S i stadshuset

Här kan du följa det politiska arbetet i Socialdemokraterna i Malmö. Här får du en inblick i aktuella frågor och i vår vardag. Vi uppdaterar med bilder, fakta, videor och färska citat så fort det går.

”ID-kontrollerna är ett väsentligt steg i fel riktning”

”ID-kontrollerna är ett väsentligt steg i fel riktning”

Sedan tidigare idag, den 4 januari, är id-kontroller av samtliga färje-, tåg- och bussresenärer från Danmark till Skåne ett faktum. Detta i Öresundsregionen, där det har rått passfrihet sedan 50-talet och där i snitt 15 200 pendlare dagligen tar sig över Sundet till jobb eller studier.

Många personer har arbetat hårt under flera år för att göra det lättare för både människor och företag att leva och verka, och röra sig fritt och självklart på båda sidor Sundet. Det finns ambitioner att riva de barriärer som återstår och bättre ta vara på de möjligheter som Öresundsregionen skulle kunna erbjuda.

Id-kontrollerna är ett väsentligt steg i fel riktning, och riskerar inte bara att innebära akuta och kortsiktiga konsekvenser för pendlare och besökare utan också långsiktiga negativa effekter på attraktivitet och tillväxt.

Konsekvenserna av riksdagens beslut om id-kontroller är i högsta grad relevant för hela Sverige. I Öresundsregionen skapas 26 procent av Sveriges och Danmarks BNP, trots att den skånska arbetslösheten fortfarande är högre än i riket.

Förhoppningsvis blir kontrollerna extremt kortvariga. Men även om de avvecklas i det snaraste så krävs nationella insatser och omedelbar handlingskraft av regeringen och riksdagen. Bilden av Öresundsregionen som en gränslös arbetsmarknads- och näringslivsregion är i det internationella perspektivet redan skadad. Jag förväntar mig att regeringen agerar kraftfullt för att återställa den.

Regeringen måste:

1. Arbeta fram en nationell strategi för Öresundsregionen.

I samarbete med lokala företrädare behöver regeringen ta fram en nationell strategi för Öresundsregionen, som är Nordens största arbetsmarknadsregion med 3,9 miljoner invånare. Den svenska nationella strategin måste kopplas ihop med den danska huvudstadsstrategin. Idag innebär höga resekostnader, juridiska gränshinder samt språkliga och kulturella hinder ett produktionsbortfall för regionen på två miljarder kronor, enligt Öresundskomiteen. Den nationella Öresundsstrategin ska leda till ett utökat samarbete så att kvarvarande gränshinder rivs och skapa förutsättningar för fler jobb i regionen. Det måste bli lättare att jobba på båda sidor Sundet och att växla mellan utbildningar på regionens många olika högskolor och universitet. Det handlar om att underlätta matchningen på arbetsmarknaden och göra det lättare för företag att både attrahera och ta till vara den kompetens som finns. Myndigheten för utländska investeringar i Sverige, Invest in Sweden, bör få i uppdrag att särskilt bidra med insatser för att stärka attraktiviteten för investeringar i Öresundsregionen, som befolkningsmässigt är den snabbaste växande regionen.

2. Inrätta en dansksvenskinfrastrukturkommission.

Även om id-kontrollerna riskerar att leda till i alla fall ett tillfälligt bakslag så visar färska siffror att antalet broresor ökar, både vad gäller arbetspendling, transporter och spontanresor. Antalet tågresenärer ökade förra året med 4 procent, och fordonstrafiken med 1,8 procent. I juli förra året åkte 1 133 066 personer tåg över Sundet. En tredjedel av Sveriges import och export, mätt i värde, transporteras genom Skåne varje år, enbart godsvärdet motsvarar hälften av den svenska utrikeshandeln. Mellan 2003 och 2011 ökade antalet lastbilar som passerade Skånes gräns med cirka 30 procent. Under samma period skedde en 50-procentig ökning av antalet godståg via Öresundsbron.

