Arbete

Alla som kan jobba ska jobba

Socialdemokraterna har satt ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs fler jobb. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Med fler jobb får har vi råd med en god välfärd – skola, vård och omsorg.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell – den svenska modellen. Vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga.

Vi socialdemokrater vill:

  • skapa jobb genom framtidsinvesteringar i bostäder, infrastruktur och klimat
  • ha en aktiv näringspolitik för fler och växande företag som skapar jobb
  • öka kompetens och matchning för att rusta alla att ta de jobb som växer fram.
  • att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden
  • företrädesrätten vid återanställning ska inte gå att sätta ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag
  • ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad och få stopp på lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft.
  • att Arbetsförmedlingen ska ge individuellt stöd från dag ett. Arbetsförmedlaren ska ha tid att arbeta med den enskilda individen och se till behoven – inte enbart de administrativt bestämda tidsgränserna
  • att näringslivets behov ska styra insatserna. Branschspecifika utbildningar ska kunna köpas upp inom det reguljära utbildningssystemet. Ett nationellt system för validering och komplettering av utländsk utbildning bör finnas.


Arbetsmarknadssituationen i Malmö och vägen framåt!
Socialdemokraterna i Malmö tagit initiativ till en oberoende rapport som, med utgångspunkt i forskning på arbetsmarknadsområdet, analyserar Malmös arbetsmarknadssituation. Rapporten visar att det krävs mer än arbetsmarknadsåtgärder för att komma tillrätta med problemen. 

Rapporten i sin helhet hittar du här.

facebook Twitter Email