Budget Malmö stad 2024

Klimatomställningen, välfärden och tryggheten värnas i kommunledningens budget för 2024.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna har presenterat sitt förslag till budget för Malmö stad 2024. I en orolig tid så är prioriteringen tydlig: klimatomställningen, välfärden och tryggheten ska värnas.

Under flera år har Malmö utvecklats i positiv riktning med stigande skolresultat, sjunkande antal hushåll som behöver försörjningsstöd, kraftigt minskad arbetslöshet och en stad som har blivit mindre segregerad. Samtidigt står vi inför en global klimatkris som kräver omfattande åtgärder samt en ihållande lågkonjunktur där såväl kommuner som regioner har svårt att få ihop ekonomin i ett läge då välfärden behövs som allra mest. Konflikter och krig i omvärlden påverkar både säkerhetsläget och den ekonomiska utvecklingen, men också Malmöborna som har rötter i hela världen.

I kommunledningens budgetförslag görs allt för att freda kommunens verksamheter i en tuff ekonomisk tid. Flera år av överskott i kommunen gör att inbromsningen kan dämpas genom ett uttag på 325 miljoner ur resultatutjämningsreserven. Samtidigt kan dock inte kostnadsökningarna kompenseras fullt ut när staten inte indexerar sin del, och därför läggs ett visst effektiviseringskrav. Skattesatsen är oförändrad, och under året sker ingen utdelning från MKB.

Goda uppväxtvillkor för barn och unga
Att intensifiera arbetet för att försäkra alla Malmös barn och unga goda, trygga och jämlika uppväxtvillkor är en av Malmö stads högst prioriterade frågor. Det är det viktigaste Malmö stad kan göra för att öka tryggheten, motverka social utsatthet och förhindra att fler unga dras in i kriminalitet. Därför presenteras en särskild satsning där kommunens verksamheter kraftsamlar kring och växlar upp det förebyggande arbetet riktat mot barn och unga.

Malmö stad har under en lång rad av år sett stigande kunskapsresultat i grundskolan. Allt fler niondeklassare klarar målen och blir behöriga till gymnasiet. Det framgångsrika arbetet för ökad lärartäthet och behörighet i grundskolan ska fortsätta då det har varit en viktig bidragande orsak till de goda resultaten. Samtliga utbildningsnämnder kommer kommande år att kompenseras fullt ut för de stigande matkostnaderna. Delar av nuvarande års överskott kommer att användas för att finansiera inköp av läromedel och andra engångskostnader i grundskolan. På gymnasienivå utökas antalet platser på de nationella yrkesprogrammen, och fler platser tillkommer de kommande åren på de gymnasiala lärlingsutbildningarna.

En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt
Malmö är en av Sveriges snabbast växande städer och en nationell tillväxtmotor. Trots att allt fler Malmöbor har fått ett jobb och allt färre tvingas förlita sig på försörjningsstöd för att klara sin och familjens ekonomi, kvarstår dock arbetslösheten som en av Malmös stora utmaningar. Den rådande lågkonjunkturen riskerar att försämra mångas utsikter att ta sig in på arbetsmarknaden. Därför kraftsamlar Malmö stad i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och stadens näringsliv för att utbilda och rusta Malmöborna så att fler kan komma i arbete.

Malmö har ett rikt, innovativt och mångfacetterat näringsliv. Ett nytt näringslivsprogram ska tas fram för en hållbar och inkluderande tillväxt. Malmö ska också vara en trygg stad för alla. Utöver att kraftsamla kring det förebyggande arbetet och fortsätta det täta samarbetet med Polisen, så satsas 2024 också på att stärka det drogförebyggande arbetet och att utöka området för de kommunala ordningsvakterna. Arbetet för att skapa ett tryggare, grönare och mer trafiksäkert Malmö fortsätter, exempelvis genom en särskild satsning runt Möllevångstorget.

En grön stad som leder klimatomställningen
Malmö är en föregångare på hållbarhetsområdet, såväl i Sverige som internationellt. I budgetförslaget för 2024 slås fast att Malmö ska vara en klimatneutral stad 2030 – en ytterligare ambitionshöjning jämfört med våra redan högt ställda utsläppsmål. Samtidigt ska stadens klimatomställning inte bara vara ambitiös och effektiv, utan även grön och rättvis. Stadens arbete med klimatanpassningsåtgärder fortsätter.

Malmös energiförsörjning är avgörande för möjligheten att utveckla staden, industrin och möta klimatomställningens behov av förnybar energi. Det behövs ett nytt sätt att organisera energimarknaden för att kunna realisera Malmös ambitiösa mål om ett leveranssäkert energisystem med hållbart producerad el till ett rimligt och förutsägbart pris. Därför ska det utredas vilka förändringar som krävs för att skapa ett ändamålsenligt energisystem. Fler solceller och batterier ska tillkomma på offentliga byggnader, och genom stadens nya energi- och nätbolag ska bland annat innovativa lösningar såsom energigemenskaper prövas.

En mer jämlik stad
Malmö ska vara en öppen stad som står upp för demokrati och det fria ordet, där alla kan känna trygghet och delaktighet. Malmö arbetar strukturerat och målinriktat mot alla former av diskriminering och rasism. En särskild satsning görs för att öka tryggheten genom att stärka krisstödet och konflikthantering i Malmös skolor och fritidsgårdar som en följd av Hamas terrorattack i Israel och det israeliska motanfallet i Gaza.

I en tid då samhällen sluter sig och samhället drar åt motsatt håll ska Malmö vara en kraft för öppenhet, gemenskap och sammanhållning. Malmö kommer även fortsätt vara en stad som värnar det fria ordet och kulturen.

– I en orolig omvärld är jag stolt att vi tack vare välskötta finanser kan lägga en budget som prioriterar välfärden och tryggheten, men också möjliggör att Malmö fortsatt kan vara en stad som leder klimatomställningen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Budget 2024

Budgetpresentation 2024

facebook Twitter Email