Malmös skolor är på rätt väg, men vi är inte nöjda förrän alla klarar skolan!


Stor satsning på Malmös skolor
För fem år sedan började vi en stor utvecklingsprocess av Malmös skolor. I flera steg har vi Socialdemokrater gjort stora satsningar på Malmös skolor med det långsiktiga målet att alla elever ska få en bra utbildning och klara utbildningsmålen.

Vi har stärkt och förbättrat kvalitetsarbetet och tillfört mer pengar till skolan. För att få en tydligare styrning samlade vi alla Malmös skolor under centrala skolorganisationer.

Satsningarna börjar nu ge resultat. Skolresultaten i både grundskolan och gymnasiet har vänt uppåt och Malmös skolor utvecklas bättre än riksgenomsnittet.

Alla elever ska klara skolan
Att kunna ge alla Malmös barn en bra start i livet är en av Socialdemokraternas allra viktigaste prioriteringar. Vårt långsiktiga mål är att alla elever ska klara målen för sin utbildning.

Goda exempel
Trots de stora utmaningar skolan står inför har Malmö också flera välfungerande och bra skolor – några tillhör till och med de främsta i landet. På några av våra skolor drivs framgångsrika utvecklingsprojekt i samarbete med olika samhällsaktörer. På Holma- och Kroksbäcksskolorna bedrivs musikprojektet El Sistema. Borgarskolan samarbetar med Dammfriskolan kring matematik. På Malmös nystartade lärlingscentra erbjuds gymnasieelever arbetsplatsförlagd utbildning.

 

Låt oss berätta om vårt fortsatta arbete med att förbättra Malmös alla skolor. 

5 satsningar för att förbättra Malmös skolor

1. Ökad likvärdighet
Vi vill öka likvärdigheten i Malmös skolor. En bra och likvärdig skola kan ge alla elever samma möjligheter i livet och utjämna sociala skillnader i samhället.

2. Ökat fokus på de tidiga åldrarna
För att ge de barn med mest behov en bra start i livet behövs insatser från tidig ålder – redan i förskolan. Vi vill därför göra förskolan mer heltäckande och inkludera fler barn.

Rapport: På väg mot toppen - 5 åtgärder för en mer likvärdig skola i Malmö.

3. Satsa på skolor i socialt utsatta områden
Vi vill lyfta de skolor som har störst utmaningar. Därför fördelar vi resurserna till våra skolor utifrån en modell som tar hänsyn till elevernas sociala bakgrund. Vi ger varje skola utvecklingsmål utifrån sina förutsättningar och vi satsar särskilt mycket på skolorna i utsatta områden, när t.ex. 1:e lärartjänsterna fördelas.

4. Rätt lärare på rätt plats
I den svenska skolan återfinns de bästa pedagogerna och rektorerna sällan på de skolor med störst behov av deras kompetens. Vi vill premiera de lärare som väljer att ta på sig större utbildningutmaningar, t.ex. genom  riktade löneökningar.

5. Stärkt samarbete mellan skola och arbetsliv
Vi vill skapa fler möjligheter till arbetslivserfarenhet genom förstärkt studie- och yrkesvägledning, praktik, och sommarjobb. Gymnasieskolan ska inriktas på att möta framtidsbranscher och bristyrken.