet, i en lång linje och avväger mot elevernas socioekonomiska bakgrund finner man i stort sett alltid att det finns ett tydligt samband mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund, hushållsekonomi, kön och några variabler till och skolornas totala resultat. Mycket starkare än många andra samband vi kan upptäcka i den kommunala verksamheten.

Skolor i Malmö avviker från sambandet
Det intressanta är att studera de skolor som över tid avviker från dessa samband, dvs de som i förhållande till sina elevers socioekonomiska bakgrund över tid presterar väsentligt bättre än de andra skolorna med samma förutsättningar. I Malmö finns det exempel på sådana skolor även i socioekonomiskt väldigt tunga områden. När vi studerar dessa är det två saker som står ut. Lärarnas kompetens och ledningens förmåga att få sin skola att verkligen prestera. Det handlar inte här om några få procents skillnad utan verkligen riktigt stora skillnader. Man skulle därför kunna förledas att tro att om man bara alla skolor med elever med utmaningar fick ha lika bra och erfarna lärare och ledare som dessa skolor har så skulle man i stort sett kunna bortse från den socioekonomiska förklaringsmodellen. Men då glömmer man att de skolor som avviker positivt tyvärr på det hela taget är ganska få. Men sambandet finns och idag är det ganska lite belyst vad bättre fördelning av erfarna lärare kan betyda. Vi har i Sverige varit särskilt dåliga på att arbeta för att motverka vad vi skulle kunna kalla för lärarsegregationen.

Åtgärder som jag tror på
Med detta sagt anser jag att det i denna forskning finns en kedja för den politik vi bör föra för att minska skillnaderna i svensk skola. Fyra åtgärder är särskilt viktiga i arbetet med att minska skillnaderna:

 1. Se till att läraryrket ökar sin attraktivitet så att de duktigaste studenterna i ännu högre utsträckning ser i en framtid i läraryrket.
 2. Se till att de utbildade och erfarna lärare som finns i högre grad arbetar där de gör störst nytta.
 3. Motverka skolsegregationen så att skolorna blir mer socioekonomiskt blandade.
 4. Stötta skolorna att utveckla ett gott ledarskap.

Detta kräver både statlig politik och insatser från huvudmännen. En del har gjorts, men det behövs mycket mer än som det hittills beslutats om.

Anders Rubin (S)
Skolkommunalråd

Hemlösheten ökar

Hemlösheten ökar

Hälften av hemlösa i Malmö har tillkommit senaste året. Antalet hemlösa personer ökar i Malmö, visar socialtjänstens hemlöshetskartläggning. På fem år har andelen hemlösa med barn fördubblats.

Varje år i oktober kartlägger Malmö stads socialtjänst hur många i Malmö som är i hemlöshet. Årets kartläggning visar att antalet ökar:
• Efter att ha sjunkit 2017 ökar antalet familjer/hushåll i hemlöshet i år, från 1488 förra året till 1656 i år.
• Antalet vuxna individer ökar från 1752 till 1959.
• Antalet barn ökar från 1070 till 1347 (årets antal innebär 1,9 procent av alla barn i Malmö).

– Vad vi ser är en stor grupp människor som inte kommer in på bostadsmarknaden. Det är ett allvarligt problem som staden – och många andra delar av samhället – måste arbeta ännu hårdare för. Det är en prövning för vårt samhällsbygge att så många står utan egen bostad. En bostad betyder så mycket mer än tak över huvudet, säger Sedat Arif (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst.

Hemlösheten i Malmö har de senaste åren bytt karaktär. 2012 var antalet vuxna hemlösa med social problematik ungefär lika stort som antalet utan problematik (490 respektive 505 personer). Årets kartläggning visar att antalet utan problematik är dubbelt så stort som antalet med social problematik (1337 respektive 622 personer).