Regeringen bör ta initiativ till en dansksvensk infrastrukturkommission, liknande den tyskdanska som funnits för Fehmarn Bält-förbindelsen. Länderna behöver göra gemensamma prognoser och identifiera framtida besluts- och investeringsbehov. När Sverige planerar för höghastighetståg mellan Stockholm och Malmö får den mentala gränsen inte gå vid Brofästet, Sverige är en global aktör. Koppla ihop trafiksystemet med det europeiska. Se att Kastrup, Copenhagen Airport, inte främst är en konkurrent till Arlanda, utan bidrar till svensk tillväxt. Hela Sverige växer när ESS utvecklas, när Ikeas globala kontor byggs i Malmö eller när IBM ser potentialen med stadens strategiska läge och unga globala befolkning.

3. Säkerställa att nationella investeringar möter den snabba befolkningsökningen.

Beslutet att införa id-kontroller är både historiskt och drastiskt, och fattat efter att Sverige förra året tog emot närmare 162 000 personer på flykt, och därmed gjort långt större insatser än de flesta andra EU-länder. Beslutet ska ses som ett dyrt verktyg för att få fler europiska länder, inte minst Danmark som bara tagit emot runt 18 000 flyktingar under 2015, att ställa upp för de flyktingar som söker skydd i Europa.

I Malmö har vi sett en kraftig befolkningstillväxt under flera år och befolkningen blir bara yngre och yngre. Till den redan kraftiga befolkningsökningen skrev kommunen nyligen upp prognosen med 62 procent fram till 2019, som en direkt följd av flyktingsituationen. Tidigare erfarenheter visar att Malmö växer procentuellt mycket i relation till de flesta kommuner. Den reviderade prognosen kräver cirka 4 000 nya bostäder om året, 26 nya skolor och 1 200 nya lärare bara i Malmö, de närmsta fyra åren. Mottagandet och investeringarna måste bäras och betalas solidariskt på ett sätt så att det är till gagn för hela Sveriges framtida sammanhållning, tillväxt och utveckling.

Malmö, Skåne och Öresundsregionen har potential som Sverige bättre måste ta vara på. Sverige står vid ett historiskt vägskäl, viktiga beslut behöver fattas nu. Även om id-kontrollerna förhoppningsvis blir en kort parentes i Sveriges och Öresundsregionens historia.

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh: Planera för förändring!

Katrin Stjernfeldt Jammeh: Planera för förändring!

Malmö växter just nu i snabb takt. Av Sveriges storstäder växte Malmö mest procentuellt under fjolåret. Under de närmaste åren väntas Malmös befolkning öka exceptionellt, mer än någon gång i stadens moderna historia. För att möta befolkningsökningen tar Malmö stads kommunledning och förvaltningar ett samlat grepp med nya, gemensamma lösningar.

De senaste 10 åren har Malmö växt med i genomsnitt 5 000 invånare per år. Med anledning av den snabba tillströmningen av människor på flykt, har Malmö stad låtit ta fram en ny befolkningsprognos.  Den tidigare prognosen skrivs nu upp med 62 %, vilket motsvaras av ytterligare 3100 invånare per år. Det betyder att Malmö får ett årligt genomsnitt på 8250 invånare under åren 2016-2019. Det innebär att Malmö redan år 2019 kan ha en befolkning på 357 000 invånare, vilket kan jämföras med tidigare prognoser som visat att Malmö först år 2025 skulle uppgå till 350 000 invånare.

Malmö tar ett stort ansvar för flyktingmottagandet i Sverige, och ska så göra. Samtidigt är nödvändigt alla kommuner tar sitt ansvar. Därför måste en tvingande lagstiftning om att alla Sveriges kommuner ska ta emot flyktingar komma på plats så snabbt som möjligt. Vi vill också se ett reformerat system för eget boende och kraftfulla och uthålliga statliga investeringar.
Den starka befolkningstillväxten kommer att ha stor påverkan på det kommunala serviceutbudet som verksamheten inom förskola, skola, omsorg och på sysselsättningen i Malmö, på bostadsbehovet samt på stadens långsiktiga ekonomi.

