S i stadshuset

S i stadshuset
Här kan du följa det politiska arbetet i Socialdemokraterna i Malmö. Här får du en inblick i aktuella frågor och i vår vardag. Vi uppdaterar med bilder, fakta, videor och färska citat så fort det går.

Testinlägg

[slickr-flickr tag=”testtag” items=”5″ type=”slideshow”]

Malmö stad skriver till Uefa om ojämställda ersättningar

Vid gårdagens sammanträde beviljade kommunstyrelsens arbetsutskott ett bidrag till FC Rosengård på 950 000 kronor. Bidraget är en förutsättning för att klubben ska kunna delta i Champions Leagues avgörande skede, närmast i sextondelsfinalen mot finska PK-35 Vantaa den 7 oktober.

För ett år sedan beviljade Malmö stad ett bidrag i samma storlek och med samma syfte till FC Rosengård.

I samband med dagens beslut skickar Malmö stads ledning ett brev till europeiska fotbollförbundet Uefa och till Svenska fotbollförbundet som tar upp konsekvenserna av Uefas skilda ersättningsnivåer mellan dam- och herrlag i Champions League. Ersättningarna till de deltagande damlagen ligger på under en procent av de som betalas ut till herrlagen.

– Det är snett när FC Rosengård, rankat som Europas fjärde bästa lag, inte får ersättning som ens täcker lagets resor till bortamatcherna. Jag vill veta hur Uefa ser på att deltagande lag måste vända sig till sin hemkommun för att ha råd att vara med i förbundets finaste klubbturnering como comprar viagra en espa. Den stora skillnaden i ersättningar rimmar illa med Malmö stads syn på jämställdhet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi vill att små tjejer i Malmö, precis som små killar, ska kunna drömma om att bli proffs i fotboll. Här är vårt framgångsrika damlag viktiga förebilder. Uefa måste verka för att kvinnliga fotbollslag ges ekonomiska möjligheter att spela på en hög professionell nivå. Det handlar helt enkelt om fotbollens framtid, säger Klas Tjebbes, klubbdirektör i FC Rosengård.

Läs brevet till UEFA här.

Katrin Stjernfeldt Jammehs brev till kommunstyrelsen med anledning av våldsdåden i Malmö

Katrin_stadshuset
Till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Med anledning av den senaste tidens uppmärksammade våldsdåd på olika platser i Malmö, och attentatet mot kommunens individ-och familjeomsorg i stadsområde Väster i natt kommer här en uppdatering och information till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

Den senaste tidens våldsdåd i Malmö är allvarliga och fullständigt oacceptabla. Skjutningar, sprängdåd på öppen gata och attacker mot samhället och dess myndigheter får aldrig accepteras! Alla Malmöbor måste kunna känna sig trygga, oavsett var i staden de bor eller rör sig.

Möte med polisledningen
Kommunstyrelsens presidium hade den 25 juni ett möte med polisledningen i Malmö för information och för diskussion om det fortsatt samarbetet. Vid mötet efterfrågade vi polisens synpunkter på om kommunens verksamheter kan göra mer för att vara polisen behjälpliga och om vi som kommunledning kan driva på i några frågor för att säkerställa att polisen ges de förutsättningar och verktyg den bedömer att den behöver för att snabbt klara upp den uppkomna situationen. Det geografiska läget, med närheten till kontinenten, tillgången till vapen och behov av långsiktiga resurser som möter behovet, lyftes särskilt fram.

Under de gångna veckorna, och under dagen idag, har jag som ordförande i kommunstyrelsen haft upprepad kontakt med polismästaren och kommunens verksamheter har på olika håll samarbetat och fått information. Polisen är väldigt tydlig med att det i den akuta situationen handlar om rent polisiär verksamhet.

Kontakt med regeringen
Kommunledningen i Malmö har vid olika tillfällen de senaste åren också varit i kontakt med regeringen i frågor som rör det trygghetsskapande- och brottsbekämpande arbetet. Vi har bland annat drivit på för att polisen i Malmö ska få de resurser som krävs för uppdraget i staden och för att vapenlagstiftningen ska moderniseras. Polisen måste ha resurser både för att hantera akuta händelser och för att arbeta trygghetsskapande på olika håll i staden. På mötet med polisledningen den 25 juni lyfte vi därför åter frågan om den öppna drogförsäljningen på ett antal platser i staden och fick löfte om att de insatserna skall prioriteras.