– Tre av fyra har inga andra problem än att de saknar en bostad. De har inte förmågan att efterfråga en vanlig bostad utan måste vända sig till socialtjänsten. Vi behöver fler hyresvärdar som accepterar försörjningsstöd som inkomst. Vi behöver också diskutera med MKB och andra hyresvärdar om bolagens policy för storleken på lägenhet som behövs i förhållande till hur många som ingår i hushållet som ska bo i lägenheten, säger Sedat Arif.

Närmare 4 000 hushåll har i år fått hjälp av staden med akuta och tillfälliga boenden samt genomgångs- och övergångsbostäder. Den sista kategorin är lägenheter som socialtjänsten först hyr ut i andra hand och där hyresavtalet så småningom tas över av den boende.

– Vi har högt uppsatta mål för hur staden ska bidra till att alla Malmöbor ska kunna efterfråga sin egen bostad. Det byggs nya bostäder på rekordhög nivå men det räcker inte för den som är hemlös. För att skapa villkor som består måste flera aktörer samarbeta. Vi har flera exempel på det med olika bostadsbolag – ett samhällsbygge som måste utvecklas vidare, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service.

 

Äntligen gratis buss för 70 plus

Äntligen gratis buss för 70 plus

Ett glädjande besked till Malmös seniorer. Nu till årsskiftet får alla över 70 år åka gratis buss och tåg i Malmö. Beslutet är redan fattat och innebär att alla 70+, skrivna i Malmö, kan färdas gratis vardagar mellan 9-15 och 18-04 samt alla tider under helger.

Av Skånes 33 kommuner så har 14 kommuner någon form av bussrabatt men de flesta kommuner har gratis resor för seniorer över 75 år. Så i Malmö blir det extra bra. Kan beslutet rivas upp? Ja, ett annat styre kan prioritera annorlunda.

Kommunfullmäktige beslutade i juni om Malmö stads preliminära budget för 2019. Till sitt tidigare presenterade budgetförslag fick kommunledningen, med S och MP, även med gratis kollektivtrafik för Malmöbor som fyllt 70 år och utredning av supercykelvägar.

Malmös stads ekonomi är fortsatt stark. Nästa år får stadens verksamheter 1,1 miljarder mer att röra sig med. Hälften av tillskottet går till skola och utbildning. Stora tillskott får även äldreomsorgen, socialtjänstens förebyggande insatser och åtgärder för att få fler i arbete.

Malmö stads budget som beslutades idag efter två dagars debatt i kommunfullmäktige innehåller följande:

Skola och utbildning
Utvecklingen av förskolan och skolan fortsätter med sikte på att utvecklingen med Malmöelevernas stärkta skolresultat i åtta år ska fortsätta.

Att bryta skolsegregationen är centralt. Under 2018 infördes obligatoriskt skolval till förskoleklass i Malmös skolor. Nu utvidgas skolvalet till att omfatta alla som lämnar sin skola för nästa nivå, till exempel mellan årskurs 6 och 7. För att öka möjligheten för elever i högstadiet att röra sig över staden erbjuds alla som går på en skola som ligger minst fyra kilometer från hemmet ett kostnadsfritt busskort.

Malmös äldre
Malmös äldre får 157 miljoner kronor mer i nästa år budget. Hög bemanning, goda arbetsvillkor och fler heltidstjänster för personalen ger trygghet och kontinuitet för de äldre.

De senaste fem åren har Malmös skolor fått särskilt fokus. Det har haft stor betydelse för skolornas goda utveckling med stärkta skolresultat åtta år i rad. Nu gör kommunledningen likadant med äldreomsorgen för att se till att äldre över hela Malmö får samma goda service.

En stor del av tillskottet går till att behålla all ny personal som anställts de senaste åren med hjälp av regeringens särskilda statsbidrag till äldreomsorgen. Det stödet försvinner vid 2018 års utgång. För att behålla alla sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietister skjuter kommunen till 55 miljoner kronor.

Även arbetsvillkoren ska förbättras. Genom att skapa fler heltidstjänster – år 2021 ska minst 90 procent av kommunens anställda ha heltidstjänster – färre delade turer och minskade osäkra anställningar blir det högre kontinuitet för alla äldre. Det skapar trygghet.

