Malmö är på rätt väg!

Malmö är på rätt väg!

Malmö är en ung, spännande stad. Här finns energin och modet. Staden växer och mycket går på rätt håll. Läs exempel här på vad som hänt under våra fyra senaste år som styrande parti i Malmö.

Skolresultaten har stärkts tio år i rad!

Hälften av alla nya jobb i Skåne skapas i Malmö!

Allt färre tvingas leva på bidrag

”Sluta skjut” och andra samarbeten mellan polisen och kommunen har gett resultat

Skolresultaten har stärkts tio år i rad!

Under de senaste åren har det blivit allt fler som klarar grundskolan med godkända betyg. Dessutom har de övergripande skolresultaten stärkts. Detta trots att Malmö, jämfört med andra svenska städer, har fler nyanlända som har behövt lära sig ett nytt språk.

Andelen som nått grundläggande gymnasiebehörighet ligger nu på preliminärt på 79,4 procent. Det var 76,7% procent för 10 år sedan. Även de genomsnittliga meritvärdena har gått upp. Från 214,8 (år 2016/17) till 228,1 i år.

Vi är stolta över resultaten, men inte nöjda. Vi ska fortsätta utveckla Malmös skolor.

Läs mer:

 • De senaste årens tydliga fokus på skolan har resulterat i tio år av positiv skolutveckling. Vi ser också att det i många fall är skolorna med tuffast förutsättningar som tagit de största kliven.
 • Betygen för niorna fortsätter att förbättras och i fjol var rekordmånga av dem behöriga till gymnasiet. Väl där är det en allt högre andel som tar examen inom fyra år. Vi är fortfarande långt ifrån målet, men vi rör oss åt rätt håll. Vi socialdemokrater är inte nöjda förrän alla barn i Malmö får samma chans.
 • Under mandatperioden har vi ökat anslagen till våra skolnämnder med över en miljard kronor. I grundskolan läggs samtidigt en allt större del av resurserna på undervisning, medan den centrala administrationen minskat. På gymnasiet har vi ökat den kompensatoriska resursfördelningen för att förbättra stödet för eleverna med störst behov, de flesta på yrkesprogrammen. Vi har sett hur viktigt den typen av omfördelning varit för att jämna ut förutsättningarna inom grundskolan.
 • Vi har genomfört kontinuerliga satsningar på elevhälsan i både grund- och gymnasieskolan. Det har inneburit förstärkningar både ute på skolorna och av de centrala specialistresurser som varje skola kan dra nytta av. Det har varit särskilt viktigt under pandemin. Samverkan mellan förskolan, grundskolan och gymnasiet har förbättrats så att alla elever ska få en sammanhållen utbildning där ingen faller mellan stolarna.
 • År efter år hamnar Malmö i strålkastarljuset som en av de kommuner med i särklass flest “skolbibliotek i världsklass” när fackförbundet DIK utser dessa. Under mandatperioden har vi därtill startat ytterligare ett allaktivitetshus, denna gång på Apelgårdsskolan på Rosengård.Hälften av alla nya jobb i Skåne skapas i Malmö!

Malmö är regionens jobb- och tillväxtmotor. Åtta företag startas dagligen och allt fler väljer att flytta hit. Faktum är att hälften av alla nya jobb i hela Skåne, skapas just i Malmö. Dessutom har ungdomsarbetslösheten i Malmö sjunkit kraftigt och är nu på sin lägsta nivå sedan 2008. Den totala arbetslösheten i Malmö har också gått ner. Men arbetslösheten i Malmö är fortfarande hög i ett nationellt perspektiv.

Vi är inte nöjda. Vi ska genom fortsatta investeringar i infrastruktur med en aktiv näringspolitik möjliggöra för fler företag att etablera sig och växa i Malmö. Så får vi fler typer av arbeten som Malmöborna kan matchas mot.

Detta har hänt under vårt styre 2018 – 2022:

 • Under perioden har ungdomsarbetslösheten i Malmö sjunkit kraftigt. Den är nu på sin lägsta nivå sedan 2008 (även om den fortfarande är hög i ett nationellt perspektiv).
 • Den totala arbetslösheten i Malmö har också gått ner. Men den är ändå på 12,9 procent, vilket naturligtvis är alldeles för mycket. Vi måste fortsätta att bekämpa arbetslösheten.
 • Antalet Malmöbor med försörjningsstöd är det lägsta på 10 år, trots att staden vuxit med motsvarande ett helt Landskrona under samma period.
 • Utvecklingen är resultatet av vårt tydliga fokus på att alla Malmöbor som kan jobba, ska jobba. Alla som beviljas försörjningsstöd får en individuell planering mot arbete eller studier inom 14 dagar.
 • Våra kommunala arbetsmarknadsinsatser har blivit allt mer samordnade och effektiva. Vi jobbar med en stor verktygslåda och i tät samverkan med Arbetsförmedlingen, lokala företag och ideell sektor.
 • Vi har gjort en stor satsning på arbetsmarknadsanställningar i våra kommunala verk­sam­heter. Forskningen är tydlig med att arbetsmarknadsanställningar är en effektiv åtgärd för personer som annars står långt ifrån arbetsmarknaden. Anställningen kombineras med utbildning och andra rustande insatser utifrån den enskilde Malmöbons behov.
 • Vi har arbetat hårt med att locka nya företag att etablera sig i Malmö. Det kan handla om allt från att erbjuda mark för etablering till att hjälpa företag med matchning för att hitta rätt kompetens. Allt för att bredda vilken typ av arbetstillfällen som finns här.
 • Vi har tillsatt en ny Tillväxtkommission, som ska gå på djupet och analysera vilka åtgärder som behövs för att få till en mer inkluderande, hållbar tillväxt på längre sikt.
 • Hälften av alla nya jobb i Skåne har skapats i Malmö. Varje dag startas det åtta nya företag i Malmö och allt fler väljer att flytta hit från andra delar av landet.
 • Under coronapandemin har vi fattat en rad beslut om att underlätta för krisutsatta branscher. Visserligen har merparten av pandemistöden kommit från staten, men vi i Malmö har stöttat genom att till exempel efterskänka av­gifter för uteserveringar samt efterskänka eller ge uppskov för lokalhyra till krisutsatta branscher i stadens fastigheter.
 • Vi har tillsatt en politiskt oberoende Tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö, bestående av forskare, experter och civilsamhället som ska leverera genomförbara förslag för hur Malmös fortsatta tillväxt ska komma fler Malmöbor till del samt bidra till en nödvändig klimatomställning.Allt färre tvingas leva på bidrag