Efter sprängdådet mot individ- och familjeomsorgens lokaler i natt, har jag idag också varit i kontakt med inrikesminister Anders Ygeman för att försäkra mig om att regeringen gör allt den kan för att säkerställa att Malmöpolisen lyckas i sitt arbete. Incidenterna har skett i Malmö, men ett fungerande rättssystem är en nationell angelägenhet.

Verksamheten på Individ- och familjeomsorgen
Gisela Green, förvaltningschef på Stadsområde Väster, har under förmiddagen samlat personalen från den drabbade verksamheten på Hålsjögatan på Stadsområde Västers förvaltning och informerat om det inträffade och om Malmö stads säkerhetsrutiner. Personalen har erbjudits stöd och samtal och förvaltningen meddelar att verksamheten på individ- och familjeomsorgen på Hålsjögatan har öppnats igen under eftermiddagen.

Information på kommande kommunstyrelsemöte
Med anledning av den senaste tidens händelser avser jag bjuda in polisledningen i Malmö till sammanträdet den 12:e augusti, så att kommunstyrelsen får ytterligare information och möjlighet att ställa frågor om de akuta händelserna och om framtida samarbete.

Med vänliga hälsningar,

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande

 

Malmö är bäst i Sverige på hållbara transporter

Milan-pris

Idag mottog Malmö stad priset SHIFT2015, som är en utmärkelse för årets bästa kommun på hållbara transportlösningar.

Milan Obradovic, kommunalråd med ansvar för trafik och infrastruktur tog emot priset på ett seminarium om hållbara trafiklösningar i Almedalen.

– I Malmö står barnen i centrum, det är för dem vi skapar en bättre stad. Därför är det självklart att vi jobbar för att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska vara det självklara sättet att ta sig fram på, för deras säkerhet och framtid. Hållbara transporter är en viktig del av arbetet med att öka säkerheten och minska miljöpåverkan.

Läs pressmeddelandet om priset här.

Nytt storstadssamarbete ska lyfta Sverige

Storstadsseminarium_web
Idag möttes Stockholms, Göteborgs och Malmös kommunstyrelseordföranden finansminister Magdalena Andersson på storstadsseminariet i Öresundshuset i Almedalen. 

I samband med seminariet presenterade vi ett nytt, fördjupat samarbete mellan våra storstäder, som kommer kretsa kring frågor som ökat bostadsbyggande, tillväxt och sysselsättning, bättre kommunikationer och infrastruktur, social hållbarhet och minskade klyftor och ett intensifierat klimatarbete. Avgörande framtidsfrågor för Sveriges storstäder!

 

 

Storstadsagenda för Sverige

Storstäderna står inför nya politiska utmaningar. För att kunna ta tillvara städernas potential och möjligheter och för att säkra städernas utveckling på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt, tar kommunstyrelseordförandena i Stockholm, Göteborg och Malmö initiativ till en gemensam Storstadsagenda för Sverige.

I dagens globaliserade värld, där länder och ekonomier är djupt integrerade i varandra, utgör storstäderna ekonomiska motorer för hållbar utveckling, tillväxt och förnyelse. Städerna fungerar som dynamiska livs- och mötesplatser. Städerna erbjuder ett rikt utbud av utbildning, möjligheter till jobb, företagande, kultur, nöjen, kunskapsutbyten och sociala sammanhang för människor.

Storstäderna står inför nya politiska utmaningar. Skillnader i livsvillkor och hälsa riskerar att bli större. Tillväxten och sysselsättningen behöver öka. Brist på bostäder riskerar att utgöra en flaskhals för städernas fortsatta utveckling. Trycket ökar på offensiva satsningar på utbyggd och välfungerande infrastruktur, så att tillgängligheten kan förbättras.

