Arbete

Malmö är regionens tillväxtmotor. Hälften av alla nya jobb i Skåne skapas här. Varje dag startas i snitt åtta företag i staden och allt fler väljer att etablera eller expandera sin verksamhet i Malmö.

Till följd av ett målmedvetet arbete tillsammans med Arbetsförmedlingen, stadens näringsliv och civilsamhället har arbetslösheten, och särskilt ungdomsarbetslösheten, i Malmö sjunkit markant. Antalet Malmöbor som behöver vända sig till socialtjänsten för att klara sin egen försörjning minskar sedan flera år tillbaka.

Men det är fortfarande för många Malmöbor som är arbetslösa. Allt för många barn i Malmö växer upp i hushåll där föräldrarna saknar jobb och egen inkomst.

Detta vill vi socialdemokrater förändra. För vi vet att arbete med avtalsenliga och goda villkor är en grundförutsättning för ett jämlikt och jämställt samhälle. Ett arbete ger människor en egen försörjning men också makt över sina liv.

Vi vill bland annat:

  • Verka för fler företagsetableringar och nya jobb med avtalsenliga och goda villkor som fler Malmöbor kan ta.
  • Stärka yrkesutbildningen, både på komvux och på gymnasiet, och tillsammans med Malmös företag och kommunala förvaltningar ta fram fler korta utbildningar mot bristyrken.
  • Att kommunen samarbetar tillsammans med näringslivet, facket och civilsamhället för att erbjuda samtliga gymnasieungdomar i Malmö ett sommarjobb eller sommarpraktik med avtalsenliga villkor och bra arbetsmiljö.
  • Att Malmö stad ska vara ett föredöme som kommunens största arbetsgivare. Vi vill förbättra välfärdsarbetarnas arbetsmiljö, få bort delade turer och minutscheman, hålla nere timanställningarna, samarbeta nära facket och investera i medarbetarnas kompetensutveckling.
  • Att Malmö stad ska ta ett stort ansvar för att förhindra fusk och dåliga villkor i arbetslivet inom ramen för kommunens upphandlingar, genom höga krav och starka kontrollmekanismer.

Arbetsmarknadssituationen i Malmö och vägen framåt!
Socialdemokraterna i Malmö tagit initiativ till en oberoende rapport som analyserar Malmös arbetsmarknadssituation med utgångspunkt i aktuell forskning. Rapporten visar att det krävs mer än arbetsmarknadsåtgärder för att komma tillrätta med problemen. 
Rapporten i sin helhet hittar du här.

facebook Twitter Email