Ett öppet och tryggt Malmö i en ny tid

KOMMUNLEDNINGENS BUDGETFÖRSLAG 2021

Coronapandemin kommer under lång tid framöver att påverka samhällen och människor världen över. Vi har förändrat sättet att umgås, sättet att arbeta och vad vi gör på vår fritid. Pandemin fortsätter att utgöra ett hot mot liv, hälsa och jobb – såväl i omvärlden som i Malmö. Men vi Malmöbor har upplevt kriser förut. Precis som tidigare tar vi oss igenom även denna tillsammans.

En lågkonjunktur till följd av pandemin gör att arbetslösheten kommer att vara en av de stora utmaningarna under åren framöver. Det krävs både en nationell offensiv arbetsmarknadspolitik och ytterligare stora insatser lokalt för att fler Malmöbor ska kunna rustas att ta de jobb som växer fram och klara sin egen försörjning. Hela Malmö stads organisation kraftsamlar kring uppdraget och hjälps åt. Samtidigt ska dialogen och samverkan med näringslivet stärkas. Företagen har en avgörande roll när det kommer till att öka Malmös attraktivitet och bidra med nya arbetstillfällen.
Alla ska kunna utvecklas och dra nytta av sina talanger i Malmö. Det kräver ett stort fokus på hela utbildningskedjan, från förskolan till gymnasiet med goda förutsättningar att studera vidare. Förskolenämnden tillförs resurser för att klara omställningen till mindre barnkullar, samtidigt som arbetet för att alla barn ska kunna ta del av förskolans verksamhet fortsätter Under många år har skolresultaten glädjande nog stärkts. Detta arbete vidareutvecklas genom ett ökat fokus på att få fler att fullfölja gymnasiet.

Det senaste årets pandemibekämpning har tydliggjort vikten av att ha omsorgsverksamheter av god kvalitet. Alla ska kunna leva ett gott liv i Malmö, oavsett ålder och funktionsvariation. Tillsammans med nationella medel satsar vi på omsorgsverksamheterna för att möta att antalet äldre blir fler, förbättra villkoren för de anställda samt kompetensutveckla omsorgspersonal.

I ett öppet Malmö ska alla Malmöbor och besökare kunna känna trygghet. De senaste årens samarbete med polisen och andra myndigheter för att öka tryggheten fortsätter. Arbetet mot den organiserade brottslighetens svarta ekonomi samt mot välfärdsfusket växlas upp. Stadens förebyggande arbete och arbetet med unga i riskzon stärks långsiktigt. På så sätt kan återväxten till kriminalitet i Malmö minska och tryggheten i staden öka.

Det finns krafter i samhället som verkar för ökad polarisering och splittring. Men om det är något pandemin har visat är att det snarare krävs mer samarbete för att möta framtidens utmaningar. För en hamnstad som Malmö är det viktigt att hålla fast vid den inslagna riktningen som staden och människorna här har haft i århundraden – nyfikenhet och öppenhet gentemot omvärlden, människor och nya idéer.

Världen finns i Malmö och Malmö finns i världen. Idag är staden en av världens mest internationella storstäder med 184 nationaliteter representerade och bosatta i en, till ytan, liten storstad. Här talas nästan alla världens språk och 40 procent av Malmöborna är under 30 år. Här ska alla kunna känna sig stolta över sin bakgrund och identitet. Här ska alla kunna älska vem man vill. För vi är alla Malmöbor – de vars familjer har bott här i generationer, de som nyligen har flyttat hit för att jobba eller studera och de som har funnit ett nytt hem efter en flykt undan krig eller förtyck från andra håll i världen.

Därför ska arbetet för allas rätt att vara den man är och arbetet mot alla former av rasism och diskriminering, fortsätta. Det görs tillsammans med alla de föreningar, kulturaktörer och näringslivet som verkar för ökad sammanhållning i Malmö. Det görs genom ett aktivt och ihärdigt värdegrundsarbete och arbete mot hedersproblematik i stadens skolor. Under 100-årsjubileet av införandet av allmän och lika rösträtt i Sverige kulminerar Malmö stads arbete för demokrati och öppenhet genom att Malmö står värd för regeringens internationella konferens för hågkomsten av Förintelsen samt genom att World Pride och Eurogames arrangeras i Köpenhamn och Malmö.

Ett livskraftigt näringsliv är viktigt för Malmös attraktivitet och för jobben. Trots att följderna av coronapandemin drabbar många företag och branscher finns det förutsättningar för fortsatt tillväxt i Malmö framöver. En tillväxtkommission med uppdraget att analysera dessa samt ge rekommendationer för en hållbar och inkluderande tillväxt i Malmö tillsätts. Medeon Science park tillförs resurser för att kunna expandera sin verksamhet. Ett utvecklingsarbete sätts igång i syfte att förbättra kommunens serviceinriktade myndighetsutövning gentemot företagen.

Klimatförändringarna är vår generations största framtidsutmaning. Malmö ska fortsätta var en föregångare på miljö- och klimatområdet, genom att ställa om via stadens fysiska planering och genom att underlätta för Malmöbor att göra hållbara val. Ett nytt miljöprogram sjösätts under året med avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Tillsammans med Sysav undersöks möjligheten att fånga in och lagra koldioxid i syfte att minska utsläppen ytterligare.

Bostadsbyggande och stadsutveckling kan bidra till att bygga Malmö helt. Vi bygger vidare på tidigare erfarenheter av stadsutvecklingsprocesser, men stärker arbetet med att öka den sociala hållbarheten. Fler måste kunna få en bostad till en rimlig hyra i en mer blandad stad. En ny modell för hur MKB kan skapa flyttkedjor i det äldre och billigare beståndet genom att premiera trogna kunder som vill flytta till en nybyggd bostad, bidrar till arbetet. Genom att jobba med innovativa lösningar i en allt tätare stad, ska Malmö stad också möjliggöra för byggandet av fler enfamiljshus och radhus.

Mörka moln dröjer sig kvar över världsekonomin och bidrar till en osäkerhet om framtiden. Redan innan coronapandemin slog till behövde kommunsektorn i Sverige ett tillskott om 90 miljarder kronor fram till fram till 2026 för att möta behovet av välfärd. Pandemin och en efterföljande lågkonjunktur har gjort att stater har satt in extraordinära stöd och stimulanser för att hålla ekonomin och viktiga samhällsfunktioner igång, så även i Sverige. Men trots stora corona-satsningar fortsätter den ekonomiska utvecklingen att vara tuff för Malmö stad och övriga kommunsektorn de närmaste åren. Därför är det glädjande att vi under en lång rad av år har kunnat samla i ladorna för att kunna hantera tillfälliga nedgångar, utan att behöva göra stora nerskärningar i verksamheter. I en lågkonjunktur kan vi nu använda delar av det uppbyggda överskottet via resultatutjämningsreserven för att komma ut ur krisen med så goda förutsättningar som möjligt.

Vi lägger en budget med en tydlig profil: det handlar om utbildning, jobben, välfärden och om att ta ansvar för hela Malmö. Vi kallar den
”Ett öppet och tryggt Malmö i en ny tid”.

KOMMUNLEDNINGENS BUDGETFÖRSLAG 2021

facebook Twitter Email