Alla Malmöbor som fyllt 70 år ska erbjudas gratis kollektivtrafik med buss och tåg inom Malmö. Gäller vardagar kl 9-15 och 18-04 samt lördag, söndag och helgdagar.

Fler Malmöbor jobbar
Malmö stad bedriver ett intensivt arbete med att få fler Malmöbor i egen försörjning. Genom stadens nya organisation, som trädde i kraft för ett år sedan, har arbetet utvecklats vilket ger resultat.

• 400 färre är i behov av försörjningsstöd jämfört med förra året, samtidigt som Malmös befolkning växer kraftigt.
• 25 procent fler tar del av stadens arbetsmarknadsinsatser jämfört med förra året.
• 50 procent fler går till arbete eller studier jämfört med förra året.

I budgeten för 2019 ingår satsningar på sommarjobb eller sommarpraktik till alla Malmös gymnasieungdomar i samarbete med näringslivet, språkinsatser och utbyggnad av yrkesvuxenutbildningen samt så kallade välfärdstalanger för att möta kompetensförsörjningsbehovet i välfärden, samtidigt som fler Malmöbor når en egen försörjning.

Med den utvecklingen och genom att fördubbla antalet extratjänster i kommunens organisation, från 400 till 800, ser kommunledningen att det är möjligt att minska utbetalningarna av försörjningsstöd nästa år med 115 miljoner kronor.

Ledarskap för klimatet
I Malmö ska det vara lätt att göra rätt. Efter decennier av framsynt hållbarhetsarbete används staden som ett internationellt exempel på hur det lokala kan agera för ekologisk hållbarhet.

Nu växlas arbetet upp ytterligare genom satsningar på solceller så att energiandelen av solceller uppnår 15% år 2030. Ett offensivt arbete bedrivs för att minska plastavfall och mikroplaster och en utbyggnad av cykelnätet prioriteras för att möjliggöra omställningen till ett hållbart resande.

Ett tillägg om ytterligare två miljoner kronor läggs på att växla upp utbyggnaden av cykelstråk i staden under nästa år. Tekniska nämnden ska också utreda hur så kallade supercykelstråk, bredare cykelleder med körfält i båda riktningarna, ska kunna anläggas längs med de större infartsvägarna mellan ytterområden och de centrala delarna.

Unga Malmöbor
Ungas psykiska ohälsa ökar. Skolan har en viktig roll för att vända den utvecklingen. Kommunledningen stärker därför skolhälsovården. Ett annat tillskott går till att höja kompetensen och arbeta mot hedersrelaterade begränsningar, hot och våld och även höja kvaliteten på sexualundervisningen.

När uppväxtförhållanden är otrygga behöver samhället öka sitt stöd åt de utsatta barnen och ungdomarna. Kommunledningen vill utöka det uppsökande, förebyggande arbetet, för att fånga upp barn och ungdomar i utsatthet.

Fler unga ska också få hjälp att lämna drogmissbruk eller kriminella miljöer.

Kommunen ska, i dialog med MKB och andra av bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en strategi som ska öka antalet ungdomsbostäder.

Extra resurser till stadens socialtjänst för att stötta barn och ungdomar som befinner sig i utsatta situationer.

En trygg stad
Tillsynsarbetet i samarbete med polis, tull, räddningstjänst, Skatteverket och andra myndigheter mot den svarta ekonomin fortsätter med oförminskad kraft. Likaså arbetet med att forsla bort fordon registrerade på bilmålvakter samt trygghetsbelysning och andra åtgärder i den fysiska miljön.

Resurser tillförs också för att stärka det förebyggande arbetet mot våld i nära relation samt att säkerställa att det finns tillräckligt med platser på skyddat boende, både för dem som är utsatta för hedersförtryck och dem som är utsatta för våld i nära relation.