Våra storstäder behöver kunna vidareutvecklas på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt, till gagn för våra invånare och till gagn för Sverige. Därför tar vi, i egenskap av kommunstyrelseordföranden för Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, idag initiativ till ett brett samarbete kring Storstadsagenda för Sverige. Inom ramen för Storstadsagenda för Sverige vill vi fokusera på fem områden:

Klyftorna måste överbryggas. De sociala klyftorna är idag så stora att det skiljer 5-8 år i förväntad livslängd mellan olika stadsdelar i storstäderna. Det är en effekt av ökade skillnader i livsvillkor och hälsa. I städer där de sociala klyftorna riskerar att öka skapas ojämlikhet, otrygghet och ökade samhällskostnader i form av sjukdomar och/eller arbetslöshet. Vi ser därför ett behov av sociala investeringar för att våra städer ska hålla ihop och för att överbrygga sociala skillnader i livsvillkor och hälsa.

Tillväxt och sysselsättning måste öka. Globalisering och omvandlingstryck på näringslivet och arbetsmarknaden är centrala områden för att skapa bättre förutsättningar för jobbskapande tillväxt, innovationer och investeringar. Genom att stärka arbetsmarknadspolitiken skapar vi fler jobb och en bättre matchning mellan arbetstagarens kompetens och näringslivets behov. Med åtgärder för ökad attraktivitet och profilering stärker vi konkurrenskraften.

Bostadsbyggandet måste intensifieras. I de stora städerna är efterfrågan på bostäder stor, och utbudet motsvarar inte efterfrågan. Brist på bostäder gör det svårare för unga att ta sig in på bostadsmarknaden, bidrar till trångboddhet och kan tvinga människor att tacka nej till de jobb som finns i städerna. I förlängningen bidrar bostadsbristen både till sociala problem och riskerar att hämma städernas utveckling, och därmed hämma tillväxten i hela Sverige. Vi ser ett stort behov av att kraftigt öka takten i bostadsbyggandet de kommande åren.

Infrastrukturen och transporterna måste byggas ut. Det är viktigt att de stora städernas infrastruktur och kollektivtrafik kan möta den kraftiga befolkningstillväxten. För att förbättra kapaciteten behöver därför infrastrukturen och våra transportlösningar utvecklas. För att städerna ska nå sin fulla potential och kunna fungera som förebild för hållbar stadsutveckling, behövs snabba, effektiva och pålitliga kommunikationer. Satsningar på utbyggd kollektivtrafik och satsningar på moderna höghastighetståg är därför särskilt viktiga den fortsatta utvecklingen.

Klimatarbetet måste intensifieras Sveriges förmåga att uppnå klimat-, miljö- och energimål är helt beroende av hur framgångsrikt storstäderna lyckas ställa om till ekologiskt hållbara samhällen. Därför behöver vi göra gemensam sak för omställning av produktionsliv, bostäder och energisystem i resurssnål och resurseffektiv riktning. Vi behöver värna våra hav och vatten och fortsätta vidareutvecklingen av effektiva transport- och logistiksystem för en hållbar mobilitet.

Det som sker i städerna får återverkningar och konsekvenser för hela landet. I Storstadsagenda för Sverige vill vi arbeta samordnat för att uppnå synergier, och differentierat för att ta hänsyn till våra städers olika förutsättningar. Det är därför av yttersta vikt att hantera de utmaningar och ta vara på de möjligheter städerna ställs inför. På så sätt skapas hållbara förutsättningar och utrymme för utveckling såväl i städerna som i Sverige som helhet.

För att Sverige ska kunna fortsätta utvecklas som ett modernt, kunskapsorienterat land i framkant, behöver Sverige en gemensam storstadsagenda, som i brett samarbete utgår från städernas förutsättningar och möjligheter. Därför tar vi idag detta initiativ.

I höst konkretiserar vi Storstadsagenda för Sverige, så att vi sedan gemensamt kan uppvakta regeringen kring vad vi behöver för att kunna vidareutvecklas som framtidens hållbara storstäder. Visby 30 juni 2015

Karin Wanngård, Finansborgarråd Stockholms stad

Anneli Hulthén, KS ordförande Göteborgs stad

Katrin Stjernfeldt Jammeh, KS ordförande Malmö stad

 

Vårt jobbmål: 30 000 nya jobb i Malmö till 2025

Jobbmal
”En minskad arbetslöshet
 är det enskilt effektivaste och viktigaste verktyget för att minska klyftorna i Malmö. Därför är nu måletatt skapa minst 30 000 nya jobb i Malmö fram till 2025.”

