VÅR POLITIK

Socialdemokraterna är malmöbornas parti. Vi vill arbeta för ett Malmö som håller ihop. Vilken stadsdel du föds i ska inte påverka dina livschanser eller din trygghet. Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården där vi samtidigt för en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker.

Arbete

Socialdemokraterna har satt ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs fler jobb. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Med fler jobb får har vi råd med en god välfärd – skola, vård och omsorg.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell – den svenska modellen. Vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga.

Vi socialdemokrater vill:

 • skapa jobb genom framtidsinvesteringar i bostäder, infrastruktur och klimat
 • ha en aktiv näringspolitik för fler och växande företag som skapar jobb
 • öka kompetens och matchning för att rusta alla att ta de jobb som växer fram.
 • att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden
 • företrädesrätten vid återanställning ska inte gå att sätta ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag
 • ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad och få stopp på lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft.
 • att Arbetsförmedlingen ska ge individuellt stöd från dag ett. Arbetsförmedlaren ska ha tid att arbeta med den enskilda individen och se till behoven – inte enbart de administrativt bestämda tidsgränserna
 • att näringslivets behov ska styra insatserna. Branschspecifika utbildningar ska kunna köpas upp inom det reguljära utbildningssystemet. Ett nationellt system för validering och komplettering av utländsk utbildning bör finnas.

kultur och fritid

Vår politik för kultur och fritid

Möjligheten att ta del av ett rikt kultur- och fritidsliv ska inte vara en klassfråga i Malmö. Det är av och för Malmöborna som fritids- och kulturlivet skapas och finns, och det ska vara till för alla, oavsett ekonomiska eller sociala villkor. Därför är Malmö en av de kommuner som satsar mest pengar per invånare på fritids- och kulturlivet och erbjuder en rad gratisaktiviteter året runt.

Vi socialdemokrater har arbetat målmedvetet i flera år för att göra fritids- och idrottslivet mer jämställt. De senaste åren har det gjorts satsningar på över 80 miljoner kronor på ridsporten, som utövas främst av tjejer och kvinnor. Det är en av landets största satsningar på ridsport och jämställdhet. Utöver detta görs det satsningar på gymnastik och damfotboll. Jämställdhetsutbildningar och jämställdhetsbidrag är numera en självklar del i arbetet med att ändra strukturerna i föreningslivet, liksom jämställd sponsring, och på kommunens träningsanläggningar råder jämställda fördelningsprinciper av träningstider.

Kultur blir tillgängligt för alla med satsningar på såväl stadens institutioner som det fria kulturlivet, och satsningarna som görs relaterat till befolkningen ligger i topp bland landets kommuner. Med Malmö Lives öppnande har kulturlivet i staden fått en ny mötesplats – ett landmärke om man så vill – för konserter, kongresser och möten mellan Malmöborna. Årligen står staden värd för en rad filmfestivaler som Nordisk panorama, Malmö Arab Film Festival och barnfilmsfestivalen BUFF, här arrangeras uppmärksammade dansföreställningar, föredrag och teaterföreställningar. För oss socialdemokrater är det därför självklart att satsa på Malmö som ett centrum för barn- och ungdomsteater. Inte minst är Malmö platsen för Malmöfestivalen – Sveriges största gratisfestival – som årligen lockar tiotusentals besökare från såväl Malmö som resten av Sverige och Danmark.

Socialdemokraternas kulturpolitiska program hittar du här:
Kulturpolitiskt program- Socialdemokraterna i Malmö 2017

Skola

Vår politik för skola och utbildning

En jämlik kunskapsskola är en grundförutsättning för den svenska modellen. Skolan ska vara en plats för kunskap, bildning och demokratisk fostran. Den ska ge alla barn och unga samma möjligheter till utbildning. En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg. Gymnasiet ska vara obligatoriskt för alla elever. Investeringar i utbildning och forskning lägger grunden för människors frihet, arbete och välfärd. Vi vill satsa på utbildning så att Sverige konkurrerar med kunskap, inte låga löner och sämre anställningsvillkor. Sverige ska vara ett land där människor genom hela livet kan utbilda sig och fylla på sina kunskaper för att ta de jobb som växer fram. I en allt mer kunskapsintensiv ekonomi ställs högre krav på förnyade kunskaper och färdigheter. Vi vill att fler ska söka sig till en yrkesutbildning för att Sverige ska klara kompetensförsörjningen i framtiden. Ett konkurrenskraftigt Sverige kräver skickliga yrkesarbetare vilket i sin tur kräver attraktiva yrkesutbildningar.