Antalet Malmöbor med försörjningsstöd är det lägsta på över tio år. Antalet unika hushåll har minskat med 1 250 under 2021. Det betyder att kostnaden för staden minskat med 85 miljoner kronor jämfört med 2020. Och trenden fortsätter. Under 2022 har antalet hushåll som behöver söka försörjningsstöd fortsatt att minska.

Men vi vill mer! Alla som kan jobba ska jobba, människor ska få möjlighet att försörja sig på egen hand.

Detta har hänt under vårt styre 2018 – 2022:

 • Malmö stad har bedrivit ett intensivt arbete med att få fler Malmöbor i egen försörjning. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat under mandatperioden och är nu det lägsta på över 10 år trots att antalet Malmöbor blir fler.
 • Strategin ”Arbete först” infördes. Den innebär att de som ansöker om försörjningsstöd ska träffa en arbetsmarkandssekreterare för att göra en planering mot arbete eller studier inom 14 dagar från ansökan.  
 • Andelen personer som går från arbetslöshet till arbete/studier under 2021 ökade med 9 procent jämfört med 2020. 
 • Socialtjänstens arbete med att hjälpa personer med försörjningsstöd att kunna försörja sig själva förstärktes ytterligare med strategin ”Arbete först” och satsningen på fler arbets­marknadsanställningar i Malmö stads förvaltningar. Utgångspunkten är att alla som kan jobba ska jobba.
 • Arbetet med felaktiga utbetalning och bidragsbrott har intensifierats under mandatperioden. Fler handläggare med uppgiften att utreda bidragsbrott har anställts. Genom internkontroller, rutiner och processer har vi ytterligare minskat risken för felaktiga utbetalningar och samtidigt har man kommit åt fusk med bidrag.

”Sluta skjut” och andra samarbeten mellan polisen och kommunen

Under den senaste mandatperioden har vi sett en dramatisk minskning av det grova våldet – antalet skjutningar har minskat med 70 procent. Allt färre Malmöbor utsätts för brott och allt fler känner sig trygga. Mycket beror på projektet ”Sluta skjut”, som är ett samarbete mellan polisen, Kriminalvården och Malmö stad. Staden har också arbetat med den före­byggande modellen CTC (Communities That Care), som går ut på att undanröja riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer i barns livsmiljöer.

Men utvecklingen är bräcklig och bakslag kan komma snabbt. Det krävs både hårda tag mot de gängkriminella och förebyggande insatser för att minska återväxten.

Detta har hänt under vårt styre 2018 – 2022:

 • Tack vare en kombination av nationella straffskärpningar och lokal samverkan har polisen, kommunen, civilsamhället och andra aktörer tillsammans vänt den negativa utvecklingen och kopplat ett grepp om den organiserade kriminaliteten i Malmö.
 • Idag är det färre Malmöbor som utsätts för brott och fler som känner sig trygga än vid mandatperiodens början.
 • Antalet skjutningar har minskat med 70 procent.
 • Tillsammans med polisen och Kriminalvården har Malmö stad drivit projektet ”Sluta skjut” som går ut på att går ut på att minska och förebygga dödligt och grovt våld kopplat till Malmös kriminella kretsar. Budskapet till de kriminella är: det finns hjälp att få. Men vägrar du ta den får du räkna med konsekvenser. En kombination av tuffa tag och det starka samhällets stöd. Samarbetet är A och O. Genom att driva ett nära samarbete mellan staden och myndigheterna har vi visat på en enad front.
 • Samtidigt har vi förstärkt det långsiktiga arbetet med att göra Malmö till trygg stad för alla genom goda och jämlika uppväxtförhållanden för alla barn. Under mandatperioden har vi gjort omfattande satsningar på skolan, på socialtjänstens förebyggande insatser och för att fler föräldrar ska ha ett jobb att gå till. Detta är det absolut viktigaste för att bryta återväxten och förhindra att fler unga dras in i kriminella miljöer.
 • Vi har gjort en långsiktig satsning på preventionsmodellen CTC (Communities That Care), som går ut på att undanröja riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer i barns livsmiljöer. Arbetet bygger på samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst, polis, räddningstjänst, civilsamhälle, boende och näringsliv i området.
 • Vi har förstärkt budgeten med 25 miljoner kronor årligen för extra trygghetsåtgärder: övervakningskameror, inspektioner och tillslag med andra myndigheter mot den svarta ekonomin, omhändertagande av bilmålvaktsbilar, samarbete med fastighetsägare i BID-modellen på Sofielund och Möllevången samt förebyggande arbete för unga i riskzon. Satsningen blev permanent 2020.
facebook Twitter Email