Att allt fler väljer att bosätta sig i Malmö är positivt och innebär många möjligheter för den fortsatta förstärkningen av Malmös roll som tillväxt- och utvecklingsmotor för södra Sverige. Den kraftiga befolkningstillväxten skapar en helt ny situation med nya utmaningar, som i sin tur kräver nya lösningar och nya grepp.

Kommunledningen är fast besluten om att klara utmaningarna. Malmö ska vara ett föredöme för hur Sverige hanterar situationen med många nya invånare på kort tid. Redan har stora, globala företag som Ikea och IBM visat att Malmöbornas olika bakgrund är en konkurrensfördel för staden. Stadens hårda arbete med att få fler att se samma möjligheter fortsätter. Staden ska fortsätta att växa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.

För att tydligt markera vikten av ett kommunövergripande förhållnings- och arbetssätt vad gäller Malmös framtida utveckling, tillsätter vi en politisk ledningsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium samt beredningsansvariga kommunalråd. Den politiska ledningsgruppen leder arbetet med att analysera och utvärdera de effekter som den nya befolkningsprognosen medför samt leder arbetet med att ta fram förslag på hur utmaningarna kan mötas på bästa sätt.

Idag informeras Malmö stads förvaltningar om den nya befolkningsprognosen. Uppdraget till förvaltningarna är tydligt:

  • Beskriv hur befolkningsökningen påverkar verksamheten.
  • Gör en analys av de kortsiktiga och långsiktiga behoven för att klara stadens välfärdsåtagande.
  • Planera för förändring.

Som ung, modern och global storstad skall Malmö vara en trygg och bra stad att leva, bo och arbeta i. För att möta utmaningarna med en stark befolkningstillväxt krävs det därför gemensamma krafttag, så att den starka befolkningsökningen realiseras som den möjlighet den innebär.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande

Städerna avgörande för att klara klimatkrisen

Städerna avgörande för att klara klimatkrisen

När EU vill diskutera förnybar energi under Klimattopmötet i Paris, COP21, bjuder man in Vancouver, Belo Horizonte i Brasilien, Fukushima och – Malmö. När globala organisationen ICLEI vill lyfta fram fungerande exempel på hållbar stadsutveckling är Malmö återigen en förebild.

Klimatfrågan är global och kräver globala åtaganden. Därför är det så viktigt att COP21 nu, för första gången på 20 år siktar på att nå bindande klimatavtal. Samtidigt är det tydligt att det behöver gå snabbare än vad många länder mäktar med och då krävs lokala lösningar. Sällan har städernas betydelse i klimatfrågan lyfts så mycket som inför dessa klimatförhandlingar, trots att endast nationer är godkända som förhandlingsparter. Men när nationernas löften riskerar att inte räcka till hoppas världen istället på städernas handlingskraft och vilja att agera.

Malmö är en stad som kan och vill mycket inom hållbar utveckling. Vi är på plats i Paris under COP21, precis som många andra städer och regioner från hela världen. Här delar vi med av oss av fungerande lösningar som vi utvecklat och prövat i Malmö; exempel som skulle kunna skalas upp på olika håll i världen och få ett stort genomslag. Särskilt intressanta är exempel där vi visar att gröna lösningar också kan ge socioekonomiska vinster.

Ett exempel är buss 5, Malmöexpressen, som binder samman östra och västra Malmö. Bussarna, som är gashybrider, har eget körfält största delen av sträckan. Antalet passagerare har ökat med hela 25 % på sträckan som redan innan var Skånes populäraste. Luftkvaliteten på Amiralsgatan har blivit bättre sedan Malmöexpressen började rulla i juni 2014 och kvävedioxidhalterna har minskat med åtta procent. Under samma period har trafikflödet på Amiralsgatan minskat med cirka 2 500 fordon per dygn.

Även Greenhouse Augustenborg, som just nu byggs i Malmö av MKB Fastighets AB, lyfts fram som en framtidsmodell för stadsliv med låg klimatpåverkan. Det 14 våningar höga huset kommer att ha odlingsbalkonger med 40 centimeter matjord där växter och grönsaker kan odlas. Huset får färre parkeringsplatser för bilar än vanligt men får istället ett cykelgarage du enkelt och säkert kan cykla rakt in i och dessutom en bil- och lådcykelpool. I huset produceras egen grön el med solceller och det finns endast ett elabonnemang för fastigheten. Därmed erbjuds alla boende egenproducerad solel och inköpt vindel till ett förmånligt pris.