– Fler Malmöbor jobbar och klarar sin egen försörjning . Med den här budgeten växlar vi upp insatserna för trygghet och sysselsättning investerar i välfärd för unga och äldre och. Det går alltid före skattesänkningar. Jag gläds åt att vi fick in gratis åkande för personer som fyllt 70, för att förbättra möjligheterna till ett rikt socialt liv, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har nu antagit en offensiv budget för att ställa om Malmö. Vi påbörjar arbetet med att bygga framtidens cykelbanor. Vi gör stora satsningar på skolan och på att fler ska ha ett arbete att gå till och en bostad att komma hem till. En budget för ett helt och hållbart Malmö, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd.

Fakta
• Malmö stads budget för 2019 omfattar 24,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,2 miljarder.
• De största faktorerna bakom tillskottet är ökade skatteintäkter med 667 miljoner kronor, 130 miljoner kronor från regeringen för att motverka segregation och 150 miljoner kronor i minskat försörjningsstöd.
• Alla nämnder kompenseras fullt ut för förväntade löne- och prisökningar med 2,8 procent.
• Tillägget om gratis kollektivtrafik för personer som fyllt 70 år budgeteras till 20 mkr och extra utbyggnad av cykelvägar till 2 mkr.

S vallöften till Malmös äldre

S vallöften till Malmös äldre

I Malmö ska det vara tryggt och bra att leva, oavsett ålder. Här ska du som avslutat ditt yrkesliv skörda frukterna av dina insatser för samhället genom att kunna leva ett aktivt och socialt liv. Här ska längtan efter tid och utrymme till att leva ut dina planer och drömmar kunna förverkligas.

Du som inte orkar eller kan göra allt själv ska få den hjälp som behövs. Goda villkor ska gälla inom äldreomsorgen. Kontinuitet, bra bemötande och personal som trivs höjer kvalitén och ger den bästa servicen. Investeringar i vår äldreomsorg går före privata företags vinstintressen.

Ensamhet är ett problem som ökar upp i åldern och kan påverka hälsan, både fysiskt och psykiskt. Genom träffpunkter, mötesplatser och ett rikt föreningsliv ska vi minska risken för isolering.

Investeringar i kollektivtrafik och separata gång- och cykelbanor gör hela staden med dess rika kulturutbud och aktivitetsliv mer tillgänglig. De närmaste åren kommer busstrafiken att moderniseras med nya expresslinjer samt eldrivna bussar för smidig framfart. Stadstrafiken med tåg utökas med den nya Malmöpendeln där sju stationer i olika delar av staden ingår. Som en extra uppskattning erbjuds alla Malmöbor som fyllt 70 år rabatt på sina resor med kollektivtrafiken.

Äldre är en särskilt sårbar grupp vid brottslighet. Alla brott är förkastliga men brott mot äldre är extra fega gärningar. Genom förebyggande information och modern teknik ska kommunen och polisen ha särskilt fokus på äldres trygghet.

Datorer blir allt mer nödvändiga för att kunna utföra även de enklaste, rutinmässiga ärendena. För att se till att även äldre kan dra fördelarna av ny teknik ska kommunen bistå med teknisk support genom en särskild tjänst för kommunens äldre.

Utöver kommunens satsningar kommer regeringens sänkning av pensionärsskatten och det ökade bostadstillägget att göra stor skillnad för många äldre Malmöbor.

Socialdemokraterna i Malmö vill:

 • ta krafttag för att höja kvalitén i hemtjänsten.
 • utöka nuvarande Lekatten och Havsuttern med ytterligare trygghetsboenden.
 • att personalen i äldreomsorgen ska ha heltidstjänster.
 • att mat serveras på mötesplatser för äldre i gemenskap.
 • erbjuda alla Malmöbor som fyllt 75 år fixartjänster och IT-support.
 • introducera digitala hjälpmedel och arbeta med fallprevention för att öka tryggheten.
 • säkra att våra gemensamma skattepengar går till välfärd – inte till vinstjakt.
Katrins möte med Socialtjänsten

Katrins möte med Socialtjänsten

Vi socialdemokrater är övertygade om att ett tryggt Malmö kräver att vi är tuffa mot brott, men också brottets orsaker.