Socialdemokraterna vill:

 • skapa en jämlik kunskapsskola och stoppa vinstjakten. Resurser ska fördelas rättvist, efter behov
 • investera i lärare och skolledare. Alla elever har rätt att möta behöriga och skickliga lärare
 • öka personaltätheten och minska stora klasser
 • genomföra ett kraftfullt kunskapslyft med fler utbildningsplatser inom vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola
 • satsa på forskning och utbildning i hela landet
 • införa ett utbildningskontrakt och studiestartsstöd för att stärka de med lägst utbildning
 • höja kvaliteten och attraktiviteten för gymnasiets yrkesprogram.
 • genomföra ett kraftigt kunskapslyft med fler utbildningsplatser inom vuxenutbildning, yrkeshögskola, folkhögskola och högskola och samtidigt investera i kvaliteten i utbildningen
 • att en ny kompetensförsäkring mellan staten och parterna på arbetsmarknaden skapas för att garantera återkommande kompetensutveckling för löntagarna
 • stärka branschkopplingen i gymnasiets yrkesprogram och utveckla fler yrkescollege
 • att alla program i gymnasieskolan ska ge högskolebehörighet
 • att yrkesvux byggs ut
 • att yrkeshögskolan utvecklas med fler utbildningsplatser, större flexibilitet och bättre planeringsförutsättningar.
 • att gymnasieskolan ska göras obligatorisk

Stadsbyggnad

Bostadsbristen är akut och behovet av bostäder ökar nu ytterligare när befolkningen växer snabbt. Den hämmar tillväxten i hela landet, inte minst i storstäderna. Det finns bara en lösning på detta problem: Bygg m

Socialdemokraterna vill:

 • vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som bryter den växande bostadssegregationen
 • förändra plan- och bygglagen för att snabba upp byggprocessen
 • föra en tydligare markpolitik, både från stat och kommun.

Trygghet

Vår politik för trygghet

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Brottsligheten och otryggheten det leder till utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel.

Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Poliserna behöver bli fler och bättre rustade i kampen mot brott. Samtidigt behöver det brottsförebyggande arbetet och civilsamhället stärkas. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb eller möjlighet att flytta hemifrån.

Vi genomför viktiga reformer för ett tryggare Malmö som sluter klyftorna, stärker välfärden och motverkar segregation och kriminalitet. 2017 investerade vi 50 miljoner i extra trygghetssatsningar, 2018 55 miljoner.

Vårt trygghetspolitiska program kan du läsa här:
Trygghetspolitiskt Program -Socialdemokraterna i Malmö 2018

Vård och omsorg

Äldreomsorgen är en av de viktigaste delarna av det vi kallar den svenska välfärden. Utan den skulle Sverige se väldigt annorlunda ut och villkoren för familjers liv, inte minst kvinnornas, hade varit radikalt annorlunda. Tryggheten i att veta att det finns stöd när jag eller mina anhöriga behöver det på äldre dar gör att jag inte måste gardera mig och ägna stora delar av livet åt att oroa mig. Jag vågar satsa på att förverkliga mina ambitioner i unga år. Särskilt kvinnor avlastas från ett mycket stort omsorgsåtagande som potentiellt skulle kunna hålla dem ifrån arbetsmarknaden och möjligheten att förverkliga sina drömmar. De samhällsekonomiska vinsterna är mycket stora, liksom för jämställdheten. Men då räcker det inte bara att man vet att servicen och omsorgen finns utan också att den håller en sådan kvalitet att den ger mervärde i de äldres vardag.

I ljuset av coronapandemin har brister i hur äldreomsorgen fungerar blottlagts. Alltför lite resurser ger en verksamhet som fortfarande i alltför hög utsträckning bygger på deltidsanställningar, timvikarier och delade turer. Malmö har mindre av detta än många andra kommuner och vi har undvikit fällan att göra äldreomsorgen till en marknad. Men vi har samma utmaningar som alla andra med en bristande attraktivitet på arbetsmarknaden för arbeten inom äldreomsorgen och en utveckling inom sjukvården som ställer allt högre krav på kompetens inom äldreomsorgen. I denna skrift pekar jag på fem viktiga utvecklingsområden som jag menar att vi behöver koncentrera oss på för att utveckla äldreomsorgen. Tryggheten kommer först.

Anders Rubin (S)
Kommunalråd med ansvar för hälsa, vård och omsorg


TRYCK HÄR FÖR ATT LÄSA HELA VÅRT PROGRAM

facebook Twitter Email