Alla som kan jobba ska jobba

Så bygger vi Malmö helt.

Socialdemokraterna har fokus på att skapa fler jobb och minska klyftorna för att skapa ett starkare och tryggare samhälle. Att ha ett jobb är bra både för individen och för vår gemensamma välfärd. När många arbetar och betalar skatt har vi råd med en god välfärd. Arbete lägger grunden för den gemensamma välfärden och sammanhållning­en.

Följder av pandemin gör att arbetslösheten kommer att vara en av de stora ut­maningarna under åren framöver, särskilt den allt mer växande långtidsarbetslösheten. Det krävs både en nationell offensiv arbetsmarknadspolitik och ytterligare stora insatser lokalt för att fler Mal­möbor ska kunna rustas att ta de jobb som växer fram och klara sin egen försörjning. Det krävs satsningar på utbildning och på fler växande företag som skapar nya jobb. Därför kraftsamlar vi för fler i arbete.  

Utbildning är vägen till jobb

Alla ska kunna utvecklas och dra nytta av sina talanger i Malmö. Därför har vi stort fokus på hela utbildningskedjan, från förskolan till gymna­siet med goda förutsättningar att studera vidare. Vi satsar på:

  • Yrkesutbildningar mot specifika yrken
  • Utbildning som kan leda till omställning
  • Kombinationsutbildningar där man lär sig språket och ett yrke samtidigt
  • Att fler ska klara sin examen, bland annat genom utökad lovskola

Fler och växande företag

Fler och växande företag av­görande när det kommer till att öka Malmös attraktivitet och bidra med nya arbetstillfällen. Vi investerar i:

  • Att erbjuda fler företag möjlighet att starta, etablera sig och växa i stan. 
  • Investerar i infrastruktur som stärker arbetsmarknadsregionen.
  • Att upphandlingar utformas på ett sätt som gör att fler arbetslösa Malmöbor kan erbjudas arbete eller praktikplats.
  • Verksamhetsområden som ger plats för fler industrijobb och andra arbetstillfällen som Malmöborna behöver

Vi ger fler möjlighet att ta steget in på arbetsmarknaden genom:

  • Extratjänster och andra arbetsmarknadsanställningar för den som har varit arbetslös en längre tid eller som är nyanländ i Sverige.
  • Sommarjobb och sommarpraktik för unga
Klicka på bilden och läs mer

Rapport: Malmös arbetsmarknadssituation och vägen framåt

Den 13 september släppte vi en rapport om Malmös arbetsmarknadssituation och vägen framåt. Rapporten kommer tryckas och finnas tillgänglig för intresserade att läsa. Läs mer om rapporten här.

facebook Twitter Email