Idag skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh i Sydsvenskan om vårt jobbmål, att skapa 30 000 nya jobb i Malmö till 2025. Läs hela artikeln här.

Nu har vi tagit Malmös budget för nästa år!

Katrin

Nu är Malmös budget för nästa år antagen. Vi prioriterar både utveckling och jämlik välfärd. För Malmö växer när alla Malmöbor kan växa. Malmö växer när klyftorna minskar. Nu ska vi skapa förutsättningar för att alla Malmöbor – inte minst stadens unga – kan nå sin fulla potential. Det är dags att skriva nästa kapitel i Malmös moderna historia. Jag ser fram emot att vi gemensamt jobbar för att utveckla Malmö långsiktigt.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande

Andreas Schönströms huvudanförande i budgetdebatten

Andreas_Schonstrom

Ordförande, ledamöter och åhörare!

Jag vill börja mitt anförande idag genom att läsa upp ett brev jag fick skickat till mig den 23 november 1995.

” Till sökande av den utlysta tjänsten i Lund.

Till den av utannonserade tjänsten som kontorist på regionkontoret i Lund har vi fått in ett hundratal sökande. Tyvärr, tyvärr kan vi bara anställa en av alla dessa och det blev inte du. Vi returnerar dina ansökningshandlingar och tackar dig för för ditt intresse.”

Tyvärr är det alltför många som idag får samma svar i Malmö.

Fullmäktige, för bara ett par veckor sedan stod studenterna på trapporna till våra gymnasier och sjöng om den ljusnande framtid är vår. Glädjen sprudlade, lyckan av att många års studier äntligen var över lyste kring dem, alla på väg över tröskeln till vuxenlivet.

Om dessa studenter och de möjligheter livet kommer ge dem vet vi faktiskt en del. Vi vet att för dem som läser på högskola eller universitet kommer över 80% få arbete direkt efter studierna.

För andra väntar prövningar men det går. Vi kan se hur ungdomsarbetslösheten sjunker i en rasande takt, över fem procent det senaste året. Främst är det just de ungdomar med slutfört gymnasiet som nu tar första steget in på arbetsmarknaden. En del kommer få brev med ett ”nej tack” men genom egen initiativförmåga, nätverk och arbetsmarknadsinsats ändå finna den första arbetsplatsen.

Värre ser det ut för de ungdomar som aldrig stod på trappen, som kanske inte kunde öppna dörren till gymnasiet för att de inte var behöriga. För dessa, 1200 till antalet i Malmö, väntar stora utmaningar. De kommer bära med sig en tung ryggsäck genom hela livet, en börda som gör det nästintill omöjligt att finna fast mark på arbetsmarknaden. Tyvärr packades kanske den ryggsäcken i tidig ålder. Beroende på vilken utbildningsbakgrund dina föräldrar har, vart du bor och är uppväxt ja, alla socioekonomiska faktorer är det som anger dina chanser i livet.

Fullmäktige, det är vår uppgift att göra den bördan lättare.

Redan i år kommer vi att presentera en gemensam handlingsplan med arbetsförmedlingen för att få ner ungdomsarbetslösheten.

Stadens förvaltningar får i uppdrag att ta fram traineeplatser och utbildningskontrakt så att den som inte fullföljt gymnasiet eller som vill omskola sig få en ny chans till både arbete och utbildning.

Genom att vi nu har gett ett uppdrag till arbetsmarknads, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att ta fram en handlingsplan för förstärkt samverkan mellan skola och arbetsliv och studie- och yrkevägledning är det vår övertygelse att vi under nästa år kan ge ungdomar fler öppna dörrar till olika arbeten och utbildningar, minska så kallade felval till gymnasiet och tillvarata oupptäckt talang.

Genom att ställa krav på sysslsättning i stadens upphandlingar kan fler ungdomar få visa vad de går för.