Malmö kommer också att presentera mer framtidsinriktade lösningar under COP21, som planerna för utbyggnaden av Sege Park. 2025 ska Sege Park vara en klimatsmart ny stadsdel med 800 bostäder och med rimlig boendekostnad. Här siktar man på att inte överskrida experternas mål på max två ton Co2 per person och år. Andra frågeställningar som intresserar världen är Malmö ambitiösa mål för förnybar energi och energieffektivisering.

COP21, vid sidan om förhandlingarna, är en enda stor mötesplats för att lyssna och lära och plocka med goda idéer hem, för att diskutera med alla från borgmästare till aktivister. Malmö är förvisso inbjuden att dela med sig av fungerande lösningar, men lika viktigt för oss att lära mer om andra städers sätt att arbeta klimatsmart och hållbart.

För fungerande lösningar finns redan idag. Vi vet att med rätta förutsättningarna kan städerna uträtta underverk. Det måste vi göra: städer står för 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser, och en snabbt växande majoritet av världen människor bor i städer. Vi åker bil, handlar, värmer upp våra hus, slänger mat som inte ätits upp. Vi är många och effekterna på klimatet blir stora. Samtidigt är det i städerna som förutsättningarna är bäst för att minska de negativa effekterna. Det är här man kan planera för cykling och tät kollektivtrafik. I städerna finns energieffektiva flerfamiljshus och insamling av matrester.

Det är också i städer som vi snabbt ser effekter av klimatförändringar. Så sent som 2014 drabbades tusentals Malmöbor av det häftiga skyfall som ledde till omfattande översvämningar och skador i fastigheter och källare.

Det är i städerna som både problemen och lösningarna finns. Det är också därför Malmö är med under COP21: för att driva utvecklingen framåt, för att visa vad som går att göra lokalt och för att ta vårt ansvar för den globala klimatfrågan.

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Kommunstyrelsens ordförande

 

Replik till M: ”Malmö är en regional tillväxtmotor. Här startas dagligen åtta nya företag och allt fler företag flyttar hit sina huvudkontor”

Replik till M: ”Malmö är en regional tillväxtmotor. Här startas dagligen åtta nya företag och allt fler företag flyttar hit sina huvudkontor”

Följande replik om Malmös näringspolitik publicerades i Skånska Dagbladet den 2 oktober:

Malmömoderaterna säger sig vilja satsa på fler jobb i Malmö. Dessvärre framgår det inte hur de ska skapa jobben. Istället stannar artikeln vid en beskrivning av Malmös tillstånd, så som man själv väljer att se det. Även här utelämnas en rad olika viktiga faktorer, såsom att arbetsmarknadspolitiken primärt är ett nationellt uppdrag och att vi åren 2006-2014 hade en borgerlig regering som blev vald på att leverera jobb, men lämnade efter sig högre arbetslöshet än hur det var när man tillträdde.

Malmömoderaterna skriver att staden i större utsträckning måste möta arbetsmarknadens krav på utbildning. Exemplet på att det inte redan görs är vår rekommendation att avslå ansökan om att starta en ny svetsarutbildning. Kanske säger exemplet allt om Moderaternas analys av Malmös näringslivspolitik. Svetsarutbildningar erbjuds redan på två skolor i Malmö. Fyra personer, varav en enda var behörig, sökte dit till årets hösttermin. Är det så Moderaterna vill satsa på industrijobb i Malmö – genom att etablera utbildningar som ingen efterfrågar?

Låt mig komplettera bilden något samt lansera faktiska förslag och konkret politik för jobb och tillväxt i Malmö.