Katrin Stjernfeldt Jammeh besökte under tisdagen delar av socialtjänsten i Malmö som arbetar men att på olika sätt öka tryggheten och förebygga kriminaliteten i Malmö. Konsultationsteamet berättade om sitt arbete där socialtjänsten tillsammans med bland annat polisen samarbetar för att hjälpa avhoppare. Ungdomsgruppen Valet i Rosengård berättade om hur de arbetar med att fånga upp ungdomar i riskzon och motverka kriminalitet, droganvändande och skolk.

Sociala insatsgruppen i Öster presenterade sitt arbete i att hjälpa unga mellan 13-25 år att komma bort från brottslighet. Slutligen berättade Socialarbetare för ungdomar om hur de, genom att befinna sig på ungdomars egna arenor runt om i staden, arbetar med att öka tryggheten och minska ungdomskriminalitet. Viktiga insatser för att alla ska känna trygghet i Malmö.

Alla ska vara trygga i Malmö

Alla ska vara trygga i Malmö

I en tid när flera politiska partier vill splittra genom att spela på rädsla och måla upp dystopier vill vi socialdemokrater erbjuda ett Malmö för alla. Malmö är en liten global stad i rörelse. Ofärdig och oslipad. Vi är beredda att samarbeta med partier både till vänster och höger som vill arbeta för att alla Malmöbor ska få ta del av utvecklingen och känna trygghet i vardagen.

Fyra områden ser jag som särskilt viktiga för Malmö.

Trygghet måste vara en självklarhet.
Under förra hösten accelererade antalet skjutningar och kriminella uppgörelser vilket bidrog till en växande otrygghet. Men efter många års kamp fick vi socialdemokrater i Malmö äntligen gehör hos regeringen för fler poliser, en polishögskola och skärpt vapenlagstiftning. Detta tillsammans med stadens egna trygghetssatsningar som förstärkt tillsyn av illegala verksamheter och utökade insatser för unga i riskzon gör att kriminaliteten möts med samhällets samlade kraft. Polisen i Malmö gör nu viktiga framsteg men mer måste göras, inte minst mot illegala vapen och droger. Därför vill jag till exempel att Tullverkets huvudkontor flyttas till Malmö där behovet är som störst.

Skolan är vår viktigaste framtidsinvestering.
Förskolan och skolan lägger grunden för trygga och goda liv. De senaste årens tydliga skolfokus och mångas hårda arbete har gett sju år av positiv skolutveckling i Malmö. Resultaten har stigit och skillnaderna mellan skolorna har minskat, trots att förutsättningarna har blivit tuffare. Men vi socialdemokrater är inte nöjda förrän alla barn får en bra start i livet. Minskad skolsegregation, tydligt ledarskap och professionellt fokus på studiero, kunskap och varje elevs utveckling är centrala delar i Malmös påbörjade skolframgång.

Alla som kan jobba ska jobba.
Varje dag jobbar 170 000 personer i Malmö och alltfler företag väljer att flytta till eller starta i staden. Även om det är glädjande att antalet Malmöbor som behöver försörjningsstöd nu minskar, måste många fler rustas för att kunna ta de jobb som växer fram. Alla som kan jobba ska jobba. Staden ska säkerställa att alla får en chans att bli självförsörjande. Kommunen ska öppna dörrar till arbetsmarknaden och därför planerar vi en rejäl uppväxling av antalet åtgärdsanställda. Nya kombinationsutbildningar ska startas där vuxenutbildning eller SFI varvas med praktik i bristyrkesbranscher och tillsammans med näringslivet tar vi nu fram en sommarjobbsgaranti för gymnasieungdomar i Malmö.