Genom Idéburna offentliga partnerskap med stadens föreningar som t.ex. FC Rosengård, MFF och Hassela och projekt som Good Malmö når vi nya målgrupper, skapar nya framgångsrika arbetssätt för att få ut ungdomar i arbetslivet.

Men vi stannar inte där, vi väjer inte för utmaningen. Vi ska samla det myndigheter och offentliga aktörer kring individen där hen bor. Därför ger vi uppdraget att efter samma modell som Framtidens hus i Lindängen se om detta kan göras i fler av stadens områden.

För de som går på försörjningsstöd, ska vi under nästa år erbjuda arbete med lön istället för socialbidrag. För många kommer detta göra stor skillnad både i självkänsla och i livskvalité. 200 ska erbjudas denna möjlighet i kommunens verksamheter med ett löfte om att få hjälp att söka vidare arbeten, därför att vi vet; har du ett arbete är det mycket lättare att få ett annat.

Människovärdet är okränkbart, för dig som vill välja det som är rätt och riktigt, för dig som vill välja utbildning och arbete, för dig som väljer medmänsklighet och omtanke är det alltid vår uppgift som samhälle att öppna dörrar ge alternativ. Detta skapar trygghet. 70 % av malmöborna uppger sig vara trygga i Malmö. Antalet anmälda brott är på den lägsta nivån någonsin.

Men för den som inte inte håller sin del av detta samhällskontrakt vill jag idag vara tydlig. Till den lilla klick vettvillingar som i delar av staden som sprider rädslans tyranni genom era våldsgärningar säger jag; Den som väljer brottet, för den som i djup egoism utsätter sin omgivning för våld för den finns bara ett budskap från oss till dig. Sluta! Rättvisan hinner i kapp!

Du kräver respekt men Du är värd förakt, Du kan hota och härja i tron att vi ska falla undan och känna rädsla men vi kommer aldrig böja oss, vi ska finna modet.

Tillsammans med polisen ska vi arbeta mot den brottslighet som finns i staden. Mot regeringen ska vi driva kravet om ökade resurser till åklagarmyndigheten. Samhällskontraktet, om att alla människor förtjänar sin trygghet, ska hållas!

En tusenmilaresa börjar med ett steg, skrev Lao-Tse.

Låt oss ta ytterligare steg idag, bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för 2016!

OBS: I det fall talet ovan skiljer sig från det som sades i fullmäktige, gäller det som sagts i talarstolen.

Milan Obradovics huvudanförande i budgetdebatten

Milan

Ordförande, ledamöter och åhörare

Malmö betraktas i dag som en av Sveriges mest framgångsrika städer när det kommer till miljö- och hållbarhetsarbete och grön omställning. Ett arbete som vi också fått flera utmärkelser för.

I Malmö arbetar vi utifrån mottot att det ska vara lätt att göra rätt. Vardagen är full av val – vad vi ska äta till middag, vilka varor vi ska välja i butiken, transportsätt till jobb och mycket mer. De flesta val gör vi av gammal vana utan att tänka på vad valet har för effekter för hälsan och miljön runtomkring oss. Men vi kan alla göra val i vår vardag som bidrar till att förbättra miljön och som bidrar till att minska exempelvis växthuseffekten.

Vi i den rödgröna majoriteten har höga ambitioner för stadens miljöarbete. Vi väljer därför att omfördela resurser – från gatukontoret till miljöförvaltningen. Pengar som ska kunna växlas upp genom extern finansiering och möjliggöra energieffektiviseringar av förskolor och skolor. Något som också bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för såväl lärare som elever.

Genom förebyggande arbete och kontinuerlig uppföljning av verksamheter i staden driver vi på utvecklingen för en hållbar stad – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Bilar är inte bra för miljön och det finns bra alternativ. Cykel, buss, gång, tåg, skateboard, rollerblades, kickboard, bilpooler, samåkning, EcoDriving eller miljöbil är några av de färdsätt som gör luften friskare. När vi blir fler Malmöbor är det ännu viktigare att staden utvecklar en bra infrastruktur för cykel- gång- och kollektivtrafik. Malmöexpressen är ett exempel på en bra satsning för att effektivisera kollektivtrafiken och som har lett till en ökning av bussåkandet med 30 procent. Att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafiken i Malmö är därför självklar.