Malmö är en regional tillväxtmotor. Nära 163 000 personer arbetar dagligen i Malmö, fler än någonsin tidigare. Här startas dagligen åtta nya företag och vi ser att allt fler företag väljer att placera huvudkontor eller delar av sin verksamhet i staden. Malmö har numera en diversifierad företagsstruktur som till stor del består av många små- och medelstora företag. Det är bra och gör att Malmös näringsliv är mindre känsligt för konjunktursvängningar.

Moderaterna fäster stor vikt vid Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimat i landets kommuner. Det finns inslag i mätningen att ta åt sig av, men tänk på att bara 217 av Malmös 33 000 företag/arbetsställen ingår i undersökningen.

Det finns andra mätningar. År 2013 rankade FORBES Malmöregionen som den fjärde mest innovativa regionen i världen. I dagarna slog IKEAs internationella kontor, Hubhult, upp portarna i Svågertorp med plats för 1000 anställda och många internationella besökare. För några veckor sedan meddelade IBM att man planerar att öppna ett nytt utvecklingskontor i Malmö med 300 nya jobb och hänvisade till Malmös unga och globala befolkning som en starkt bidragande anledning till att man valde staden. I Malmö finns goda förutsättningar att starta sitt företag, få företaget att växa och dessutom få hjälp på vägen genom en uppsjö av duktiga innovationsaktörer.

Allt detta är väldigt glädjande, men vi i kommunledningen är självfallet inte nöjda förrän vi ser att alla Malmöbor kan ta del av de framväxande jobben. Att fler kommer i arbete är en central del i vår ambition att skapa social rättvisa och en socialt hållbar stad. Dessutom leder det till ökade skatteintäkter och säkrar stadens förmåga att erbjuda bra förskolor och skolor samt en god omsorg till Malmös äldre.

Därför har vi från Socialdemokraternas sida i Malmö satt upp ett lokalt mål om att skapa minst 30 000 jobb i Malmö fram till 2025. Det ska uppnås genom att kraftsamla för fler jobb tillsammans med våra partners i kranskommunerna, Köpenhamn och tillsammans med näringslivet. Vi ska fortsätta arbeta för ökade investeringar i infrastruktur, jobba för en ny Öresundsförbindelse som kan avlasta Öresundsbron och knyta Sveriges tre storstäder närmare varandra genom miljövänliga höghastighetståg. Vi ska fortsätta satsa på innovationsutveckling, grön tillväxt och hållbar stadsutveckling, områden där vi är starka och där vi, tillsammans med grannkommuner, kan stärka våra positioner och locka investerare. Slutligen ska vi se till att rusta Malmöbor för att kunna ta de jobben som växer fram i Malmö.

Från stadens sida har vi också slagit fast att den snabba utvecklingen med digitalisering, globaliseringen och andra omvärldsfaktorer gör att vi behöver ta ett nytt grepp kring stadens näringslivsarbete. Därför arbetar vi med att ta fram en ny näringslivsstrategi för Malmö som anger inriktningen för stadens näringslivsarbete, sätter Malmö på den internationella kartan i näringslivssammanhang, lockar investerare och främjar uppkomsten av nya- och fler växande företag.

Vi är medvetna om att fler jobb och en positiv utveckling för Malmö kräver att många aktörer samspelar och samarbetar. Under våren bjöds Malmös näringsliv in till ett gemensamt arbete med staden och andra relevanta aktörer med målet att jobba för ett socialt hållbart Malmö. Under tre halvdagar samlades näringslivsrepresentanter, tjänstemän från offentliga organisationer och politiker för att diskutera lösningar och initiativ för ett socialt hållbart Malmö under namnet 11:11 Meet Malmö. Intresset från näringslivet var överväldigande. Till 30 öppna platser anmälde sig 400 företag för att man vill bidra till stadens och det egna företagets utveckling. Torbjörn Tegnhammar hade möjlighet att delta och lansera sina idéer för fler jobb och ett bättre näringslivsklimat, men avstod tyvärr vid samtliga tillfällen.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande

 

Moderaternas ursprungliga inlägg finns att läsa på Skånskans webb.