Strategiska investeringar ska rusta Malmö för framtiden.
Staden har byggt ut förskolor och skolor och satt fart på bostadsbyggandet för att möta befolkningsökningen. Nu reser sig byggkranar även över områden där det inte byggts på länge. När kapitalförvaltaren Savills rankar Europas mest dynamiska städer att investera i hamnar Malmö på tredje plats efter London och Paris, bland annat på grund av ett framsynt hållbarhetsarbete såväl miljömässigt som socialt och en ung befolkning. Vid årsskiftet blir Malmö högskola universitet och stadens östra delar knyts ihop med de centrala genom pågatåg på kontinentalbanan och Rosengårds station. Snart påbörjas också bygget av Malmös nästa unika stadsomvandlingsprojekt och landmärke, Culture Casbah. År 2028 öppnas Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Tyskland och Danmark och det gör att Malmö hamnar i centrum av en ny nordeuropeisk storregion. För att ta tillvara möjligheterna med en utökad arbetsmarknadsregion vill jag under nästa mandatperiod också skriva ett avtal med Köpenhamn om en Öresundsmetro.

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Viktigt att inte förenkla om Malmös ekonomi

Viktigt att inte förenkla om Malmös ekonomi

Det blir ingen ”chockhöjning” av skatten i Malmö. Inget ”ekonomiskt stålbad” väntar Malmöborna.

Sydsvenskan skriver idag om en konsultrapport som kommunstyrelsen har beställt. Rapporten analyserar nuläget och framtiden i staden ur en rad aspekter.

När det gäller stadens ekonomi visar rapporten att kostnaderna ökar mer än intäkterna – givet att omständigheterna är desamma som de var fram till 2014. I så fall skulle kommunen behöva höja sina intäkter motsvarande en skattehöjning på totalt 6,41 kronor fram till 2030, alternativt att kommunen effektiviserar med motsvarande 1,09 procent per år under samma period.

– Det finns inte på kartan att höja skatten så kraftigt. Rapporten bygger på att inget förändras. Men på femton år utvecklas tekniken och samhället. Vår prioritering kommer fortsatt att vara förskola, skola och på att få fler Malmöbor i arbete. När fler jobbar får vi mer pengar till välfärden, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande.

Ett viktigt exempel på att omständigheter förändras är det extra statsbidraget regeringen beslutat om till landets kommuner. Det ger Malmö 617 miljoner kronor i extra intäkter i år och nästa år. Bara det tillskottet motsvarar en skattehöjning på 56 öre.

Det är en dramatisk skillnad jämfört med åren med borgerlig regering då kommunerna tvingades stå tillbaka för att finansiera omfattande skattesänkningar. Om de borgerliga hade satsat de 140 miljarder kronor som de sänkte skatterna med på kommunerna istället, så hade det för Malmös del inneburit ett tillskott motsvarande drygt en krona i skattehöjning för Malmös del. Den skillnaden i synsätt är viktig att förstå.

Konsultrapporten visar också en svaghet som är central för Malmös utveckling: fler Malmöbor måste arbeta.

– Även om arbetslösheten sjunker så är den fortfarande en av landets högsta. Trots att antalet nya jobb som skapas i staden aldrig varit så många så förändras inte arbetslösheten nämnvärt.

Prognoser är svårt. I december förra året, efter att så många människor flytt till Sverige under hösten, bedömde Malmö stads stadskontor att vi skulle bli 9300 fler Malmöbor nästa år. I senaste prognosen från maj i år räknar stadskontoret med en ökning på 6000 personer 2017. Omständigheter och bedömningar förändras snabbt.

Bara att förutse ekonomin ett enda år framåt är utmanande. Att känna till hur allt utvecklas fram till 2030 är omöjligt.

– Det vi vet är att regeringen måste satsa på landets tillväxtområden. Malmö är i en period med stark utbyggnad av bostäder, skolor och förskolor. För att landet ska kunna ta till vara på potentialen i att befolkningen växer krävs genomtänkta investeringar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Konsultföretaget PWC har gjort liknande analyser av 25 kommuner i olika delar av landet. Alla visar ett glapp mellan intäkter och kostnader framöver.