Att försöka ändra människors resvanor för att få till en omställning av behovet av transporter och val av transportsätt mot mer hållbara resor, kallas för mobility management. I detta arbete ingår insatser för att minska skjutsningen av barn till förskola och skola men också samarbete med exempelvis Ikea för att skapa goda hållbara pendlingsförutsättningar för de anställda. Under nästa år växlar vi upp vårt mobility management ytterligare genom fler satsningar på säkra skolvägar, pendlarerbjudanden och samarbeten med handeln för hållbara inköpsresor.

Vi fortsätter också att utveckla Malmö som cykelstad. Ytterligare cykelbanor kommer att byggas, elcykeltest, cykelutbildningar för vuxna, cykelparkeringar, cykelpumpar kommer att byggas ut och åtgärder för att uppmuntra fler att välja cykeln. Det nya hyrcykelsystemet kommer också vara i drift 2016.

Move by Bike är ny hyresgäst i Bike & Ride-anläggningen på Malmö central. Många studiebesök med intresse för Bike & Ride och andra cykelfrågor har tagits emot. Ett nytt initiativ där volontärer hjälper äldre ut på cykeltur har lett till planer på inköp och utlåning av cyklar.

Vi bygger vidare på en stad som är tillgänglig för alla inte minst barnen i Malmö. Utformningen av det offentliga rummet skapar förutsättningar för stadens sociala hållbarhet, eftersom det offentliga rummet ska vara tillgängligt för alla oavsett kön, ålder, utbildning, ekonomisk situation, religion eller härkomst.

Malmös ska växa genom förtätning. Detta ställer höga krav på gestaltning, trafiklösningar och socialt hållbara lösningar både på befintliga och nya ytor. Vi måste ta hänsyn till grönytor, torgytor och miljökvalitetsnormer och bullermiljöer.

Den mark som kommunen äger ska användas klokt så att det finns bra förutsättningar för nyproduktion av bra och billiga bostäder. Målsättningen är att det varje år ska finnas byggklar mark som möjliggör byggstart av minst 1500 nya bostäder på mark som tillhandahålls av Malmö stad. Minst femtio procent av de bostäder som byggs på denna mark ska vara hyreslägenheter. En tiondel av dem ska upplåtas till socialt boende.

Malmö ska ha ett bra företagsklimat och uppfattas som en attraktiv stad att etablera och driva

sin verksamhet i, vilket leder till ekonomiskt hållbar utveckling. Utvecklingen är positiv vilket inte minst märks i Norra hamnen/Malmö Industrial Park där vi driver på utvecklingen för att skapa bra etableringsmöjligheter för hamnrelaterade verksamheter, logistik- och lagerverksamheter, tillverkningsindustri och vindkraft.

Vi har som mål att göra hållbarhet till verklighet för alla Malmöbor. Detta är ett steg på vägen. Jag yrkar därför bifall på kommunstyrelsens förslag till beslut.

OBS: I det fall talet ovan skiljer sig från det som sades i fullmäktige, gäller det som sagts i talarstolen.

Carina Nilssons anförande i budgetdebatten

Carina_Nilsson

 

Ordförande, ledamöter, åhörare.

Ibland njuter jag extra av att komma hem, stänga dörren, sätta mig i min soffa och andas en stund. Likadant kan jag ibland känna när jag vaknar i min säng på morgonen och kan blicka ut genom fönstret och se solen stråla.

Det skänker mig trygghet att veta i vilken kökslåda potatisskalaren ligger, det skapar hemkänsla att veta att den där rispan i parkettgolvet kom till när min dotter som barn för femton år sedan skulle prova mina skor med klack som var alldeles för stora.

De mentala skyddsmurarna jag får tack vare mitt hem hjälper mig i svåra tider. Tryggheten gör också att jag vågar utmana mig själv.

Alla Malmöbor får inte den möjligheten. Runt 1100 har inget eget hem. Nästan alla har tak över huvudet, men tvingas stuva in sig på vandrarhem, härbärgen eller inackordera sig hos släkt eller vänner.