Testinlägg

[slickr-flickr tag=”testtag” items=”5″ type=”slideshow”]

Malmö stad skriver till Uefa om ojämställda ersättningar

Vid gårdagens sammanträde beviljade kommunstyrelsens arbetsutskott ett bidrag till FC Rosengård på 950 000 kronor. Bidraget är en förutsättning för att klubben ska kunna delta i Champions Leagues avgörande skede, närmast i sextondelsfinalen mot finska PK-35 Vantaa den 7 oktober.

För ett år sedan beviljade Malmö stad ett bidrag i samma storlek och med samma syfte till FC Rosengård.

I samband med dagens beslut skickar Malmö stads ledning ett brev till europeiska fotbollförbundet Uefa och till Svenska fotbollförbundet som tar upp konsekvenserna av Uefas skilda ersättningsnivåer mellan dam- och herrlag i Champions League. Ersättningarna till de deltagande damlagen ligger på under en procent av de som betalas ut till herrlagen.

– Det är snett när FC Rosengård, rankat som Europas fjärde bästa lag, inte får ersättning som ens täcker lagets resor till bortamatcherna. Jag vill veta hur Uefa ser på att deltagande lag måste vända sig till sin hemkommun för att ha råd att vara med i förbundets finaste klubbturnering como comprar viagra en espa. Den stora skillnaden i ersättningar rimmar illa med Malmö stads syn på jämställdhet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi vill att små tjejer i Malmö, precis som små killar, ska kunna drömma om att bli proffs i fotboll. Här är vårt framgångsrika damlag viktiga förebilder. Uefa måste verka för att kvinnliga fotbollslag ges ekonomiska möjligheter att spela på en hög professionell nivå. Det handlar helt enkelt om fotbollens framtid, säger Klas Tjebbes, klubbdirektör i FC Rosengård.

Läs brevet till UEFA här.

Katrin Stjernfeldt Jammehs brev till kommunstyrelsen med anledning av våldsdåden i Malmö

Katrin_stadshuset
Till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Med anledning av den senaste tidens uppmärksammade våldsdåd på olika platser i Malmö, och attentatet mot kommunens individ-och familjeomsorg i stadsområde Väster i natt kommer här en uppdatering och information till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

Den senaste tidens våldsdåd i Malmö är allvarliga och fullständigt oacceptabla. Skjutningar, sprängdåd på öppen gata och attacker mot samhället och dess myndigheter får aldrig accepteras! Alla Malmöbor måste kunna känna sig trygga, oavsett var i staden de bor eller rör sig.

Möte med polisledningen
Kommunstyrelsens presidium hade den 25 juni ett möte med polisledningen i Malmö för information och för diskussion om det fortsatt samarbetet. Vid mötet efterfrågade vi polisens synpunkter på om kommunens verksamheter kan göra mer för att vara polisen behjälpliga och om vi som kommunledning kan driva på i några frågor för att säkerställa att polisen ges de förutsättningar och verktyg den bedömer att den behöver för att snabbt klara upp den uppkomna situationen. Det geografiska läget, med närheten till kontinenten, tillgången till vapen och behov av långsiktiga resurser som möter behovet, lyftes särskilt fram.

Under de gångna veckorna, och under dagen idag, har jag som ordförande i kommunstyrelsen haft upprepad kontakt med polismästaren och kommunens verksamheter har på olika håll samarbetat och fått information. Polisen är väldigt tydlig med att det i den akuta situationen handlar om rent polisiär verksamhet.

Kontakt med regeringen
Kommunledningen i Malmö har vid olika tillfällen de senaste åren också varit i kontakt med regeringen i frågor som rör det trygghetsskapande- och brottsbekämpande arbetet. Vi har bland annat drivit på för att polisen i Malmö ska få de resurser som krävs för uppdraget i staden och för att vapenlagstiftningen ska moderniseras. Polisen måste ha resurser både för att hantera akuta händelser och för att arbeta trygghetsskapande på olika håll i staden. På mötet med polisledningen den 25 juni lyfte vi därför åter frågan om den öppna drogförsäljningen på ett antal platser i staden och fick löfte om att de insatserna skall prioriteras.

