Budget Malmö stad 2022

Stort reformutrymme i kommunledningens budget för 2022

Full uppräkning för index och demografi till alla verksamheter. Förutom det föreslår kommunledningen 276 miljoner kronor i extra satsningar i sitt budgetförslag för 2022.

I samhällets återstart efter pandemin är det inte läge att bromsa in utan istället använda alla muskler i den kommunala ekonomin för att satsa.

I den extra satsningen på 276 miljoner kronor ingår en satsning på nya jobb för 75 miljoner kronor, trygghetsinsatser för 55 miljoner, bättre villkor i omsorgen för 55 miljoner och en förskole- och skolsatsning för 47 miljoner.

Fler jobb
En stor satsning görs på att fler Malmöbor ska hitta arbete. Den innehåller en upptrappning av arbetet i år med att skapa 1500 arbetsmarknadsanställningar i kommunens organisation. Till nästa år skjuts 45 miljoner kronor till för att växla upp arbetet. Jobbsatsningen fokuserar även på näringslivet, med stärkt myndighetsservice, utökat arbete för att locka företag, en internationell jobbinkubator, evenemangsstöd och tillsättningen av Tillväxtkommissionen med andra aktörer.

Trygghet
Socialtjänsten får ett tillskott för att kunna växla upp det förebyggande arbetet med att hindra unga från att hamna i kriminalitet. En ny modell hämtad från USA för att förebygga mäns våld mot kvinnor – Sluta slå – börjar användas. Samtidigt stärks samarbetet med kvinnojourer.

Arbetet mot segregation och att lyfta socialt utsatta områden får ökat anslag med 15 miljoner kronor.

Bättre villkor i omsorgen
Mer resurser för att förbättra omsorgens kvalitet och de anställdas arbetsvillkor och samtidigt möta att antalet äldre blir fler. Likadant ökar behovet av LSS-boenden där personalen också ska ha möjlighet att hantera alltmer komplicerade ärenden. LSS-lagstiftningen är en rättighetslagstiftning och tillgänglighet är en rättighet.

Förbättrad förskola och skola
Coronapandemin har inneburit stress, otrygghet och psykologiska påfrestningar för många elever inom såväl grund- som gymnasieskolan. Därför utökas de senaste årens riktade satsning för att stärka elevhälsoarbetet.

Antalet barn i förskoleålder blir färre Malmö. För att möta detta på ett bra sätt ges förskolenämnden extra resurser som ger verksamheten förutsättningar att jobba i mindre barngrupper och kompetensutveckla personalen.

Insatser för klimatomställning
Stora satsningar görs också på klimatåtgärder. När Malmö stad bygger eller renoverar fastigheter ska energieffektiviseringar prioriteras och möjligheter att sätta upp solceller ska prövas. Även arbetet med kustskydd och resiliens stärks. Fler träd ska planteras i staden.

Uppräkningen av kostnadsökningar (index) och ändrade åldersgrupper (demografi) innebär ett tillskott på 716 miljoner kronor till verksamheterna.

Totalt omfattar Malmö stads budget nästa år 27 miljarder kronor.

Läs Malmö stads budgetskrivelse
Läs presentationen från pressträffen

facebook Twitter Email