Vilka chanser har man då att nå sin fulla potential? Merparten av de 1100 lever på ekonomiskt bistånd från kommunen.

Mångas associerar ordet hemlös med någon form av missbruk eller psykisk sjukdom. Men två av tre av dem som saknar bostad gör det enbart för att de inte lyckas komma in på bostadsmarknaden.

Två av tre.

Socialtjänsten hyr redan idag runt 1000 lägenheter som hyrs ut i andra hand till Malmöbor och som sedan får möjlighet att ta över kontraktet själva. Barnfamiljer prioriteras.

Att MKB tar emot personer med försörjningsstöd bidrar till att minska hemlösheten. Jag välkomnar fler fastighetsägare att göra likadant. Se det som en social investering.

Vi ger i vår budget MKB i uppdrag att ta större bostadssocialt ansvar, och att öka takten för nybyggen, med särskilt fokus på lägenheter med rimliga hyror.

Vi vill också samla ansvaret för hemlösheten på ett ställe inom vår organisation, för att få bättre överblick och smidigare arbetssätt.

Ordförande. Försörjningsstödet är en gigantisk utgift för kommunen. Vi betalar fortfarande priset för de borgerliga regeringarnas nedmontering av våra välfärdsförsäkringar där notan skickades till kommunerna. De flesta som får försörjningsstöd i Malmö får det för att de saknar arbete, men aldrig kommit in i arbetslöshetsförsäkringen, blivit utförsäkrade eller mist sin sjukpenning från försäkringskassan.

Det finns hopp. Ökningen av försörjningsstödet klingade av förra året – en viktig signal om att vi kan vara på rätt väg.

För att stärka den utvecklingen så gör vi i nästa års budget en särskild satsning på att anställa 200 av Malmöborna med försörjningsstöd inom Jobb Malmö i övertygelsen om att den som har arbete också har lättare för att få en ny anställning.

Ordförande. Jag är stolt över Malmö stads anställda som dygnet runt och året runt ger service till Malmöborna. Jag tänker till exempel på Minnesteamet på Kirseberg som utsågs till Sveriges bästa demensteam av Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum. Och nyligen läste vi om Törnrosens hemtjänstgrupp som förkovrat sig vad gäller äldres matsituation.

Ordförande. Vi vill öka likvärdigheten för de äldre. En pågående fördjupande analys av resursfördelningen inom vård och omsorg börjar få effekt nästa år. Till det lägger vi nu ett uppdrag om att ta reda på hur stadsområdena kan samarbeta ytterligare.

Införandet av digitala lås inom hemtjänsten är ett annat exempel med samma syfte, att frigöra tid för personalen att kunna lägga på de äldre.

Totalt tillförs äldreomsorgen 70 miljoner kronor i vår budget.

Ordförande. Malmö ska vara en trygg och säker stad där kvinnors integritet är oantastlig. De ideella kvinno- och tjejjourerna i Malmö är viktiga samarbetsparters. Det ökade statliga stödet till kvinno- och tjejjourer kommer att förstärka arbetet ytterligare.

Malmö rankas av Unizon, som samlar landets kvinnojourer, som en av landets bästa städer i arbetet för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Det ska vi fortsätta vara.

Arbetet mot våld i nära relationer får ny kraft genom implementeringen av den nya planen för Kvinnofrid – mot våld i nära relationer. Vi vill dessutom se över att behovet av kvinnojoursplatser kan mötas under sommartid.

Ordförande. Bakom våldsbrott ligger ofta missbruk av alkohol och narkotika, som drabbar såväl närstående som okända. Barn och unga är särskilt utsatta. Med utgångspunkt i att skapa goda uppväxtvillkor vill vi intensifiera det förebyggande arbetet samt fokusera på arbetet mot tobak, alkohol och narkotika för att göra Malmö tryggare.

Under året ska en ny strategi för Malmö stads förebyggande arbete mot tobak, alkohol och narkotika, för att trygga barn och ungas uppväxtvillkor tas fram.

Med det yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.

OBS: I det fall talet ovan skiljer sig från det som sades i fullmäktige, gäller det som sagts i talarstolen.