Efter sprängdådet mot individ- och familjeomsorgens lokaler i natt, har jag idag också varit i kontakt med inrikesminister Anders Ygeman för att försäkra mig om att regeringen gör allt den kan för att säkerställa att Malmöpolisen lyckas i sitt arbete. Incidenterna har skett i Malmö, men ett fungerande rättssystem är en nationell angelägenhet.

Verksamheten på Individ- och familjeomsorgen
Gisela Green, förvaltningschef på Stadsområde Väster, har under förmiddagen samlat personalen från den drabbade verksamheten på Hålsjögatan på Stadsområde Västers förvaltning och informerat om det inträffade och om Malmö stads säkerhetsrutiner. Personalen har erbjudits stöd och samtal och förvaltningen meddelar att verksamheten på individ- och familjeomsorgen på Hålsjögatan har öppnats igen under eftermiddagen.

Information på kommande kommunstyrelsemöte
Med anledning av den senaste tidens händelser avser jag bjuda in polisledningen i Malmö till sammanträdet den 12:e augusti, så att kommunstyrelsen får ytterligare information och möjlighet att ställa frågor om de akuta händelserna och om framtida samarbete.

Med vänliga hälsningar,

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande

 

Nytt storstadssamarbete ska lyfta Sverige

Storstadsseminarium_web
Idag möttes Stockholms, Göteborgs och Malmös kommunstyrelseordföranden finansminister Magdalena Andersson på storstadsseminariet i Öresundshuset i Almedalen. 

I samband med seminariet presenterade vi ett nytt, fördjupat samarbete mellan våra storstäder, som kommer kretsa kring frågor som ökat bostadsbyggande, tillväxt och sysselsättning, bättre kommunikationer och infrastruktur, social hållbarhet och minskade klyftor och ett intensifierat klimatarbete. Avgörande framtidsfrågor för Sveriges storstäder!

 

 

Storstadsagenda för Sverige

Storstäderna står inför nya politiska utmaningar. För att kunna ta tillvara städernas potential och möjligheter och för att säkra städernas utveckling på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt, tar kommunstyrelseordförandena i Stockholm, Göteborg och Malmö initiativ till en gemensam Storstadsagenda för Sverige.

I dagens globaliserade värld, där länder och ekonomier är djupt integrerade i varandra, utgör storstäderna ekonomiska motorer för hållbar utveckling, tillväxt och förnyelse. Städerna fungerar som dynamiska livs- och mötesplatser. Städerna erbjuder ett rikt utbud av utbildning, möjligheter till jobb, företagande, kultur, nöjen, kunskapsutbyten och sociala sammanhang för människor.

Storstäderna står inför nya politiska utmaningar. Skillnader i livsvillkor och hälsa riskerar att bli större. Tillväxten och sysselsättningen behöver öka. Brist på bostäder riskerar att utgöra en flaskhals för städernas fortsatta utveckling. Trycket ökar på offensiva satsningar på utbyggd och välfungerande infrastruktur, så att tillgängligheten kan förbättras.

Våra storstäder behöver kunna vidareutvecklas på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt, till gagn för våra invånare och till gagn för Sverige. Därför tar vi, i egenskap av kommunstyrelseordföranden för Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, idag initiativ till ett brett samarbete kring Storstadsagenda för Sverige. Inom ramen för Storstadsagenda för Sverige vill vi fokusera på fem områden:

Klyftorna måste överbryggas. De sociala klyftorna är idag så stora att det skiljer 5-8 år i förväntad livslängd mellan olika stadsdelar i storstäderna. Det är en effekt av ökade skillnader i livsvillkor och hälsa. I städer där de sociala klyftorna riskerar att öka skapas ojämlikhet, otrygghet och ökade samhällskostnader i form av sjukdomar och/eller arbetslöshet. Vi ser därför ett behov av sociala investeringar för att våra städer ska hålla ihop och för att överbrygga sociala skillnader i livsvillkor och hälsa.

Tillväxt och sysselsättning måste öka. Globalisering och omvandlingstryck på näringslivet och arbetsmarknaden är centrala områden för att skapa bättre förutsättningar för jobbskapande tillväxt, innovationer och investeringar. Genom att stärka arbetsmarknadspolitiken skapar vi fler jobb och en bättre matchning mellan arbetstagarens kompetens och näringslivets behov. Med åtgärder för ökad attraktivitet och profilering stärker vi konkurrenskraften.

