Lokal avsiktsförklaring mot anonyma konton

Socialdemokraterna i Malmö vill genom lokal avsiktsförklaring förhindra falsk information och anonyma konton

Den senaste tidens granskningar har visat att Sverigedemokraternas nationella kansli och kommunikationsavdelning med anonyma konton har spridit lögner, hot och hat. Syftet har varit tydligt, att söndra och splittra.

I Sverigedemokraternas nationella stadgar framgår det med tydlighet att partidistriktet i Malmö ska betala 25 procent av sitt lokala partistöd till kansliet i Stockholm. Det innebär att Malmös invånare, genom den kommunala skatten, finansierar Sverigedemokraternas anonyma konton och trollfabriker. Av granskningarna i media har det framkommit att felaktig information har riktats mot just Malmö och Malmöborna.

Partistödet är enligt kommunallagen ett verktyg för att stärka lokala partiers förutsättningar i den lokala demokratin. Vad partier använder medlen till står partierna fritt att bestämma. Men att förvränga det politiska samtalet och aktivt försöka manipulera det offentliga samtalet genom vilseledande information, hot eller hat bidrar till en försvagad tilltro till såväl samhällets demokratiska institutioner som politiska partier.

Socialdemokraterna i Malmö har tagit fram en avsiktsförklaring för att, gemensamt med de andra partierna i kommunfullmäktige, ta ansvar för att anonyma konton, falska internetkonton och vilseledande information inte finansieras av det partistöd som utbetalas av Malmö stad och finansieras av Malmöborna.

– I förlängningen är det ett hot mot demokratin när det offentliga samtalet manipuleras och hot och hat riktas mot såväl enskilda företrädare som grupper i samhället. Det är en metod för att splittra vårt samhälle och jag hoppas och har en förväntan att alla partier i kommunfullmäktige kan underteckna avsiktsförklaringen och främja ett samtal som är inkluderade och öppet för alla,

säger Björn Gudmundsson (S), gruppledare i kommunfullmäktige.

facebook Twitter Email