Kultur och fritid

Vår politik för kultur och fritid

Kulturen ger människan unika insikter och kunskaper om både det egna livet och omvärlden. På så sätt bidrar kulturen till individers och samhällens utveckling. Därför är det viktigt att ett berikat kultur- och fritidsliv inte ska vara en klassfråga i Malmö. Kultur- och fritidsliv ska finnas tillgängligt för alla Malmöborna, oavsett ekonomiska och sociala villkor.

Malmö är en ung stad. Nästan en fjärdedel är barn och på många sätt formas framtidens idéer och värderingar här. Det kräver att staden ska se till att alla Malmös barn har rätt till goda, trygga och jämlika uppväxtvillkor. I Socialdemokraternas Malmö ska stadens unga ha en meningsfull fritid och ett aktivt kulturellt liv.

Hade skrivit om meningen så att det framgår tydligare att det handlar om jämställd fritid. Arbetet med att öka jämställdheten har sin grund i att det är färre flickor jämfört med pojkar som är aktiva i Malmös fritids- och idrottsliv. Under flera år har vi arbetat målmedvetet för att göra fritids- och idrottslivet i Malmö mer jämställt, bland annat genom historiska satsningar på ridsport som har många kvinnliga utförare och satsningar på damfotboll. Idag råder det jämställda fördelningsprinciper av träningstider på stadens egna träningsanläggningar. Utbildningar, strukturer för ekonomiskt stöd sponsring är alla viktiga verktyg för att ytterligare påverka strukturerna i föreningslivet.

Ett rikt och fritt kulturliv är ett skydd för demokratin. Med satsningar på stadens institutioner ska värna Malmös breda kulturliv och verka för dess utveckling genom ett generöst stöd till det fria kulturlivet i Malmö. Vi vill också fortsätta utveckla Malmö som en nod för kulturella och kreativa näringar.

Vallöften 2022-2026:

  • Fortsätta utveckla arbetet med avgiftsfri kultur.
  • Värna Malmös breda kulturliv genom ett generöst stöd till det fria kulturlivet.
  • Stärka och bygga ut biblioteken i fler delar av Malmö samt erbjuda generösa öppettider.
  • Bygga fler fritidsgårdar och etablera nya Allaktivitetshus.
  • Fortsätta att göra fritids- och idrottslivet i Malmö mer jämställt, bland annat genom jämställd fördelning av träningstider.
facebook Twitter Email