Bostadsbyggandet måste intensifieras. I de stora städerna är efterfrågan på bostäder stor, och utbudet motsvarar inte efterfrågan. Brist på bostäder gör det svårare för unga att ta sig in på bostadsmarknaden, bidrar till trångboddhet och kan tvinga människor att tacka nej till de jobb som finns i städerna. I förlängningen bidrar bostadsbristen både till sociala problem och riskerar att hämma städernas utveckling, och därmed hämma tillväxten i hela Sverige. Vi ser ett stort behov av att kraftigt öka takten i bostadsbyggandet de kommande åren.

Infrastrukturen och transporterna måste byggas ut. Det är viktigt att de stora städernas infrastruktur och kollektivtrafik kan möta den kraftiga befolkningstillväxten. För att förbättra kapaciteten behöver därför infrastrukturen och våra transportlösningar utvecklas. För att städerna ska nå sin fulla potential och kunna fungera som förebild för hållbar stadsutveckling, behövs snabba, effektiva och pålitliga kommunikationer. Satsningar på utbyggd kollektivtrafik och satsningar på moderna höghastighetståg är därför särskilt viktiga den fortsatta utvecklingen.

Klimatarbetet måste intensifieras Sveriges förmåga att uppnå klimat-, miljö- och energimål är helt beroende av hur framgångsrikt storstäderna lyckas ställa om till ekologiskt hållbara samhällen. Därför behöver vi göra gemensam sak för omställning av produktionsliv, bostäder och energisystem i resurssnål och resurseffektiv riktning. Vi behöver värna våra hav och vatten och fortsätta vidareutvecklingen av effektiva transport- och logistiksystem för en hållbar mobilitet.

Det som sker i städerna får återverkningar och konsekvenser för hela landet. I Storstadsagenda för Sverige vill vi arbeta samordnat för att uppnå synergier, och differentierat för att ta hänsyn till våra städers olika förutsättningar. Det är därför av yttersta vikt att hantera de utmaningar och ta vara på de möjligheter städerna ställs inför. På så sätt skapas hållbara förutsättningar och utrymme för utveckling såväl i städerna som i Sverige som helhet.

För att Sverige ska kunna fortsätta utvecklas som ett modernt, kunskapsorienterat land i framkant, behöver Sverige en gemensam storstadsagenda, som i brett samarbete utgår från städernas förutsättningar och möjligheter. Därför tar vi idag detta initiativ.

I höst konkretiserar vi Storstadsagenda för Sverige, så att vi sedan gemensamt kan uppvakta regeringen kring vad vi behöver för att kunna vidareutvecklas som framtidens hållbara storstäder. Visby 30 juni 2015

Karin Wanngård, Finansborgarråd Stockholms stad

Anneli Hulthén, KS ordförande Göteborgs stad

Katrin Stjernfeldt Jammeh, KS ordförande Malmö stad

 

Vårt jobbmål: 30 000 nya jobb i Malmö till 2025

Jobbmal
”En minskad arbetslöshet
 är det enskilt effektivaste och viktigaste verktyget för att minska klyftorna i Malmö. Därför är nu måletatt skapa minst 30 000 nya jobb i Malmö fram till 2025.”

Idag skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh i Sydsvenskan om vårt jobbmål, att skapa 30 000 nya jobb i Malmö till 2025. Läs hela artikeln här.

Nu har vi tagit Malmös budget för nästa år!

Katrin

Nu är Malmös budget för nästa år antagen. Vi prioriterar både utveckling och jämlik välfärd. För Malmö växer när alla Malmöbor kan växa. Malmö växer när klyftorna minskar. Nu ska vi skapa förutsättningar för att alla Malmöbor – inte minst stadens unga – kan nå sin fulla potential. Det är dags att skriva nästa kapitel i Malmös moderna historia. Jag ser fram emot att vi gemensamt jobbar för att utveckla Malmö långsiktigt.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande